Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.152.72

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2019/948
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) 1 , w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 5 ust. 1 decyzji 2013/34/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji dotyczących sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego w odniesieniu do EUTM Mali, w tym decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców sił misji UE dla EUTM Mali.

(2) W dniu 6 listopada 2018 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2018/1791 2  w sprawie mianowania generała brygady Petera MIROWA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali.

(3) W dniu 24 kwietnia 2019 r. Austria zaproponowała mianowanie generała brygady Christiana HABERSATTERA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali jako następcy generała brygady Petera MIROWA od dnia 12 czerwca 2019 r.

(4) W dniu 24 kwietnia 2019 r. Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie.

(5) Należy zatem podjąć decyzję o mianowaniu generała brygady Christiana HABERSATTERA.

(6) Należy uchylić decyzję (WPZiB) 2018/1791.

(7) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. Dania nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Mianuje się generała brygady Christiana HABERSATTERA dowódcą sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) od dnia 12 czerwca 2019 r.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję (WPZiB) 2018/1791.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 12 czerwca 2019 r.

Sporządzono w Brukselli dnia 29 maja 2019 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1791 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018) (Dz.U. L 293 z 20.11.2018, s. 34).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.