Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.180.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2019 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1214
z dnia 23 czerwca 2017 r.
ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4227)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że dla każdej grupy produktów należy ustanowić szczegółowe kryteria oznakowania ekologicznego UE.

(3) W decyzji Komisji 2011/382/UE 2  ustanowiono kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń, które to kryteria są ważne do dnia 31 grudnia 2016 r.

(4) Aby uwzględnić niedawny rozwój sytuacji rynkowej oraz innowacje, które wprowadzono od tego czasu, należy ustanowić zmieniony zbiór kryteriów ekologicznych dla tej grupy produktów.

(5) Zmienione kryteria, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez sześć lat od dnia notyfikacji niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu cyklu innowacji w tej grupie produktów. Celem tych kryteriów jest promowanie produktów, które mają zmniejszone oddziaływanie na ekosystemy wodne, zawierają ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych, są skuteczne i dzięki mniejszej liczbie opakowań pozwalają na zminimalizowanie ilości odpadów.

(6) Ze względu na pewność prawa należy uchylić decyzję 2011/382/UE.

(7) Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń w oparciu o kryteria określone w decyzji 2011/382/UE, aby zapewnić tym producentom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów do zmienionych kryteriów i wymogów.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Grupa produktów "detergenty do ręcznego zmywania naczyń" obejmuje każdy detergent wchodzący w zakres rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 , który to detergent jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do ręcznego zmywania takich przedmiotów, jak szklanki i kieliszki, naczynia stołowe i przybory kuchenne, w tym sztućce, garnki i naczynia do pieczenia.

Powyższa grupa produktów obejmuje produkty przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i profesjonalnego. Produkty te stanowią mieszaniny substancji chemicznych i nie mogą zawierać mikroorganizmów dodanych celowo przez producenta.

Artykuł  2

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1) "substancje obecne w składzie produktu" oznaczają substancje dodane celowo, produkty uboczne i zanieczyszczenia z surowców w końcowym składzie produktu [(w tym folię rozpuszczalną w wodzie, jeśli jest stosowana)];
2) "opakowanie bezpośrednie" oznacza:
a) w przypadku pojedynczych porcji w opakowaniu, które przed użyciem należy usunąć - indywidualne opakowanie porcji oraz opakowanie zaprojektowane tak, by stanowić opakowanie najmniejszego towaru jednostkowego przeznaczonego do sprzedaży użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu, obejmujące w stosownych przypadkach etykietę;
b) w przypadku wszystkich innych rodzajów produktów - opakowanie zaprojektowane tak, by stanowić opakowanie najmniejszego towaru jednostkowego przeznaczonego do sprzedaży użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu, obejmujące w stosownych przypadkach etykietę;
3) "mikrodrobiny plastiku" oznaczają cząstki nierozpuszczalnego plastiku makromolekularnego o wielkości poniżej 5 mm, uzyskane w wyniku jednego z następujących procesów:
a) procesu polimeryzacji, takiego jak poliaddycja lub polikondensacja, lub w wyniku podobnego procesu z zastosowaniem monomerów lub innych substancji wyjściowych;
b) modyfikacji chemicznej naturalnych lub syntetycznych makrocząsteczek;
c) fermentacji mikrobiologicznej;
4) "nanomateriał" oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1-100 nm 4 .
Artykuł  3

Aby dany detergent do ręcznego zmywania naczyń mógł otrzymać oznakowanie ekologiczne UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010, musi on należeć do grupy produktów "detergenty do ręcznego zmywania naczyń" zdefiniowanej w art. 1 niniejszej decyzji i spełniać kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku.

Artykuł  4

Kryteria dla grupy produktów "detergenty do ręcznego zmywania naczyń" oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez sześć lat od daty notyfikacji niniejszej decyzji.

Artykuł  5

Do celów administracyjnych grupie produktów "detergenty do ręcznego zmywania naczyń" przypisuje się numer kodu "019".

Artykuł  6

Decyzja 2011/382/UE traci moc.

