Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.183.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1268
z dnia 11 lipca 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Produkt w postaci drobnych białych kuleczek z wosku o średnicy w przybliżeniu 1 mm, otrzymanych z rafinowanego oleju palmowego.

Produkt składa się z:

- uwodornionej wysokotopliwej stearyny palmowej,

- nieuwodornionej wysokotopliwej stearyny palmowej,

- rozjaśniacza optycznego (w przybliżeniu 0,01 % masy).

Stearyna palmowa otrzymana z oleju palmowego jest poddawana wieloetapowemu frakcjonowaniu, w wyniku którego wysokotopliwa stearyna (frakcja stała) jest oddzielana od niskotopliwej stearyny. Następnie część wysokotopliwej stearyny jest poddawana procesowi uwodornienia i mieszana z nieuwodornioną częścią wysokotopliwej stearyny i rozjaśniaczem optycznym. Uzyskany produkt jest następnie poddawany procesowi perełkowania.

Produkt ma charakter woskowaty i jest używany jako surowiec do produkcji świec.

Temperatura kroplenia wynosi 59,2 °C ± 0,5 °C, a lepkość mierzona lepkościomierzem rotacyjnym nie przekracza 10 Pa.s w temperaturze o 10 °C wyższej od temperatury kroplenia.

Produkt pakowany jest w 25 kg worki.

3404 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 5 akapit pierwszy, lit. a) do działu 34 oraz brzmienie kodów CN 3404 oraz 3404 90 00.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 1516, ponieważ produkt jest mieszaniną uwodornionej wysokotopliwej stearyny oraz nieuwodornionej wysokotopliwej. Wytwarzanie produktu wykracza poza zakres pozycji 1516 i produkt nie jest ani olejem, ani tłuszczem. Ponadto obecność rozjaśniacza optycznego wyklucza klasyfikację do pozycji 1516.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 1517, ponieważ produkt nie jest jadalną mieszaniną lub preparatem objętym zakresem pozycji 1517.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 1521, ponieważ produkt składa się głównie ze stearyny palmowej, która jest triglicerydem.

Zgodnie z uwagą 5 akapit pierwszy, lit. a) do działu 34 wytworzone chemicznie produkty organiczne o charakterze woskowatym, nawet rozpuszczalne w wodzie, są objęte pozycją 3404. Produkt spełnia także kryteria dla wosku sztucznego (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3404, pkt A).

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3404 90 00 jako pozostałe woski sztuczne i woski preparowane.

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.