Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.370.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1642
z dnia 5 listopada 2020 r.
określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych dla zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. i zmiennych przekazywanych co osiem lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić dokładne wdrożenie badania reprezentacyjnego w dziedzinie "zasoby pracy", Komisja powinna określić informacje techniczne dotyczące zbioru danych.

(2) Komisja powinna określić informacje techniczne dotyczące zbioru danych dla zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. i zmiennych przekazywanych co osiem lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy".

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Informacje techniczne dotyczące zbioru danych dla zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. i zmiennych przekazywanych co osiem lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy" określono w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Opis i format techniczny zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego "umiejętności zawodowych" za 2022 r. i zmiennych przekazywanych co osiem lat dotyczących "emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy" w dziedzinie "zasoby pracy" oraz kodyfikacja, którą należy stosować

TematTemat szczegółowyIdentyfikator zmiennejNazwa zmiennejKodyOznaczeniaFiltrOznaczenia filtrówMinimalny zestaw zmiennychRodzaj zmiennej
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweDIGITALCzas spędzony na pracy na urządzeniach cyfrowych w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweREADINGCzas spędzony na czytaniu związanych z pracą podręczników i dokumentów technicznych w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweCALCULATECzas spędzony na wykonywaniu stosunkowo złożonych obliczeń w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodowePHYSICALCzas spędzony na wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweDEXTERITYCzas spędzony na wykonywaniu zadań wymagających sprawności manualnej w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweCOMMINTCzas spędzony na kontaktach z osobami z tego samego przedsiębiorstwa lub organizacji w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweCOMMEXTCzas spędzony na kontaktach z osobami spoza przedsiębiorstwa lub organizacji w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweGUIDANCECzas spędzony na doradzaniu innym osobom, szkoleniu lub kształceniu innych osób w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

Przez cały czas pracy lub przez jego większość

Przez połowę czasu pracy lub nieco ponad połowę

Przez pewną część czasu pracy

Przez niewielką część czasu pracy

Nigdy w czasie pracy

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweJOBAUTONStopień niezależności w wykonywaniu zadań w głównej lub ostatniej pracy11

12

13

21

22

23

31

32

33

Puste

99

Duża lub bardzo duża niezależność w odniesieniu do kolejności i treści zadań

Duża lub bardzo duża niezależność w odniesieniu do kolejności i pewna niezależność co do treści zadań

Duża lub bardzo duża niezależność w odniesieniu do kolejności i niewielka niezależność lub brak niezależności co do treści zadań

Pewna niezależność w odniesieniu do kolejności i duża lub bardzo duża niezależność co do treści zadań

Pewna niezależność w odniesieniu do kolejności i treści zadań

Pewna niezależność w odniesieniu do kolejności i niewielka niezależność lub brak niezależności co do treści zadań

Niewielka niezależność lub brak niezależności w odniesieniu do kolejności i duża lub bardzo duża niezależność co do treści zadań

Niewielka niezależność lub brak niezależności w odniesieniu do kolejności i pewna niezależność co do treści zadań

Niewielka niezależność lub brak niezależności w odniesieniu do kolejności i treści zadań

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodoweREPETITIVEPowtarzalność zadań w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

W bardzo dużym stopniu

W dużym stopniu

W pewnym stopniu

W niewielkim stopniu

Wcale

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3c. Współczynnik aktywności zawodowejUmiejętności zawodowePROCEDUREZadania dokładnie opisane za pomocą surowych procedur w głównej lub ostatniej pracy1

2

3

4

5

Puste

9

W bardzo dużym stopniu

W dużym stopniu

W pewnym stopniu

W niewielkim stopniu

Wcale

Nie podano

Nie dotyczy

AGE = 15-74 ORAZ (EMP- STAT = 1 lub (EXISTPR = 2, 3 oraz (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 lub (REFYEAR-YEARPR = 2 oraz 1<=MONTHPR<=12 oraz MONTHPR > REF-

MONTH))))

Osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są obecnie zatrudnione lub które opuściły ostatnią pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcyNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury

i renty oraz aktywność na rynku pracy

PENSTYP1Emerytura1

2

3

4

5

6

7

8

Puste

9

Wyłącznie emerytura ustawowa

Połączenie emerytury ustawowej i zakładowej

Połączenie emerytury ustawowej i indywidualnej

Połączenie emerytury ustawowej, zakładowej i indywidualnej

Połączenie emerytury zakładowej i indywidualnej

Wyłącznie emerytura zakładowa

Wyłącznie emerytura indywidualna

Brak emerytury

Nie podano

Nie dotyczy

50 <= AGE <= 74Wszyscy w populacji docelowej w wieku od 50 do 74 latNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyAGEPENSOWiek, w którym osoba zaczęła otrzymywać emeryturę0-120

Puste

999

Wiek w ukończonych latach (3 cyfry)

