Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.296.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2949/92
z dnia 9 października 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1039/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek inny poddział, i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wyżej wymienionymi ogólnymi regułami towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i następczego wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, że na wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez pewien okres czasu zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3796/90(3), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2674/92(4), jeżeli zawarł umowę określoną w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 1715/90(5);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie, dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i następczego wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może powoływać się przez okres 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3796/90, jeżeli zawarł on umowę określoną w art. 14 lit. a) lub lit. b) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 110 z 28.4.1992, str. 42.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 271 z 16.9.1992, str. 5.

(5) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
123
1. Lekkie, luźno dopasowane ubranie

z dzianiny (100 % bawełny),

jednokolorowe, przeznaczone do

okrycia górnych części ciała,

sięgające do połowy uda. Ma

zaokrąglony, luźno dopasowany

wykrój szyjny obszyty taśmą,

częściowo rozcięty z przodu,

zapinany na guziki z prawej

strony na lewą i krótkie rękawy.

Dół ubrania i wyloty rękawów są

obrębione (sukienka) (patrz

fotografia nr 505)(1)

6104 42 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treść kodów CN 6104 i 6104 42 00
2. Lekkie ubranie z dzianiny (100 %

bawełny), przeznaczone do okrycia

górnych części ciała, sięgające

poniżej talii, z zaokrąglonym

wykrojem szyjnym, częściowo

rozciętym z przodu, zapinanym

na guziki z lewej strony na

prawą, z krótkimi rękawami

obrębionymi u wylotów. Dół

ubrania jest również obrębiony.

Na wysokości talii jest przyszyta

pętelka z przędzy, przez którą

jest przeciągnięty cienki

sznureczek.(patrz: fotografia nr

508)(1)

6105 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 4 działu do 61 i treść kodów CN 6105 i 6105 10 00

Cienki sznureczek ma charakter wyłącznie dekoracyjny

3. Lekkie ubranie dla dzieci o

wzroście powyżej 86 cm (rozmiar

handlowy większy niż 86) z

dzianiny (100 % bawełny) z

krótkimi rękawami, przeznaczone

do okrycia górnych części ciała,

obrębione na dole i u wylotów

rękawów, sięgające poniżej talii.

Posiada zaokrąglony wykrój szyjny

obszyty dzianym ściągaczem, jest

częściowo rozcięte na lewym

ramieniu, zapinane na dwa guziki.

Z przodu nadrukowany jest motyw

dekoracyjny (bluza) (patrz

fotografia nr 500)(1)

6106 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 4 do działu 61 i treść kodów CN 6106 i 6106 10 00. Patrz również: uwagi wyjaśniające Nomenklatury Scalonej do kodów CN 6106 i 6109

Klasyfikacja tego ubrania do kodu CN 6109 jest wyłączona ze względu na zapięcie na ramieniu

4. Lekkie ubranie z dzianiny (100 %

bawełny), jednokolorowe, z

krótkimi rękawami, przeznaczone

do okrycia górnych części ciała,

sięgające poniżej talii. Posiada

zaokrąglony wykrój szyjny obszyty

dzianymi taśmami. Jest obrębione

na dole i u wylotów rękawów. Na

wysokości talii jest przyszyta

pętelka z przędzy, przez którą

jest przeciągnięty cienki

sznureczek- (patrz: fotografia nr

506)(1)

6109 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę dodatkową 2 do działu 61 i treść kodów CN 6109 i 6109 10 00

Patrz również uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 6109

Cienki sznureczek ma charakter wyłącznie dekoracyjny

5. Lekkie ubranie z dzianiny (100 %

bawełny), przeznaczone do okrycia

górnych części ciała, sięgające

poniżej talii, bez rękawów, bez

kołnierza, z luźno dopasowanym,

zaokrąglonym wycięciem szyjnym,

bez rozcięcia. Dół ubrania jest

obrębiony. Wykrój szyjny i pachy

są obszyte dzianą taśmą. Na

wysokości talii jest przyszyta

pętelka z przędzy, przez którą

jest przeciągnięty cienki

sznureczek(patrz: fotografia

nr 507)(1)

6109 10 00Klasyfikacja jest ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę dodatkową 2 do działu 61 i treść kodów CN 6109 i 6109 10 00

Sznureczek ma charakter wyłącznie dekoracyjny

6. Ubranie z dzianiny (100 % włókien

syntetycznych) przeznaczone do

okrycia górnych części ciała,

sięgające poniżej talii z

krótkimi rękawami, obrębione na

dole i u wylotów rękawów. Posiada

wykrój szyjny w kształcie V z

kołnierzykiem, którego brzeg

zachodzi z lewej strony na prawą,

wykonany z innej dzianiny(patrz:

fotografia nr 454)(1)

6110 30 91Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treść kodów CN 6110, 6110 30 i 6110 30 91. Patrz również uwagi wyjaśniające Nomenklatury Scalonej do kodu CN 6110

Jest to ubranie przypominające pulower

7. Ubranie z dzianiny (65 %

poliester, 35 % bawełna), luźnego

kroju, przeznaczone do okrycia

górnych części ciała, sięgające

poniżej talii, z krótkimi

rękawami, obrębione na dole i u

wylotów rękawów. Ubranie posiada

dodatek ze ściągacza w wykroju

szyjnym, formujący dopasowany

wysoki kołnierz, z przodu

rozcięty, zapinany na guziki z

lewej strony na prawą. Ubranie to

posiada również motyw haftowany

na wysokości klatki piersiowej.

(patrz: fotografia nr 455)(1)

6110 30 91Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treść kodów CN 6110, 6110 30 i 6110 30 91

Patrz również uwagi wyjaśniające Nomenklatury Scalonej do kodu CN 6110

Jest to ubranie przypominające pulower

8. Ubranie z tkaniny (100 % włókna

sztuczne), przeznaczone do

okrycia dolnych partii ciała,

sięgające poniżej kolan, luźnego

kroju. W części od pasa jest

zrobione z tej samej tkaniny, z

szerokimi szelkami. Ubranie to

jest rozcięte z przodu, zapinane

na guziki z prawej strony na lewą

(spódnica).(patrz: fotografia

nr 459)(1)

6204 59 10Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z przepisami reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej, a także treść kodów CN 6204, 6204 59 i 6204 59 10

Patrz również uwagi wyjaśniające Nomenklatury Scalonej do kodów CN 6204 51 00 do 6204 59 90

Krój i umiejscowienie szelek nie pozwalają na to, aby ubranie to było noszone samodzielnie
(1) Fotografie mają charakter wyłącznie ilustracyjny.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.