Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.372.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1653
z dnia 6 listopada 2020 r.
kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1) W dniu 10 października 2019 r. Komisja Europejska ("Komisja") wszczęła dochodzenie antysubsydyjne w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej ("SSHR" lub "produkt objęty dochodzeniem") pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Produktem objętym dochodzeniem ("SSHR") są wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, nawet w zwojach (w tym wyroby cięte na wymiar i taśmy), nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wyłączeniem wyrobów, nie w zwojach, o szerokości 600 mm lub większej i grubości przekraczającej 10 mm, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji.

(3) Dochodzenie zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej przez Europejskie Stowarzyszenie Hutnictwa Stali ("Eurofer" lub "skarżący") w imieniu czterech producentów unijnych reprezentujących całość unijnej produkcji produktu objętego dochodzeniem W skardze przedstawiono wystarczające dowody na wystąpienie subsydiowania i wynikającej z niego szkody, by uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

(4) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała skarżących, innych znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących oraz władze Chin, znanych importerów, dostawców i użytkowników, przedsiębiorstwa handlowe, a także stowarzyszenia, o których wiadomo, że są zainteresowane, o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(5) Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o przeprowadzenie posiedzenia wyjaśniającego przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

2. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(6) W dniu 18 września 2020 r. skarżący powiadomił Komisję o wycofaniu swojej skargi.

(7) Na mocy art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1037 w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(8) Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że dalsze prowadzenie sprawy byłoby w interesie Unii.

(9) Komisja stwierdziła zatem, iż postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji powinno zostać zakończone bez wprowadzania środków.

(10) Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Rząd Indonezji stwierdził, że w pełni zgadza się z wnioskiem Komisji. Nie otrzymano żadnych dalszych uwag.

(11) Decyzja ta jest zgodna z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1037,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zakończone zostaje postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, nawet w zwojach (w tym wyrobów ciętych na wymiar i taśm), nieobrobionych więcej niż walcowanych na gorąco, z wyłączeniem wyrobów, nie w zwojach, o szerokości 600 mm lub większej i grubości przekraczającej 10 mm, objętych kodami Systemu Zharmonizowanego (HS) 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12 oraz pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.
2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji (Dz.U. C 342 z 10.10.2019, s. 18).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.