Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.94

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/1176
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) 1 , w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W myśl art. 5 ust. 1 decyzji 2013/34/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa KPiB), zgodnie z art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej, do podejmowania stosownych decyzji dotyczących sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego w odniesieniu do EUTM Mali, w tym decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców misji UE.

(2) W dniu 7 grudnia 2016 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2016/2352 2  w sprawie mianowania generała brygady Petera DEVOGELAERE dowódcą misji UE dla EUTM Mali.

(3) Decyzją Rady (UE) 2017/971 3  zmieniono strukturę dowodzenia misji EUTM Mali. W rezultacie uchylono decyzję (WPZiB) 2016/2352, a generał brygady Peter DEVOGELAERE został mianowany dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali.

(4) W dniu 10 kwietnia 2017 r. Belgia zaproponowała mianowanie generała brygady Barta LAURENTA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali po zakończeniu kadencji generała brygady Petera DEVOGELAERE.

(5) W dniu 29 maja 2017 r. Komitet Wojskowy UE zalecił, by KPiB mianował generała brygady Barta LAURENTA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali po zakończeniu kadencji generała brygady Petera DEVOGELAERE od dnia 12 lipca 2017 r.

(6) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Generał brygady Bart LAURENT zostaje niniejszym mianowany z dniem 12 lipca 2017 r. dowódcą sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2017 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
W. STEVENS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/2352 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2017/971 z dnia 8 czerwca 2017 r. określająca uzgodnienia dotyczące planowania i prowadzenia misji wojskowych UE w dziedzinie WPBIO bez mandatu wykonawczego oraz zmieniająca decyzje 2010/96/WPZIB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa, 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) i (WPZiB) 2016/610 w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 133).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.