Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.93.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 893/93
z dnia 13 kwietnia 1993 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury celnej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 697/93(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i następczego wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, że na wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez pewien okres zgodnie art. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3796/90(3), jeżeli posiadacz ten zawarł umowę, jak określono w art. 14 ust. 3 akapit drugi lit. a) i b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1715/90(4);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Z uwzględnieniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i następczego wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może powoływać się przez okres 60 dni zgodnie z art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3796/90, jeżeli posiadacz ten zawarł umowę określoną w art. 14 ust. 3 akapit drugi lit. a) i b) rozporządzenia (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 1993 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 12.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 1

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Jednokolorowy ubiór z dzianiny

(95 % bawełny, 5 % przędzy

elastomerowej), fantazyjny, z

długimi rękawami, przeznaczony

do okrycia górnych części ciała,

sięgający poniżej pasa. Posiada

bardzo obszerny wykrój szyjny w

kształcie V. Krawędź wykroju

szyjnego jest haftowana. Ubiór

ten jest obrębiony u dołu oraz

u wylotów rękawów (patrz zdjęcie

nr 514)(*)

6106 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 6106 i 6106 10 00

Patrz także uwagi wyjaśniające Nomenklatury Scalonej dotyczące kodu CN 6106

Ubiór ten jest uznany za posiadający bardzo obszerny wykrój szyjny z przodu, z uwagi na fakt, że sięga on poniżej linii pach.
2. Dwuczęściowy zestaw ubraniowy

składający się z:

a) Lekkiego ubioru z dzianiny

(60 % bawełny, 40 %

poliestru), z długimi ściśle

dopasowanymi rękawami

wykonanymi z materiału w

dwukolorowe paski. Ubiór

przeznaczony do okrycia

górnej części ciała,

sięgający poniżej pasa.

Posiada zaokrąglony wykrój

szyjny ze ściągaczem, jest

obrębiony u dołu i u wylotów

rękawów. Posiada rozcięcia

boczne u dołu o długości

około 6 cm, zapinane na

guziki ozdobne. Ubiór posiada

także dekoracyjny motyw

haftowany na wysokości klatki

piersiowej (t-shirt) (patrz

zdjęcie nr 520A)(*)

6109 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 14. do sekcji XI, uwagą 9. do działu 61 w odniesieniu do spodni, treścią kodów CN 6104, 6104 62, 6104 62 10, 6109, oraz 6109 10 00 oraz uwagami wyjaśniającymi do Systemu Zharmonizowanego dotyczącymi pozycji 6109 w odniesieniu do górnego ubioru
b) Spodni z dzianiny (60 %

bawełny, 40 % poliestru)

wykonanych z jednokolorowego

materiału, sięgających od

pasa do kostek, z pasem

elastycznym. U wylotów

nogawek spodnie posiadają

takie same ozdobne guziki,

jak te przy ubiorze

przeznaczonym do okrycia

górnych części ciała. (patrz

zdjęcie nr 520B)(*)

6104 62 00Klasyfikacja jako piżama jest wyłączona, dlatego że ubiór nie może być uznany za przeznaczony do noszenia wyłącznie lub głównie jako bielizna nocna.
3. Lekki ubiór z dzianiny (65 %

poliestru, 35 % bawełny),

wykonany z jednokolorowego

materiału, przeznaczony do

okrycia górnych części ciała,

sięgający poniżej pasa,

posiadający krótkie rękawy oraz

kaptur zaciągany za pomocą

sznurka. Ubiór posiada

zaokrąglony wykrój szyjny ze

ściągaczem, jest obrębiony u

dołu oraz u wylotów rękawów

(patrz zdjęcie nr 521)(*)

6114 30 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej a także treścią kodów CN 6114 i 6114 30 00

Klasyfikacja tego ubioru jako t-shirta do kodu 6109 jest wyłączona, z powodu obecności kaptura

Klasyfikacja tego ubioru do kodu 6110 jest także wyłączona z powodu braku ściągacza u dołu.

(*) Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.