Artykuł  7
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów "detergenty do ręcznego zmywania naczyń" złożone przed datą notyfikacji niniejszej decyzji podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2011/382/UE.
2.  Wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów "detergenty do ręcznego zmywania naczyń" złożone w terminie dwóch miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji mogą opierać się albo na kryteriach określonych w decyzji 2011/382/UE, albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji. Wnioski te ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.
3.  5  Pozwolenia na stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznane na podstawie kryteriów określonych w decyzji 2011/382/UE mogą być wykorzystywane do dnia 22 grudnia 2018 r.
Artykuł  8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 6  

RAMY

KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do ręcznego zmywania naczyń

KRYTERIA
1. Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych
2. Biodegradowalność
3. Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów
4. Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami
5. Opakowanie
6. Zdatność do użycia
7. Informacje dla użytkowników
8. Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

OCENA I WERYFIKACJA

a) Wymogi

W ramach każdego kryterium wskazano szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji.

W przypadku gdy w celu wykazania zgodności z kryteriami wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia właściwym organom deklaracji, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów, mogą one pochodzić w stosownych przypadkach od wnioskodawcy lub od jego dostawcy (dostawców).

Właściwe organy uznają na zasadzie preferencyjnej zaświadczenia wydane przez organy akredytowane zgodnie z właściwą normą zharmonizowaną dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych oraz weryfikację przez organy akredytowane zgodnie z właściwą normą zharmonizowaną dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi. Akredytację przyznaje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 7 .

W stosownych przypadkach można stosować metody badania inne od wskazanych dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji, a także mogą przeprowadzać niezależne badania weryfikacyjne lub inspekcje na miejscu.

Warunkiem wstępnym jest spełnienie przez produkt wszystkich odpowiednich wymogów prawnych państwa (państw), w którym (w których) produkt ma zostać wprowadzony do obrotu. Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z tym wymogiem.

Wykaz w bazie danych składników detergentów ("wykaz DID"), który jest dostępny na stronie internetowej dotyczącej oznakowania ekologicznego UE, zawiera najpowszechniej stosowane substancje obecne w składzie detergentów i kosmetyków. Wykaz ten musi stanowić źródło danych do obliczeń krytycznej objętości rozcieńczenia (CDV) oraz do oceny biodegradowalności substancji obecnych w składzie produktu. W odniesieniu do substancji, które nie figurują w wykazie DID, podaje się wytyczne dotyczące sposobu obliczania lub ekstrapolowania odpowiednich danych.

Właściwemu organowi należy przekazać wykaz wszystkich substancji obecnych w składzie produktu, obejmujący nazwę handlową (jeżeli istnieje), nazwę chemiczną, nr CAS, nr DID, ilość, funkcję i formę substancji obecnych w składzie produktu (w tym folię rozpuszczalną w wodzie, jeśli jest stosowana).

Konserwanty, substancje zapachowe i barwniki należy podać niezależnie od ich stężenia. Pozostałe substancje obecne w składzie produktu należy podać, jeżeli ich stężenie wynosi co najmniej 0,010 % w/w.

W wykazie należy wyraźnie zaznaczyć wszystkie substancje obecne w składzie produktu w postaci nanomateriałów, podając w nawiasie wyraz "nano".

W odniesieniu do każdej substancji obecnej w składzie produktu przedstawia się karty charakterystyki (SDS) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 8 . Jeżeli dana substancja nie posiada SDS, ponieważ stanowi część mieszaniny, wnioskodawca przedstawia SDS dla mieszaniny.

b) Progi pomiarowe

Wszystkie substancje obecne w składzie produktu muszą być zgodne z kryteriami ekologicznymi określonymi w tabeli 1.

