Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.220.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2399/91
z dnia 6 sierpnia 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.(1), w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2242/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do każdej innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej dodatkowe działy i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do wymiany towarowej;

zgodnie z wyżej wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane według odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Jean DONDELINGER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 256 z 7.9.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 204 z 27.7.1991, str. 21.

ZAŁĄCZNIK 1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Preparat w formie proszku

do wyrobu słodyczy.

Skład:

84,4 % wagowo suszonego

białka kurzego (całkowita

zawartość protein: 69,1 %

masy),

2106 90 98Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, dodatkową uwagę 2 do działu 21 oraz treść kodów CN 2106, 2106 90 i 2106 90 98.
14,6 % wagowo

maltodekstryny (wyrażonej

w skrobi/krochmalu: 9,3 %

masy),

Produkt ten nie jest koncentratem białkowym o kodzie 2106 10 80.
1 % masy żelatyny.
2. Sztucznie uzyskany tlenek

żelaza o zawartości Fe2 O3

około 95 % i zawartości

tlenku glinowego oraz

krzemionki około 4 %,

wynikającego z procesu

produkcji.

2821 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 a) do działu 28 i treść kodów CN 2821 i 2821 10 00 (patrz także: uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 28.21 część A).
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.