Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.145.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/959
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie klasyfikacji właściwości użytkowych - osiadania na powierzchniach horyzontalnych oraz krótkotrwałej nasiąkliwości wodą - wyrobów do izolacji cieplnej z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ, zgodnie z normą EN 15101-1 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 1 , w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku gdy Komisja nie ustanowiła klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych, to zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 mogą one zostać ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, ale wyłącznie na podstawie zmienionego mandatu.

(2) Europejska norma wyrobu EN 15101-1 dotycząca wyrobów do izolacji cieplnej z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ zawiera klasyfikacje właściwości użytkowych odnoszące się do dwóch zasadniczych charakterystyk - osiadania przy stosowaniu na powierzchniach horyzontalnych, poddaszach i podłogach oraz krótkotrwałej nasiąkliwości wodą. Klasyfikacje te stanowią krok na drodze do konsolidacji rynku wewnętrznego przedmiotowych wyrobów.

(3) W odniesieniu do tych nowych klasyfikacji nie udzielono zmienionego mandatu.

(4) Należy zatem ustanowić nowe systemy klasyfikacji mające zastosowanie do wyrobów objętych normą EN 15101-1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Właściwości użytkowe wyrobów do izolacji cieplnej z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk - osiadania przy stosowaniu na powierzchniach horyzontalnych, poddaszach i podłogach oraz krótkotrwałej nasiąkliwości wodą - klasyfikuje się zgodnie z systemami klasyfikacji określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Klasy osiadania przy stosowaniu na powierzchniach horyzontalnych, poddaszach i podłogach

Klasa
SH 0Brak mierzalnego osiadania (≤ 1 %)
SH 5≤ 5 %
SH 10≤ 10 %
SH 15≤ 15 %
SH 20≤ 20 %
SH 2525 %
SH 30> 25 %

Tabela 2

Klasy krótkotrwałej nasiąkliwości wodą

Klasa
WS 1≤ 1,0 kg/m2
WS 2≤ 2,0 kg/m2
WS 3> 2,0 kg/m2
1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.