Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.353.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1417/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 6 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 6 akapit pierwszy Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (zwanego dalej "protokołem") przewiduje, że Rada określa postać dokumentu laissez-passer, a władze państw członkowskich uznają go za ważny dokument podróży.

(2) Przypomina się, że art. 6 akapit pierwszy protokołu ma zastosowanie do członków instytucji Unii i pracowników Unii, którzy podlegają regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 1 .

(3) Art. 23 regulaminu pracowniczego urzędników oraz art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej ustanawia warunki, na których pracownikom Unii wydaje się dokument laissez-passer.

(4) W interesie Unii i w celu wywiązania się z obowiązku należytej troski przywilej posiadania dokumentu laissez-passer można rozszerzyć - na zasadzie wyjątku i z zastrzeżeniem odpowiedniego uzasadnienia - na wnioskodawców specjalnych.

(5) Dokument laissez-passer w żadnym wypadku nie nadaje posiadaczowi przywilejów ani immunitetów.

(6) Władze państw członkowskich uznają dokument laissez-passer za ważny dokument podróży. Komisja powinna skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 6 akapit drugi protokołu i zawrzeć niezbędne umowy z państwami trzecimi umożliwiające uznawanie dokumentu laissez-passer za ważny dokument podróży pozwalający przekraczać granice państw trzecich i poruszać się na ich terytorium.

(7) Wydarzenia mające miejsce na szczeblu Unii, zwłaszcza ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zwiększyły konieczność uspójnienia podejścia na szczeblu międzynarodowym i unijnym.

(8) Formę dokumentu laissez-passer należy uaktualnić, aby osiągnąć wyższe normy bezpieczeństwa i pomóc zapewnić właściwy stopień ochrony przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem. W dokumencie laissez-passer należy uwzględnić wspólne normy bezpieczeństwa i interoperacyjne identyfikatory biometryczne, po to by ustanowić weryfikowalny związek między nim a jego prawowitym posiadaczem, a tym samym w istotny sposób zwiększyć jego ochronę przed bezprawnym użyciem.

(9) W szczególności forma laissez-passer powinna być zgodna z normami bezpieczeństwa i specyfikacjami technicznymi mającymi zastosowanie do krajowych dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie - zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 2 . Pozwoli to dostosować się do specyfikacji Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ("ICAO") - zwłaszcza do tych, które znajdują się w dokumencie ICAO 9303 w sprawie dokumentów podróży przeznaczonych do odczytu maszynowego - te zaś pomogą chronić dokument laissez-passer przed bezprawnym użyciem i będą sprzyjać jego uznawaniu za ważny dokument podróży na szczeblu międzynarodowym. Unia powinna też uczestniczyć w katalogu kluczy publicznych ICAO, stosując odpowiednie normy ICAO i przestrzegając zalecanych przez nią praktyk, po to by umożliwić łatwiejsze zatwierdzanie laissez-passer na całym świecie.

(10) W celu zapewnienia, aby jednolite warunki, które będą mieć zastosowanie do przyszłych norm bezpieczeństwa i specyfikacji technicznych dla paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie, miały w stosownym przypadku zastosowanie również do unijnych laissez-passer, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Ponadto należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia zasad mających obowiązywać instytucje, agencje lub inne organy Unii oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (zwane dalej "instytucjami") w przypadku utraty, kradzieży, wydawania duplikatów oraz zwrotu dokumentu laissez-passer. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 3 .

(11) Do przyjmowania aktów wykonawczych zapewniających w stosownym przypadku przestrzeganie przyszłych norm bezpieczeństwa i specyfikacji technicznych - przyjętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2252/2004 - dla paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie, należy stosować procedurę doradczą; mogą one pozostać tajne, aby przeciwdziałać zagrożeniom w postaci podrobienia i sfałszowania. Procedurę doradczą należy stosować również do przyjmowania aktów wykonawczych w sprawie postępowania instytucji w przypadku utraty, kradzieży, wydawania duplikatów oraz zwrotu dokumentów laissez-passer. W ramach procedury doradczej Komisja powinna być wspomagana przez komitet ustanowiony w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 4 .

(12) Należy zapewnić, aby na elektronicznym nośniku laissez-passer były przechowywane wyłącznie informacje przewidziane na podstawie niniejszego rozporządzenia i załączników do niego.

(13) Każda instytucja - indywidualnie lub wspólnie na podstawie umów międzydziałowych - odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych swoich urzędników lub innych pracowników oraz Komisja, jako punkt centralny na potrzeby przetwarzania, powinny zapewnić przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 5 .

(14) Aby dane osobowe nie były udostępnianie większej liczbie osób, niż jest to konieczne, Komisja musi koordynować wdrażanie niniejszego rozporządzenia i wyznaczyć jeden podmiot odpowiedzialny za wyrabianie i personalizowanie dokumentów laissez-passer. Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę, by temu jednemu upoważnionemu podmiotowi zapewnić bezpieczny dostęp do danych osobowych zamieszczonych w dokumencie laissez-passer do celów wyrabiania i personalizowania, zapewniając odpowiedni poziom ochrony danych.

(15) Dane osobowe powinny być przechowywanie w rejestrze lub przez wspomniany podmiot wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, oraz niezbędny do zapewnienia podmiotom danych dostępu do ich danych, tak by mogły korzystać ze swoich praw. Po zakończeniu postępowania i upływie pewnego okresu dane osobowe powinny zostać automatycznie usunięte. Okres ten powinien być uzasadniony i umotywowany.

