Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.35.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

DECYZJA GRUPY ROBOCZEJ DS. WINA UE-JAPONIA NR 1/2019
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie formularzy, które mają być stosowane w celu sporządzenia świadectw na potrzeby przywozu do Unii Europejskiej produktów winiarskich pochodzących z Japonii, oraz w sprawie zasad wdrożenia samopoświadczania [2019/224]

GRUPA ROBOCZA DS. WINA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (zwanej dalej "Umową"), w szczególności jej art. 2.28 i 2.35,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (zwana dalej "Umową") wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

(2) W art. 22.4 Umowy ustanawia się grupę roboczą ds. wina, która jest odpowiedzialna między innymi za skuteczne wdrożenie i funkcjonowanie rozdziału 2 sekcja C Umowy i załącznika 2-E do Umowy.

(3) Zgodnie z art. 2.28 ust. 1 Umowy świadectwo uwierzytelnione zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Japonii, w tym świadectwo własne sporządzone przez producenta upoważnionego przez właściwy organ władz Japonii, wystarcza jako dokument dowodzący, że spełniono wymogi w zakresie przywozu i sprzedaży w Unii produktów winiarskich pochodzących z Japonii, o których mowa w art. 2.25, 2.26 lub 2.27 Umowy.

(4) Zgodnie z art. 2.28 ust. 2 lit. a) Umowy formularze, które mają być stosowane w celu sporządzania świadectw, oraz informacje, które mają być podawane w świadectwach, ma określić w drodze decyzji grupa robocza ds. wina ustanowiona na mocy art. 22.4 Umowy.

(5) Zgodnie z art. 2.35 ust. 2 lit. a) Umowy grupa robocza ds. wina ma przyjąć zasady dotyczące samopoświadczania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Formularz, który ma być stosowany w celu sporządzania świadectw uwierzytelnionych zgodnie z japońskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, jest określony w załączniku I do niniejszej decyzji.
2.  Formularz, który ma być stosowany w celu sporządzania świadectw własnych przez producenta upoważnionego przez właściwy organ władz Japonii, jest określony w załączniku II do niniejszej decyzji.
3.  Zasady dotyczące samopoświadczania przez producentów upoważnionych przez właściwy organ władz Japonii, są określone w załączniku III do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Formularze i zasady określone w niniejszej decyzji zgodnie z art. 2.28 ust. 2 lit. a) Umowy wchodzą w życie dnia 1 lutego 2019 r.

W imieniu grupy roboczej ds. wina, jej przewodniczący

Antonia GAMEZ MORENO

Kazuya OTSUKA

Kierownik Działu A4 Azja-Australazja

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju

Dyrektor Wydziału ds. Relacji Gospodarczych z Unią Europejską

Obszarów Wiejskich

Komisja Europejska

Urząd ds. Gospodarki Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WZÓR ŚWIADECTWA WYDANY PRZEZ NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF BREWING [NRIB] NA POTRZEBY WYWOZU DO UE PRODUKTÓW WINIARSKICH POCHODZĄCYCH Z JAPONII 1

1. Eksporter (pełna nazwa i adres)Wystawiające państwo trzecie: JAPONIA
Uproszczony VI 1 Nr seryjny 2 :
DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZYWOZU WINA, SOKU WINOGRONOWEGO LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
2. Odbiorca (nazwa i adres)3. Pieczęć służb celnych (wyłącznie do użytku urzędowego UE)
4. Środek transportu i szczegóły transportu 3 5. Miejsce rozładunku Gęśli inne niż 2)
6. Opis przywożonego produktu 4 7. Ilość w l/hl/kg
8. Liczba pojemników 5
9. Świadectwo
"Produkt opisany powyżej jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi i jest zgodny z definicjami i praktykami enologicznymi dozwolonymi w sekcji C rozdziału 2 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią".
Nazwa i adres producenta:
Pełna nazwa i adres właściwego organu:Miejsce i data:
National Research Institute of Brewing

pod nadzorem Ministerstwa Finansów Japonii

3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Japonia

Stempel właściwego organu:
Podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko urzędnika właściwego organu:
Przyznanie (wprowadzenie do swobodnego obrotu i wydanie wyciągów)
Ilość10. Nr i data dokumentu celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu oraz nr i data wyciągu11. Pełna nazwa i adres odbiorcy (wyciąg)12. Pieczęć właściwego organu
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
13. Uwagi uzupełniające

ZAŁĄCZNIK  II

WZÓR ŚWIADECTWA WŁASNEGO PRZY PRZYWOZIE DO UNII EUROPEJSKIEJ WYROBÓW WINIARSKICH POCHODZĄCYCH Z JAPONII 6

1. Eksporter (pełna nazwa i adres)Wystawiające państwo trzecie: JAPONIA
Uproszczony VI 1 Nr seryjny 7 :
DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZYWOZU WINA, SOKU WINOGRONOWEGO LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
2. Odbiorca (nazwa i adres)3. Pieczęć służb celnych (wyłącznie do użytku urzędowego UE)
4. Środek transportu i szczegóły transportu 8 5. Miejsce rozładunku Gęśli inne niż 2)
6. Opis przywożonego produktu 9 7. Ilość w l/hl/kg
8. Liczba pojemników 10
9. Świadectwo
"Produkt opisany powyżej jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi i jest zgodny z definicjami i praktykami enologicznymi dozwolonymi w rozdziale 2 sekcja C Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. Został wyprodukowany przez producenta, który uzyskał indywidualne upoważnienie od Krajowego Urzędu Skarbowego Japonii do produkcji wina, oraz od National Research Institute of Brewing (NRIB) do samopoświadczania. Producent podlega kontroli i nadzorowi ze strony NRIB".
Nazwa, adres oraz oficjalny numer rejestracyjny/numer zezwolenia upoważnionego producenta:
Pełna nazwa i adres właściwego organu:Miejsce i data:
National Research Institute of Brewing

