Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.100.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 964/91
z dnia 18 kwietnia 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 315/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy poddział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2 1

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktu nr 1 określonego w Załączniku od dnia 30 kwietnia do dnia 31 grudnia 1991 r. oraz do produktu nr 2 określonego w Załączniku od dnia 1 maja 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 37 z 9.2.1991, str. 24.

ZAŁĄCZNIK 2

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Produkt w formie proszku

posiadający następujące

zasadnicze właściwości

analityczne (wyrażone w

procentach wagowo):

0404 90 33Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0404, 0404 90 i 0404 90 33.
- tłuszcz z mleka 5,8

- proteiny serwatki 74,3

(78,9 w suchej masie)

- laktoza 6,0

- popiół 2,9

Klasyfikacja tego produktu do kodu CN 0404 10 jest wyłączona ze względu na zawartość protein, laktozy i tłuszczu z mleka, która wyraźnie różni się od zawartości serwatki w proszku.
2. Grzyby z gatunku Agaricus,

duszone, zanurzone w wodzie,

która może posiadać dodatek

soli i/lub kwasu cytrynowego,

i/lub SO2,, schłodzone.

2003 10 20Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, jak również do działu 20 uwaga dodatkowa nr 1 oraz
Grzyby, które nie są

umieszczone w opakowaniach do

sprzedaży detalicznej, służą

na ogół jako surowiec do

konserwowania.

treścią kodów CN 2003, 2003 10 i 2003 10 20.
1 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2293/91 z dnia 29 lipca 1991 r. (Dz.U.UE.L.91.209.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1991 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 3411/91 z dnia 21 listopada 1991 r. (Dz.U.UE.L.91.321.23) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1991 r.

2 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.