Tabela 1

Wartości progowe substancji obecnych w składzie produktu w podziale na kryteria dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń (% w/w)

Nazwa kryteriumSurfaktantyKonserwantyBarwnikiSubstancje zapachoweInne (np. enzymy)
Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych≥ 0,010Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)≥ 0,010
BiodegradowalnośćSurfaktanty≥ 0,010nd.nd.nd.nd.
Substancje organiczne≥ 0,010Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)≥ 0,010
Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego≥ 0,010nd.nd.nd.≥ 0,010
Substancje objęte wyłączeniami lub ograniczeniamiOkreślone substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniamiBez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)
Substancje niebezpieczne≥ 0,010≥ 0,010≥ 0,010≥ 0,010≥ 0,010
SVHCBez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)Bez ograniczeń (*)
Substancje zapachowend.nd.nd.Bez ograniczeń (*)nd.
Konserwantynd.Bez ograniczeń (*)nd.nd.nd.
Barwnikind.nd.Bez ograniczeń (*)nd.nd.
Enzymynd.nd.nd.nd.Bez ograniczeń (*)
(*) "Bez ograniczeń" oznacza: niezależnie od stężenia (analitycznej granicy wykrywalności) w odniesieniu do wszystkich substancji obecnych w składzie produktu z wyjątkiem produktów ubocznych i zanieczyszczeń z surowców, których stężenie w końcowym składzie produktu może wynosić do 0,010 % w/w.

DOZOWANIE REFERENCYJNE

W obliczeniach na potrzeby udokumentowania zgodności z kryteriami oznakowania ekologicznego UE oraz badania efektywności zmywania należy przyjąć następujące dozowanie jako dozowanie referencyjne.

Najwyższe dozowanie zalecane przez producenta dla 1 litra wody do mycia normalnie zabrudzonych naczyń (podane w g/l wody do mycia lub w ml/l wody do mycia).

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia etykietę produktu lub instrukcję dla użytkownika, która zawiera informacje o dozowaniu.

Kryterium 1 - Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych

Krytyczna objętość rozcieńczenia (CDVprzewlekła) produktu nie może przekroczyć poniższych wartości granicznych dla dozowania referencyjnego.

Rodzaj produktuWartość graniczna CDV

(1/l wody do mycia)

Detergenty do ręcznego zmywania naczyń2 500

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia obliczenie CDVprzewlekłej produktu. Arkusz przeznaczony do obliczania wartości CDVprzewlekłej jest dostępny na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE.

CDVprzewlekłej oblicza się dla wszystkich substancji obecnych w składzie produktu (i) przy użyciu następującego równania:

gdzie:

dozowanie(i): masa (g) substancji (i) w dozie referencyjnej;

DF(i): współczynnik degradacji substancji (i);

TFprzewlekła(i): współczynnik toksyczności przewlekłej substancji (i).

Wartości parametrów DF(i) oraz TFprzewlekła(i) muszą odpowiadać wartościom podanym w najbardziej aktualnej części A wykazu DID. Jeżeli substancja obecna w składzie produktu nie figuruje w części A, wnioskodawca określa te wartości przy użyciu metody opisanej w części B wykazu DID oraz dołącza powiązaną dokumentację.

Kryterium 2 - Biodegradowalność

a) Biodegradowalność surfaktantów

Wszystkie surfaktanty muszą łatwo ulegać degradacji (tlenowej).

Ponadto wszystkie surfaktanty zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: toksyczność ostra kategoria 1 (H400) lub toksyczność przewlekła kategoria 3 (H412), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 9 , muszą ulegać biodegradacji beztlenowej.

b) Biodegradowalność związków organicznych

Zawartość w produkcie substancji organicznych niebiodegradowalnych tlenowo (trudno biodegradowalnych, aNBO) lub niebiodegradowalnych beztlenowo (anNBO) nie może przekraczać poniższych wartości granicznych dla dozowania referencyjnego.

Rodzaj produktuaNBO (g/l wody do mycia)anNBO (g/l wody do mycia)
Detergenty do ręcznego zmywania naczyń0,030,08

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia dokumentację dotyczącą degradacji surfaktantów, jak również obliczenie aNBO i anNBO dla danego produktu. Arkusz przeznaczony do obliczania wartości aNBO oraz anNBO jest dostępny na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE.

Zarówno w przypadku degradacji surfaktantów, jak i wartości aNBO i anNBO dla związków organicznych należy odnieść się do najbardziej aktualnego wykazu DID.

W odniesieniu do substancji obecnych w składzie produktu, które nie figurują w części A wykazu DID, należy przedstawić - zgodnie z częścią B tego wykazu - istotne informacje z literatury lub innych źródeł bądź właściwe wyniki badań, wskazujące, że substancje te ulegają biodegradacji tlenowej i beztlenowej.

