Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.60.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 546/91
z dnia 5 marca 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 315/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 37 z 9.2.1991, str. 24.

ZAŁĄCZNIK 1

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Zestaw składający się z:

- prostokątnego artykułu (o

wymiarach 183 × 274 cm)

wykonanego z tkaniny (100 %

bawełny), z dobrze wykończonymi

brzegami o wykroju półokrągłym.

Na środku i w narożnikach

znajdują się dekoracje w formie

inkrustacji koronką szydełkową,

z różnokolorowymi dodatkami i

motywami haftowanymi (obrus);

6302 51 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 7 do sekcji XI, uwagą 1 do działu 63 oraz treścią kodów CN 6302, 6302 51 i 6302 51 00.
- dwunastu artykułów kwadratowych

(o wymiarach: 46 x 46 cm)

wykonanych z tej samej tkaniny;

obrębionych, posiadających w

jednym narożniku haftowane

motywy występujące na obrusie

(serwetki).

2. Zestaw składający się z:
- artykułu prostokątnego (o

wymiarach 243 × 279 cm)

wykonanego z tkaniny (100 %

lnu), z dobrze wykończonymi

brzegami o wykroju półokrągłym.

Na całej powierzchni posiada

motywy haftowane, w większości

ażurowe (obrus);

- dwunastu artykułów kwadratowych

(o wymiarach: 41 x 41 cm)

wykonanych z tej samej tkaniny;

z dobrze wykończonymi brzegami

o wykroju półokrągłym, a także

w jednym narożniku ażurowy haft

taki sam, jak hafty

zamieszczone na obrusie

(serwetki).

6302 59 10Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 7 do sekcji XI, uwagą 1 do działu 63 oraz treścią kodów CN 6302, 6302 59 i 6302 59 10.
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.