pod nadzorem Ministerstwa Finansów Japonii

3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Japonia

Pieczęć upoważnionego producenta:Podpis upoważnionego producenta:
10. SPRAWOZDANIE Z ANALIZY (zawierające analityczną charakterystykę opisanego wyżej produktu)
DLA MOSZCZU WINOGRONOWEGO I SOKU WINOGRONOWEGO
Nie są wymagane żadne informacje.
DLA WINA I MOSZCZU WINOGRONOWEGO W TRAKCIE FERMENTACJI
- Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu:
DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW
- Zawartość dwutlenku siarki ogółem:
- Kwasowość ogółem:
Pieczęć upoważnionego producenta:Miejsce i data:
Podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego producenta:
Przyznanie (wprowadzenie do swobodnego obrotu i wydanie wyciągów)
Ilość11. Nr i data dokumentu celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu oraz nr i data wyciągu12. Pełna nazwa i adres odbiorcy (wyciąg)13. Pieczęć właściwego organu
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
14. Uwagi uzupełniające

ZAŁĄCZNIK  III

ZASADY DOTYCZĄCE SAMOPOŚWIADCZANIA

1. National Research Institute of Brewing, pod nadzorem Ministerstwa Finansów Japonii,
(i) wyznacza indywidualnie producentów upoważnionych w Japonii do sporządzania świadectw własnych, o których mowa w art. 2.28 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią;
(ii) nadzoruje i kontroluje upoważnionych producentów; oraz
(iii) przesyła Unii Europejskiej:
- dwa razy w roku w styczniu i lipcu nazwy i adresy upoważnionych producentów wraz z ich oficjalnymi numerami rejestracyjnymi; oraz
- zawiadamia niezwłocznie o wszelkich zmianach nazw i adresów lub o wycofaniu upoważnienia dla któregokolwiek z producentów.
2. Unia Europejska niezwłocznie publikuje i aktualizuje nazwy i adresy upoważnionych producentów w wykazie zatytułowanym "Właściwe organy państw trzecich, wyznaczone laboratoria oraz producenci i przetwórcy upoważnieni do sporządzania dokumentów VI-1 dotyczących przywozu wina do UE", który to wykaz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf
1 Zgodnie z art. 2.28Umowy o partnerstwie gospodarczym między UniąEuropejskąa Japonią.
2 Jest to numer służący do identyfikowania partii, nadany przez NRIB.
3 Należy określić: transport wykorzystany do celów dostawy do punktu wprowadzenia do UE; określićśrodek transportu (statek, samolot itp.); podaćnazwęstatku itp.
4 Należy podaćnastępujące informacje:

- nazwęhandlowąw formie podanej na etykiecie (takąjak nazwa producenta i regionu uprawy winorośli; nazwa marki itp.),

- nazwępaństwa pochodzenia: [wskazać"Japonia"],

- nazwęoznaczenia geograficznego, jeśli to konieczne,

- rzeczywistąobjętościowązawartośćalkoholu,

- barwęproduktu (można podaćwyłącznie określenia: "czerwone", "rosé", "różowe" lub "białe"),

- kod Nomenklatury scalonejNomenklatury scalonej(kod CN).

5 Pojemnik oznacza naczynie do wina o pojemności mniejszej niż60 litrów. Liczba pojemników może stanowićliczbębutelek.
6 Zgodnie z art. 2.28Umowy o partnerstwie gospodarczym między UniąEuropejskąa Japonią.
7 Jest to numer służący do identyfikowania partii, nadany przez National Research Institute of Brewing (NRIB).
8 Należy określić: transport wykorzystany do celów dostawy do punktu wprowadzenia do UE; określićśrodek transportu (statek, samolot itp.); podaćnazwęstatku itp.
9 Należy podaćnastępujące informacje:

- nazwęhandlowąw formie podanej na etykiecie (takąjak nazwa producenta i regionu uprawy winorośli; nazwa marki itp.),

- nazwępaństwa pochodzenia: [wskazać"Japonia"],

- nazwęoznaczenia geograficznego, jeśli to konieczne,

- rzeczywistąobjętościowązawartośćalkoholu,

- barwęproduktu (można podaćwyłącznie określenia: "czerwone", "rosé", "różowe" lub "białe"),

- kod Nomenklatury scalonejNomenklatury scalonej(kod CN).

10 Pojemnik oznacza naczynie do wina o pojemności mniejszej niż60 litrów. Liczba pojemników może stanowićliczbębutelek.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.