W przypadku braku powyższej dokumentacji dotyczącej degradacji substancję obecną w składzie produktu inną niż surfaktant można zwolnić z wymogów dotyczących degradacji beztlenowej, jeśli spełniony jest jeden z trzech poniższych wymogów alternatywnych:

1) łatwo ulega ona degradacji i ma niską adsorpcję (A < 25 %);
2) łatwo ulega ona degradacji i ma wysoką desorpcję (D > 75 %);
3) łatwo ulega ona degradacji i nie ulega bioakumulacji 10 .

Badania adsorpcji/desorpcji należy prowadzić zgodnie z wytyczną OECD 106.

Kryterium 3 - Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Substancje obecne w składzie produktów pozyskiwane z oleju palmowego lub oleju z ziaren palmowych muszą pochodzić z upraw spełniających wymogi systemu certyfikacji dotyczącego zrównoważonej produkcji, który opiera się na organizacjach skupiających wiele zainteresowanych stron (w tym organizacje pozarządowe, przedstawicieli sektora i władz) oraz uwzględnia oddziaływanie na środowisko, w tym na glebę, różnorodność biologiczną, zasoby węgla organicznego i ochronę zasobów naturalnych.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia dowody w postaci deklaracji osób trzecich i kontroli łańcucha dostaw potwierdzających, że olej palmowy i olej z ziaren palmowych stosowane przy wytwarzaniu substancji wchodzących w skład produktu pochodzą z upraw zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Do uznawanych certyfikatów należy certyfikat systemu "Roundtable for Sustainable Palm Oil" (RSPO) (w modelu Identity Preserved, Segregated lub Mass Balance) lub inne równoważne lub bardziej rygorystyczne systemy dotyczące zrównoważonej produkcji.

W odniesieniu do pochodnych chemicznych oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych dopuszczalne jest wykazanie zgodności z kryteriami zrównoważonego zarządzania przy użyciu systemów certyfikatów zbywalnych, np. certyfikatów GreenPalm lub równoważnych systemów; polega to na zadeklarowaniu w dorocznym sprawozdaniu z postępów liczby certyfikatów GreenPalm nabytych i wykorzystanych w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym.

Kryterium 4 - Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami

a) Określone substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami
(i) Substancje objęte wyłączeniami

Produkt nie może zawierać poniższych substancji, niezależnie od ich stężenia:

- alkilofenole etoksylowane (APEO) i inne pochodne alkilofenoli,
- atranol,
- chloroatranol,
- kwas dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA),
- kwas wersenowy (EDTA) i jego sole,
- formaldehyd i substancje uwalniające formaldehyd (np. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan, N-(hydroksymetylo) glicynian sodu, diazolidynylomocznik), z wyjątkiem zanieczyszczeń formaldehydem w surfaktantach na bazie związków polialkoksylowych do stężenia 0,010 % w/w w substancji wchodzącej w skład produktu,
- (wyłącznie w przypadku produktów do użytku profesjonalnego) substancje zapachowe,
- aldehyd glutarowy,
- karboksyaldehyd hydroksyizoheksylo-3-cykloheksenu (HICC),
- mikrodrobiny plastiku,
- nanosrebro,
- piżma nitrowe i piżma policykliczne,
- fosforany,
- alkilaty perfluorowane,
- trudno biodegradowalne czwartorzędowe sole amoniowe,
- reaktywne związki chloru,
- rodamina B,
- triklosan,
- 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że produkt nie zawiera wymienionych substancji niezależnie od ich stężenia.

(ii) Substancje objęte ograniczeniami

Produkt nie może zawierać poniższych substancji w ilościach przekraczających podane stężenia:

- 2-metylo-2H-izotiazol-3-on: 0,0050 % w/w (jeżeli wartość 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu dozwolona w załączniku V (Wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych) do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 11  jest niższa w momencie stosowania, obowiązuje ta niższa wartość),
- 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on: 0,0050 % w/w,
- 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolino-3-on/2-metylo-4-izotiazolino-3-on: 0,0015 % w/w.

