Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.170.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1170
z dnia 26 czerwca 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Kompaktowe urządzenie na baterię zakładane na opuszek palca (tak zwany "pulsoksymetr") łączące w jednym urządzeniu: procesor elektroniczny, parę diod elektroluminescencyjnych (LED), fotodiodę oraz wyświetlacz LED (umożliwiający różne tryby wyświetlania). Jest ono wyposażone również we wskaźnik niskiego poziomu baterii, funkcję alarmu w przypadku wysokiego lub niskiego pulsu lub poziomu tlenu oraz w "klips" do przymocowania do palca.

Jest ono stosowane jako bezinwazyjna metoda monitorowania u osób saturacji tlenem oraz do pomiaru pulsu za pomocą promieniowania optycznego. Po przymocowaniu urządzenia do palca danej osoby, diody LED przesyłają przez palec dwie fale świetlne o różnej długości, kierując je do fotodiody. Urządzenie mierzy absorbancję na każdej z długości fal, a następnie określa/oblicza saturację tlenem oraz tętno.

Może być ono wykorzystywane w zawodowej praktyce medycznej, w badaniach, sporcie, biznesie itp. (np. komory tlenowe, górska wspinaczka ekstremalna w atmosferze o niskim stężeniu tlenu, nurkowanie głębokościowe; przez pilotów, strażaków, astronautów itp.).

Zob. ilustracja (*).

9018 19 10Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 9018, 9018 19 i 9018 19 10.

Urządzenie objęte jest zakresem pozycji 9018, która obejmuje bardzo szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej, do zapobiegania schorzeniom lub ich leczenia itp. Przyrządy i urządzenia klasyfikowane tutaj mogą być wyposażone w urządzenia optyczne; mogą również korzystać z energii elektrycznej (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9018). Chociaż ten rodzaj urządzenia może być stosowany przez użytkowników niezawodowych, to jest on w rodzaju przeznaczonych dla celów medycznych, ponieważ dostarcza informacji dotyczących "życiowych funkcji organizmu", które mogą wymagać dalszej analizy przez specjalistów.

W związku z tym wyklucza się klasyfikację do pozycji 9027 jako przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej z wykorzystaniem promieniowania optycznego.

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 9018 19 10 jako przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, aparatura monitorująca do jednoczesnego monitorowania dwóch lub więcej parametrów.

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.