Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.27.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/137
z dnia 26 stycznia 2016 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł składający się z prostokątnego kawałka przezroczystego materiału włókienniczego wykonanego z materiału o ścisłym splocie dziewiarskim z włókien syntetycznych, szyny z tworzywa sztucznego oraz mechanizmu zwijającego z tworzywa sztucznego i metalu.

Na jednym końcu tkanina jest przytwierdzona do mechanizmu zwijającego, który jest przeznaczony do zamocowania na stałe do panelu drzwiowego określonego modelu pojazdu silnikowego. Na drugim końcu tkanina jest przytwierdzona do szyny z tworzywa sztucznego, która ma mechanizm mocujący umożliwiający jego przytwierdzenie do ramy okna pojazdu silnikowego, kiedy tkanina jest rozwinięta, zapewniając ochronę przed słońcem. Artykuł nie zasłania szyby całkowicie.

(Zob. ilustracje) (*)

6303 12 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORI), uwagę 7 f) do sekcji XI oraz brzmienie kodów CN 6303, 6303 12 i 6303 12 00.

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 8708 29 90 jako części i akcesoria nadwozi pojazdów silnikowych objętych pozycją 8703, ponieważ artykuł ani nie jest niezbędny do funkcjonowania pojazdu silnikowego, ani nie dostosowuje pojazdu silnikowego do określonego działania, ani nie zwiększa jego zakresu działania, ani nie umożliwia mu wykonywania szczególnej funkcji połączonej z jego główną funkcją (zob. sprawa C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, pkt 29 i 36).

Z uwagi na fakt, że artykuł jest przeznaczony do zamocowania na stałe do panelu drzwiowego określonego pojazdu silnikowego (w panelu drzwiowym jest odpowiednie nacięcie) i nie może zostać usunięty i przymocowany do żadnej innej szyby okiennej, jest on wewnętrzną roletą objętą pozycją 6303. Ponadto porównywalne artykuły, takie jak wewnętrzne rolety przeznaczone do okien wagonów kolejowych, są również objęte pozycją 6303 (zob. także Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 6303, akapit pierwszy pkt 2).

Artykuł jest zasłoną z materiału włókienniczego objętego sekcją XI, a nie zasłoną z tworzywa sztucznego objętą podpozycją 3925 30 00, ponieważ materiały z tworzywa sztucznego służą jedynie do celów mocowania.

Artykuł składa się z części z materiału włókienniczego, tworzywa sztucznego i metalu. Jest on zatem artykułem gotowym.

Wskutek tego artykuł należy klasyfikować do kodu CN 6303 12 00 jako wewnętrzne rolety dziane z włókien syntetycznych.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.