Łączna zawartość fosforu (P) obliczona jako fosfor elementarny nie może przekroczyć 0,08 g/l wody do mycia.

Substancje zapachowe, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 podlegają wymogowi zadeklarowania na oznakowaniu, nie mogą występować w ilości ≥ 0,010 % w/w na substancję.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia następujące dokumenty:

a) jeżeli stosuje się izotiazolinony - podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że zawartość izotiazolinonów nie przekracza dopuszczalnych wartości;
b) podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że łączna ilość fosforu elementarnego nie przekracza dopuszczalnych wartości. Deklaracja musi zostać poparta obliczeniami łącznej zawartości P w produkcie;
c) podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami lub dokumentami od dostawców, potwierdzającą, że ilości substancji zapachowych, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 podlegają wymogowi zadeklarowania na oznakowaniu, nie przekraczają dopuszczalnych wartości. W przypadku produktów do użytku profesjonalnego należy przedstawić podpisaną deklarację potwierdzającą brak substancji zapachowych.
b) Substancje niebezpieczne
(i) Produkt końcowy

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2.

(ii) Substancje obecne w składzie produktu

Produkt nie może zawierać substancji obecnych w składzie produktu o stężeniu granicznym wynoszącym co najmniej 0,010 % w/w w produkcie końcowym, które spełniają kryteria klasyfikacji jako substancja toksyczna, stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2.

Obowiązują ogólne lub specyficzne stężenia graniczne określone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jeżeli są one bardziej rygorystyczne.

Tabela 2

Klasyfikacja zagrożeń oraz ich kategorie

Toksyczność ostra
Kategoria 1 i 2Kategoria 3
H300 Połknięcie grozi śmierciąH301 Działa toksycznie po połknięciu
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórąH311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H330 Wdychanie grozi śmierciąH331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmierciąEUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami
Działanie toksyczne na narządy docelowe
Kategoria 1Kategoria 2
H370 Powoduje uszkodzenie narządówH371 Może powodować uszkodzenie narządów
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenieH373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
Działanie uczulające na układ oddechowy i skórę
Kategoria 1 A/1Kategoria 1B
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóryH317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychaniaH334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość
Kategoria 1 A i 1BKategoria 2
H340 Może powodować wady genetyczneH341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować rakaH351 Podejrzewa się, że powoduje raka
H350i Wdychanie może spowodować raka
H360F Może działać szkodliwie na płodnośćH361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiH361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiH361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matkiH362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
Kategoria 1 i 2Kategoria 3 i 4
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodneH412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiH413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
H420 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

To kryterium nie ma zastosowania do substancji obecnych w składzie produktu objętych przepisami art. 2 ust. 7 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w których określono kryteria pozwalające na wyłączenie substancji znajdujących się w załączniku IV i V do tego rozporządzenia z wymogów dotyczących rejestracji, dalszych użytkowników i oceny. Aby ustalić, czy wyłączenie to ma zastosowanie, wnioskodawca bada każdą substancję obecną w składzie produktu w stężeniu powyżej 0 010 % w/w.

Z obowiązku spełniania kryterium 4 lit. b) ppkt (ii) wyłączone są substancje i mieszaniny wymienione w tabeli 3.

Tabela 3

Substancje objęte odstępstwem

SubstancjaZwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
SurfaktantyH400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
SubtylizynaH400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
Enzymy (*)H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
NTA w postaci

zanieczyszczenia

w MGDA oraz GLDA (**)

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
(*) W tym stabilizatory oraz inne substancje pomocnicze w preparatach. (**) W stężeniu poniżej 0,2 % w surowcu, o ile całkowite stężenie w produkcie końcowym jest mniejsze niż 0,10 %.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca wykazuje zgodność z kryterium w odniesieniu do produktu końcowego i wszelkich substancji obecnych w składzie produktu w stężeniu większym niż 0,010 % w/w w produkcie końcowym. Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, lub SDS, potwierdzającą, że żadna z tych substancji - w postaciach i stanach fizycznych, w jakich są one obecne w produkcie - nie spełnia kryteriów klasyfikacji do oznaczenia jej co najmniej jednym ze zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w tabeli 2.

