Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.24.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 141/2002
z dnia 25 stycznia 2002 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2433/2001(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest, że na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może powoływać się przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2700/2000(4).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 wspomnianej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, można się powoływać przez okres trzech miesięcy zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2002 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 329 z 14.12.2001, str. 4.

(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(4) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17.

ZAŁĄCZNIK 

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja

(Kod CN)

Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Naczynie ze szkła

zdobionego w formie siatki

pęknięć, na trzech szklanych

nóżkach, o wysokości około 9

cm, na szczycie z okrągłym

otworem o średnicy około 7,5

cm. W naczyniu można umieścić

świeczkę.

Naczynie występuje bez świeczki.

(Patrz fotografia A) (*)

7013 99 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zapis kodów CN 7013i 7013 99 00

Naczynie nie jest przeznaczone do utrzymywania świecy w stałej pozycji i dlatego nie posiada cech świecznika ujętego w pozycji 9405

2. Trzy artykuły połączone w jeden

zestaw, w tekturowym pudełku, do

sprzedaży detalicznej. Na zestaw

składają się:

- naczynie z bezbarwnego szkła, o

wysokości około 15 cm, na

szczycie z okrągłym otworem o

średnicy około 11 cm,

- świeczka w kształcie walca, o

wysokości około 4,5 cm i

średnicy około 5 cm,

- około 150 g piasku

drobnoziarnistego w plastikowym

woreczku.

Świeczkę należy umieszczać w piasku, w dolnej części naczynia

(Patrz fotografia B)(*)

7013 99 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1, 3b) i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zapis kodów CN 7013i 7013 99 00

Niniejsze trzy artykuły spełniają kryteria klasyfikacji towarów występujących w zestawach. Szklane naczynie jest artykułem, który nadaje podstawowy charakter całemu zestawowi.

Naczynie nie jest przeznaczone do utrzymywania świecy w stałej pozycji i dlatego nie posiada cech świecznika ujętego w pozycji 9405

(*) Fotografie mają charakter wyłącznie informacyjny.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.