Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.162.55

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1122
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 18 września 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/1571 4  stanowisko członka w miejsce Alberta GARRE LÓPEZA zajął Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Pedra Antonia SÁNCHEZA LÓPEZA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

- Fernando LÓPEZ MIRAS, Presidente Región de Murcia.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
H. DALLI
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
4 Decyzja Rady (UE) 2015/1571 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Hiszpanii (Dz.U. L 245 z 22.9.2015, s. 8).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.