W przypadku substancji wymienionych w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, które na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) i b) tego rozporządzenia są wyłączone z obowiązków rejestracji, wystarcza stosowna deklaracja wnioskodawcy.

Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, lub SDS, potwierdzającą, że substancje obecne w składzie produktu spełniają warunki odstępstwa.

c) Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Produkt końcowy nie może zawierać żadnych substancji obecnych w składzie produktu zidentyfikowanych zgodnie z procedurą opisaną w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, która służy do ustalenia kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, lub SDS, potwierdzającą brak wszystkich substancji z kandydackiej listy substancji.

W dniu złożenia wniosku należy dokonać odniesienia do ostatniego wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

d) Substancje zapachowe

Wszelkie substancje obecne w składzie produktu dodane w charakterze substancji zapachowych muszą być wyprodukowane i używane zgodnie z kodeksem praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (IFRA) 12 . Producenci muszą przestrzegać norm IFRA dotyczących zakazów, ograniczenia użycia i określonych kryteriów czystości dla substancji.

W detergentach do ręcznego zmywania naczyń do użytku profesjonalnego nie można stosować substancji zapachowych.

Ocena i weryfikacja: w stosownych przypadkach dostawca lub producent substancji zapachowej przedstawia podpisaną deklarację zgodności.

e) Konserwanty
(i) Produkt może zawierać konserwanty jedynie w celu konserwacji produktu, w odpowiedniej dawce zastosowanej wyłącznie w tym celu. Nie dotyczy to surfaktantów, które mogą również posiadać właściwości biobójcze.
(ii) Produkt może zawierać konserwanty, pod warunkiem że nie ulega on bioakumulacji. Konserwant uznaje się za nieulegający bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji BCF < 100 lub log Kow < 3,0. Jeżeli dostępna jest zarówno wartość BCF, jak i log Kow, stosuje się najwyższą zmierzoną wartość BCF.
(iii) Zakazuje się deklarowania lub sugerowania na opakowaniu lub w innej formie przekazu, że produkt ma działanie przeciwdrobnoustrojowe lub dezynfekujące.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców wraz z SDS dla każdego dodanego konserwantu i informacjami o wartościach ich BCF lub log Kow. Wnioskodawca przedstawia również szatę graficzną opakowania.

f) Barwniki

Barwniki w produkcie nie mogą ulegać bioakumulacji.

Barwnik uznaje się za nieulegający bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji BCF < 100 lub log Kow < 3,0. Jeżeli dostępna jest zarówno wartość BCF, jak i log Kow, stosuje się najwyższą zmierzoną wartość BCF. W przypadku barwników zatwierdzonych do stosowania w żywności nie zachodzi konieczność przedkładania dokumentacji dotyczącej potencjału bioakumulacji.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców wraz z SDS dla każdego dodanego barwnika i informacjami o wartościach ich BCF lub log Kow lub dokumentację poświadczającą, że barwnik zatwierdzono do stosowania w żywności.

g) Enzymy

Można stosować wyłącznie enzymy enkapsulowane (w formie stałej) i enzymy w płynie/zawiesinie.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców wraz z SDS dla każdego dodanego enzymu.

h) Właściwości żrące

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany jako mieszanina "żrąca" (C), której przypisano zwrot "H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu" lub jako mieszanina działająca żrąco/drażniąco na skórę, kategoria 1 A, 1B, 1C, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia właściwemu organowi dokładne stężenia wszystkich substancji obecnych w składzie produktu jako część składu lub jako część dowolnej mieszaniny zawartej w składzie, które zaklasyfikowano jako "żrące" (C) i przypisano zwrot H314 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, oraz załącza SDS produktu.

Kryterium 5 - Opakowanie

a) Wskaźnik masa/użyteczność (WUR)

Wskaźnik masa/użyteczność (WUR) produktu oblicza się wyłącznie dla opakowania bezpośredniego i nie może on przekroczyć poniższych wartości dla dozowania referencyjnego.

