Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.183.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1267
z dnia 11 lipca 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Produkt w postaci drobnego, białego, bezzapachowego proszku, składający się z mikrokulek (wielkość cząsteczki < 10 µm) o gęstości w przybliżeniu 2,1-2,5 g/cm3.

Mikrokulki składają się z nefelinu lub sjenitu ne-felinowego, który został ogrzany w celu nadania materiałowi kształtu bardziej zbliżonego do elipsy oraz zaokrąglenia szorstkich krawędzi. W wyniku tego procesu nefelin lub sjenit nefeli-nowy tworzą szklistą powierzchnię. Nefelin i sjenit nefelinowy są glinokrzemianami potasu sodu.

Produkt jest stosowany jako dodatek do farb, pokryć i powłok w celu zredukowania poziomu lotnych związków organicznych, zwiększenia wypełniających obciążaczy, poprawy twardości oraz dodania odporności na polerowanie, ścieranie i otarcia.

2842 10 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 2842 i 2842 10 00.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 2529, ponieważ szklista powierzchnia nefelinu lub sjenitu nefelinowego oznacza, że ich struktura krystaliczna została zmodyfikowana w wyniku procesu ogrzewania (zob. uwaga 1 do działu 25 oraz Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do działu 25, Uwagi Ogólne, drugi akapit).

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 2621, ponieważ produkt nie jest ani żużlem ani popiołem, ani pozostałością spopielenia odpadów komunalnych.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3816, ponieważ nie występuje dodatek spoiwa (zob. także Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego 3816, pierwszy akapit).

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3824, ponieważ pozycja opisująca produkt w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami opisującymi produkt w sposób bardziej ogólny.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 6806, ponieważ produkt nie jest ekspandowanym materiałem mineralnym.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 6815, ponieważ produkt nie jest gotowym artykułem lub półproduktem "z substancji mineralnych", lecz raczej materiałem pomocniczym wykorzystywanym do wytwarzania artykułów.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 2842 10 00 jako krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie.

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.