Nie podano

Nie dotyczy

PENSTYP1 = 1-7Osoby otrzymujące emeryturęNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracySTATRECERozpoczęcie otrzymywania ustawowej emerytury w obniżonej lub podwyższonej wysokości1

2

3

Puste

9

W obniżonej wysokości w przypadku wcześniejszej emerytury

W podwyższonej wysokości z tytułu odroczenia emerytury

Bez obniżenia lub podwyższenia

Nie podano

Nie dotyczy

PENSTYP1 = 1-4Osoby otrzymujące emeryturę ustawowąNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyPENSTYP2Świadczenie rentowe dla osób niepełnosprawnych i inne okresowe świadczenia pieniężne z tytułu niepełnosprawności1

2

Puste

9

Tak

Nie

Nie podano

Nie dotyczy

50 <= AGE <= 74Wszyscy w populacji docelowej w wieku od 50 do 74 latNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyAGEPENSDWiek, w którym osoba zaczęła otrzymywać świadczenie rentowe dla osób niepełnosprawnych lub inne okresowe świadczenia pieniężne z tytułu niepełnosprawności0-120

Puste 999

Wiek w ukończonych latach (3 cyfry)

Nie podano

Nie dotyczy

PENSTYP2 = 1Osoby otrzymujące świadczenie rentowe dla osób niepełnosprawnych lub inne okresowe świadczenia pieniężne z tytułu niepełnosprawnościNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyPROVTYPEFinansowe zabezpieczenia emerytalne1

2

3

4

5

6

7

8

Puste

9

Wyłącznie zabezpieczenie ustawowe

Połączenie zabezpieczeń ustawowych i zakładowych

Połączenie zabezpieczeń ustawowych

i indywidualnych

Połączenie zabezpieczeń ustawowych, zakładowych i indywidualnych

Połączenie zabezpieczeń zakładowych i indywidualnych

Wyłącznie zabezpieczenie zakładowe

Wyłącznie zabezpieczenie indywidualne

Brak zabezpieczenia

Nie podano

Nie dotyczy

PENSTYP1 = 7, 8Osoby (w wieku od 50 do 74 lat) nie- otrzymujące emerytury ustawowej ani zakładowejNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyPENSSITUSytuacja na początku otrzymywania emerytury1

2

3

4

Puste

9

Osoba przestała pracować

Osoba kontynuowała pracę bez zmian

Osoba kontynuowała pracę ze zmianami

Osoba nie pracowała (z dowolnej przyczyny)

Nie podano

Nie dotyczy

PENSTYP1 = 1-7Osoby otrzymujące emeryturęNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyWSTPREASGłówne powody zaprzestania pracy na początku otrzymywania emerytury1

2

3

4

5

6

7

Puste

9

Spełnienie warunków uprawniających do otrzymywania emerytury

Osiągnięcie maksymalnego wieku emerytalnego

Korzystne warunki finansowe przejścia na emeryturę

Inne przyczyny związane z pracą zawodową

Własna choroba lub niepełnosprawność

Zobowiązania w zakresie opieki lub inne powody rodzinne

Inne powody

Nie podano

Nie dotyczy

PENSSITU = 1Osoby, które przestały pracować wraz z otrzymaniem emeryturyNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyWCONREASGłówne powody kontynuowania pracy wraz z otrzymaniem emerytury1

2

3

4

5

6

Puste

9

Konieczność finansowa

Korzyści finansowe

Pracujący nadal partner/współmałżonek

Satysfakcja z pracy/bycia produktywnym

Chęć integracji społecznej

Inne powody

Nie podano

Nie dotyczy

PENSSITU = 2, 3Osoby, które kontynuowały pracę wraz z otrzymaniem emeryturyNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyLMREENTPowrót na rynek pracy po rozpoczęciu otrzymywania emerytury1

2

3

Puste

9

Tak, przynajmniej jedna praca trwająca minimalnie 3 miesiące

Tak, ale wyłącznie praca okazjonalna

Nie

Nie podano

Nie dotyczy

PENSSITU = 1, 4Osoby, które zaprzestały pracy lub nie pracowały w momencie rozpoczęcia otrzymywania emeryturyNie dotyczyZbierana
3d. Współczynnik aktywności zawodowejEmerytury i renty oraz aktywność na rynku pracyLMENTREASGłówne powody powrotu na rynek pracy1

2

3

4

5

6

Puste

9

Konieczność finansowa

Korzyści finansowe

Pracujący nadal partner/współmałżonek

Satysfakcja z pracy/bycia produktywnym

Chęć integracji społecznej

Inne powody

Nie podano

Nie dotyczy

LMREENT = 1Osoby, które wróciły na rynek pracy, ale nie pracowały w momencie rozpoczęcia otrzymywania emeryturyNie dotyczyZbierana
1 Dz.U. L 261I z 14.10.2019, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.