Rodzaj produktuWUR

(g/l wody do mycia)

Detergent do ręcznego zmywania naczyń0,6

Opakowanie bezpośrednie wykonane w ponad 80 % z materiałów z recyklingu jest zwolnione z tego wymogu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia obliczenie WUR produktu. Jeżeli produkt jest sprzedawany w różnych opakowaniach (tj. o różnej objętości), obliczenia powinny zostać przedłożone dla każdego rozmiaru opakowania, którego dotyczy wniosek o przyznanie oznakowania ekologicznego UE.

WUR oblicza się w następujący sposób:

WUR = Σ ((Wi+ Ui ) /(Di * Ri))

gdzie:

Wi masa (g) opakowania bezpośredniego (i);

Ui: masa (g) opakowania otrzymanego z opakowania nieuzyskanego z recyklingu poużytkowego w opakowaniu bezpośrednim (i); Ui = Wi, chyba że wnioskodawca może wykazać inaczej;

Di: liczba doz referencyjnych zawarta w opakowaniu bezpośrednim (i).

Ri: wskaźnik dotyczący ponownego napełnienia. Ri = 1 (opakowanie nie jest wykorzystywane do tego samego celu) lub Ri = 2 (jeżeli wnioskodawca może udokumentować, że element opakowania można wykorzystać do tego samego celu i że w sprzedaży są produkty zapasowe).

Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności potwierdzającą zawartość materiału uzyskanego z recyklingu poużytkowego, wraz z odpowiednią dokumentacją. Opakowanie uważa się za uzyskane z recyklingu poużytkowego, jeżeli surowiec wykorzystany do produkcji opakowania został odebrany od producentów opakowania na etapie dystrybucji lub na etapie konsumenta.

b) Projektowanie z myślą o recyklingu

Opakowanie z tworzyw sztucznych musi być tak zaprojektowane, by umożliwiało łatwy i skuteczny recykling, należy zatem unikać potencjalnych zanieczyszczeń i niekompatybilnych materiałów, o których wiadomo, że utrudniają segregowanie lub ponowne przetworzenie lub obniżają jakość recyklatu. Etykieta zwykła lub typu "sleeve", zamknięcie oraz, w stosownych przypadkach, powłoka barierowa nie mogą zawierać, same lub w połączeniu z opakowaniem, materiałów i składników wymienionych w tabeli 4. Z tego wymogu zwolnione są urządzenia rozpylające (również w spryskiwaczach).

Tabela 4

Materiały i składniki wyłączone z elementów opakowania

Element opakowaniaWyłączone materiały i składniki (*)
Etykieta zwykła lub typu "sleeve"- Etykieta zwykła lub typu "sleeve" z PS w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

- Etykieta zwykła lub typu "sleeve" z PVC w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

- Etykieta zwykła lub typu "sleeve" z PETG w połączeniu z butelką z PET

- Wszelkie inne materiały z tworzyw sztucznych na etykiety zwykłe lub typu "sleeve", o gęstości > 1 g/cm3 używane z butelką z PET

- Wszelkie inne materiały z tworzyw sztucznych na etykiety zwykłe lub typu "sleeve", o gęstości < 1 g/cm3 używane z butelką z PP lub HDPE

- Etykiety zwykłe lub typu "sleeve", które są metalizowane lub wtapiane w korpus opakowania (etykietowanie w formie)

Zamknięcie- Zamknięcie z PS w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

- Zamknięcie z PVC w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

- Zamknięcia z PETG lub z materiału o gęstości > 1 g/cm3 w połączeniu z butelką z PET

- Zamknięcia wykonane z metalu, szkła lub EVA, których nie można w łatwy sposób oddzielić od butelki

- Zamknięcia wykonane z silikonu. Wyłączone są zamknięcia silikonowe o gęstości < 1 g/cm3 w połączeniu z butelką z PET oraz zamknięcia silikonowe o gęstości > 1 g/cm3 w połączeniu z butelką z PEHD lub PP

- Metalowe folie lub plomby, które pozostają przymocowane do butelki lub jej zamknięcia po otwarciu produktu

Powłoki barierowePoliamid, poliolefiny funkcjonalne, powłoki barierowe metalizowane oraz nieprzepuszczające światła
(*) EVA - etylen z octanem winylu, HDPE - polietylen o wysokiej gęstości, PET - politereftalan etylenu, PETG - politereftalan etylenu modyfikowany glikolem, PP - polipropylen, PS - polistyren, PVC - polichlorek winylu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności zawierającą skład materiałowy opakowania, w tym pojemnika, etykiety zwykłej lub typu "sleeve", naklejek, zamknięcia oraz powłok barierowych, w zależności od przypadku, wraz ze zdjęciami lub rysunkami technicznymi opakowania bezpośredniego.

