Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.122.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1288/91
z dnia 14 maja 1991
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

mając na uwadze rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (EWG) nr 1056/91(2), a w szczególności art. 9 tego rozporządzenia,

a także biorąc pod uwagę co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakiekolwiek dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 10.

ZAŁĄCZNIK 1

Opis towaruKlasyfikacja wg kodu CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Płytka do narzędzi

wymiennych, zbudowana ze

zwartej warstwy diamentów

syntetycznych, umocowanej na

stałe na podłożu z węglika

metalu.

8207 90 10Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1, 2a) i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 8207, 8207 90 i 8207 90 10.
Ze względu na to, że dysponujemy powierzchnią roboczą zbudowaną z diamentów syntetycznych, artykuł ten nie może być zaklasyfikowany do kodu CN 8209.
2. (skreślony)
3. (uchylony)
4. Opaski grzejne zapewniające

samoregulację temperatury

płynów, złożone z dwóch

miedzianych przewodów o

przekroju 1,9 mm2,

samoregulującego włókna

przewodzącego, pancerza

izolacyjnego z

fluoropolimeru, warkocza

miedzianego ocynowanego o

przekroju odpowiadającym 2,8

mm2 i pancerza zewnętrznego

z floropolimeru pokrywającego

warkocz. Te opaski grzejne

wywołują zmiany mocy

ogrzewania w każdym punkcie

obwodu, w zależności od

temperatury, jaka na nie

oddziałuje. Na ogół

przeznaczone są do owijania

wokół instalacji.

8516 80 80Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów C 8516, 8516 80 i 8516 80 80.
5. Głowice optyczne gramofonowe

do odtwarzaczy płyt

kompaktowych, składające się

z diody laserowej i jednej

fotodiody, umieszczonych w

metalowej obudowie,

zawierającej maksimum

dziesięć elektrycznych styków

łączących

8522 90 59Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 8522, 8522 90 i 8522 90 59.

Te odtwarzające głowice optyczne

są zestawem diod i nie mogą wobec tego być zaklasyfikowane do kodu CN 8541.
6. Aparat fotograficzny

jednorazowego użytku,

składający się z obudowy z

tworzywa sztucznego o

wymiarach 98 x 58 x 35 mm,

zawierający wewnątrz błonę

fotograficzną światłoczułą o

wymiarach 35 mm 24 klatki,

zawierający obiektyw,

przesłonę zwalnianą przy

pomocy wyzwalacza, oczko

celownika, wskaźnik liczby

klatek i dźwignię do

przewijania błony. Obudowa po

otwarciu nie nadaje się do

ponownego użytku.

9006 53 10Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 9006 i 9006 53 10.
7. Urządzenie zwane

"synchronizatorem

chromatycznym", cechujące się

następującymi danymi:

umożliwia wiele metod

synchronizacji i dwie funkcje

transpozycji przystosowane do

całej gamy instrumentów

muzycznych; zawiera mikrofon,

oscylator kwarcowy, miernik

poziomu napięcia fonicznego

(VU) ze wskazówkami i diody

elektroluminescencyjne; może

także zawierać głośnik.

Posiada 7-oktawową skalę

synchronizacji (od 32,7 do

395,1 Hz).

9209 99 40Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1, 4 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z brzmieniem kodów CN 9209, 9209 99

i 9209 99 40.

1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1i 2rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.