Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.19

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/927
z dnia 3 czerwca 2019 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Kosz o wymiarach w przybliżeniu 32 cm × 27 cm × 20 cm, w kształcie prostopadłościanu.

Artykuł składa się z drutu ze stali (średnica drutu wynosi w przybliżeniu 4 mm) i papieru. Drut znajduje się wyłącznie wzdłuż krawędzi prostopadłościanu i tworzy ramę. Rama podtrzymuje tkaninę z włókien osnowy i wątku z papieru.

Każde włókno składa się z dwóch złożonych i skręconych wzdłużnie pasm papieru, które są skręcone razem. Każde skręcone pasmo papieru ma szerokość w przybliżeniu 5,5 mm. Drut jest całkowicie zakryty papierem.

Zob. ilustracje (*).

6307 90 98Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 1 do działu 63 oraz brzmienie kodów CN 6307, 6307 90 i 6307 90 98.

Kosz nie jest artykułem gospodarstwa domowego z żeliwa lub stali objętym pozycją 7323, ponieważ to nie drut z metalu nieszlachetnego, lecz papierowa tkanina nadaje artykułowi jego zasadniczy charakter w rozumieniu ogólnej reguł interpretacji 3 b), gdyż artykuł ma wygląd kosza z papieru. Nie ma on wyglądu kosza z metalu, ponieważ drut jest całkowicie zakryty papierem, a zatem nie jest widoczny. Ponadto artykuł jest wykonany głównie z papieru. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 7323.

Ponieważ pasma papieru są skręcone, uważa się je za przędzę papierową (przędza włókiennicza) w rozumieniu pozycji 5308 (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego (HS) do pozycji 5308, (B) przędza papierowa, akapit trzeci). Wyklucza się klasyfikację artykułu do działu 46 na podstawie uwagi 1 do działu 46, ponieważ przędze włókiennicze nie są uważane za "materiały do wyplatania".

Ponadto przędze są utkane razem, tworząc tkaninę (włókna osnowy i wątku). Kosz nie jest zatem artykułem z przędzy papierowej, lecz artykułem wykonanym z tkaniny i wyklucza się jego klasyfikację do pozycji 5609 (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 5609, akapit pierwszy i akapit trzeci lit. c)).

Gotowe artykuły włókiennicze z dowolnego materiału włókienniczego, które nie są bardziej szczegółowo opisane w innym miejscu nomenklatury, klasyfikowane są do poddziału I działu 63 (zob. również Noty wyjaśniające do HS do działu 63, uwagi ogólne (1), akapit pierwszy).

Zatem artykuł należy klasyfikować do kodu CN 6307 90 98 jako pozostałe gotowe artykuły włókiennicze.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.