Kryterium 6 - Zdatność do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność zmywania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, zgodnie z ramami badania skuteczności detergentów do ręcznego zmywania naczyń, dostępnymi na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE 13 .

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia dokumentację poświadczającą, że produkt zbadano w warunkach określonych w powyższych ramach oraz że wyniki badania dowodzą, iż produkt wykazuje co najmniej minimalną wymaganą skuteczność zmywania. W stosownych przypadkach wnioskodawca przedstawia również dokumentację poświadczającą zgodność z wymogami laboratoryjnymi określonymi w odpowiednich normach zharmonizowanych dotyczących laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Można stosować równoważne badanie skuteczności, jeżeli właściwy organ ocenił i zatwierdził równoważność.

Kryterium 7 - Informacje dla użytkowników

Aby zmaksymalizować skuteczność produktu, zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć zanieczyszczenie wody oraz zużycie zasobów, do produktu należy dołączyć instrukcje dotyczące właściwego stosowania. Instrukcje muszą być czytelne lub muszą zawierać ilustracje lub symbole; muszą także zawierać następujące informacje:

a) Informacje o dozowaniu

Wnioskodawca podejmuje odpowiednie działania, aby pomóc konsumentom w przestrzeganiu zalecanego dozowania, udostępniając informacje o dozowaniu oraz dogodny system dozowania (np. nakrętki).

Informacje o dozowaniu muszą obejmować zalecane dozowanie dla co najmniej dwóch stopni zabrudzenia oraz - jeżeli ma to zastosowanie - wpływ twardości wody na dozowanie.

Jeżeli ma to zastosowanie, należy podać informacje o twardości wody, jaka powszechnie występuje na obszarze, gdzie produkt ma być wprowadzany do obrotu, lub o tym, gdzie można uzyskać takie dane.

b) Informacje o usuwaniu opakowania

Opakowanie bezpośrednie musi zawierać informacje o możliwości jego ponownego wykorzystania, recyklingu, a także właściwego sposobu jego usuwania.

c) Informacje dotyczące środowiska

Opakowanie bezpośrednie musi zawierać informacje o znaczeniu właściwego dozowania i o najniższej zalecanej temperaturze sprzyjającej niższemu zużyciu energii i wody oraz mniejszemu zanieczyszczeniu wody.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności wraz z próbką etykiety produktu.

Kryterium 8 - Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo musi być widoczne i czytelne. Numer rejestracji/pozwolenia dotyczący oznakowania ekologicznego UE musi być umieszczony na produkcie w sposób czytelny i wyraźnie widoczny.

Wnioskodawca może umieścić na etykiecie fakultatywne pole tekstowe z następującym tekstem:

- Ograniczony wpływ na środowisko wodne.
- Ograniczona ilość substancji niebezpiecznych.
- Sprawdzona skuteczność zmywania.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności wraz z próbką etykiety produktu lub szatą graficzną opakowania z oznakowaniem ekologicznym UE.

1 Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2011/382/UE z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do ręcznego zmywania naczyń (Dz.U. L 169 z 29.6.2011, s. 40).
3 Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1).
4 Zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 października 2011 r. dotyczące definicji nanomateriału (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 38).
5 Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2018/993 z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.177.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
6 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2019/418 z dnia 13 marca 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.73.188) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
8 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
10 Substancję uznaje się za nieulegającą bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji BCF < 100 lub log Kow < 3,0. Jeżeli dostępna jest zarówno wartość BCF, jak i log Kow, stosuje się najwyższą zmierzoną wartość BCF.
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59).
12 Dostępnym na stronie internetowej IFRA: http://www.ifraorg.org.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.