(16) Aby zapobiegać fałszowaniu i bezprawnemu używaniu dokumentów laissez-passer, należy wspomniany jeden podmiot wyznaczany przez Komisję do ich wyrabiania i personalizowania wybrać zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do udzielania zamówień, zwłaszcza z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 6 oraz z należytym uwzględnieniem szczególnego charakteru dokumentów, które mają być wyrabiane.

(17) Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zakładanych celów - zgodnie z art. 5 ust. 4 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno zastąpić rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1862/69 7 . Rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1862/69 należy zatem, po okresie przejściowym, uchylić ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.

(19) Należy przewidzieć okres przejściowy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 24 listopada 2015 r., kiedy to wciąż będzie można wydawać i stosować dokument laissez-passer zgodnie z rozporządzeniem (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1862/69. Z rozwiązań przejściowych należy jednak korzystać w taki sposób, by od momentu gdy dokumenty laissez-passer zaczną być wydawane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, dokumenty laissez-passer nie były już wydawane zgodnie z rozporządzeniem (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1862/69, a te z nich, które wciąż są w obiegu, były do dnia 24 listopada 2015 r. systematycznie zastępowane nowymi. Założenie to w możliwie największym stopniu skróci okres, w którym obie formy dokumentu laissez-passer będą w obiegu równocześnie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zakres zastosowania

1. Dokument laissez-passer jest przyznawany wyłącznie w interesie Unii członkom instytucji Unii, o których mowa w ust. 2, oraz jej pracownikom. Jest on wydawany pracownikom zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 23 regulaminu pracowniczego urzędników oraz w art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w interesie Unii, dokument laissez-passer można wydać wnioskodawcom specjalnym zgodnie z załącznikiem II.
2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do instytucji, agencji i innych organów Unii Europejskiej oraz do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanych dalej "instytucjami").
Artykuł  2

Proces

1. Do celów niniejszego rozporządzenia każda instytucja może zawrzeć umowę z inną instytucją w celu osiągnięcia synergii i obniżenia kosztów. Instytucje te odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych personelu lub wnioskodawców specjalnych, o których mowa w art. 1 ust. 1. Takie dane obejmują dane personalne i biometryczne potrzebne do jednoznacznego zidentyfikowania wnioskodawcy ubiegającego się o dokument laissez-passer, w tym wizerunek i odciski dwóch palców w formie cyfrowej jako identyfikatory biometryczne.
2. Do celów niniejszego rozporządzenia Komisja pełni funkcję punktu centralnego na potrzeby przekazywania podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, danych osobowych przetworzonych przez instytucje.
3. Komisja wyznacza podmiot odpowiedzialny za opracowanie, wyrabianie i personalizowanie dokumentów laissez-passer, z uwzględnieniem szczególnego charakteru dokumentów, które mają być wyrabiane. Czyni to zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do udzielania zamówień, w szczególności z przepisami rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Wszelkie przekazywanie danych osobowych podczas tego procesu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
4. Każdy dokument laissez-passer pozostaje własnością Unii.
Artykuł  3

Języki

Dokument laissez-passer jest wydawany we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii, jak wskazano w załączniku I. Sposób prezentowania danych personalnych musi uwzględniać zalecenia ICAO.

Artykuł  4

Okres ważności

1. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 2 dokument laissez-passer jest wydawany na maksymalny okres sześciu lat, nie krótszy niż dwanaście miesięcy, z zastrzeżeniem warunków zwrotu określonych w aktach wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 6 ust. 4. Okres ważności zostaje dostosowany do okresu obowiązywania mandatu członka instytucji, okresu pobytu lub oddelegowania urzędnika lub okresu obowiązywania umowy pracownika zatrudnionego na czas określony lub pracownika kontraktowego.
2. Wszystkie dokumenty laissez-passer, które utraciły ważność lub nie mają już wolnych stron na naklejki wizowe, muszą zostać zwrócone organowi wydającemu do formalnego unieważnienia lub przedłużenia jego ważności. Dokument laissez-passer jest również zwracany wtedy, gdy jego posiadacz przestaje pełnić swoją funkcji lub odchodzi ze służby. Niniejszy ustęp ma również zastosowanie do wnioskodawców specjalnych, o których mowa w art. 1 ust. 1. W każdym przypadku gdy pierwotny posiadacz zwraca swój dokument laissez-passer, członek rodziny pozostający na jego utrzymaniu również zwraca swój dokument laissez-passer.
Artykuł  5

Dane osobowe - prawa osób indywidualnych

1. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 osoby, którym wydawany jest dokument laissez-passer, mają prawo sprawdzić dane osobowe w nim zawarte, a w stosownym przypadku - wystąpić o ich sprostowanie lub usunięcie.
2. Osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, są zwolnione z obowiązku ich złożenia. Jeżeli pobranie odcisków wyznaczonych palców jest chwilowo niemożliwe, dopuszcza się pobranie odcisków innych palców. Jeżeli pobranie odcisków któregokolwiek z innych palców również jest chwilowo niemożliwe, można wydać tymczasowy dokument laissez-passer o ważności 12 miesięcy lub krótszej.
3. Dokument laissez-passer zawiera wyłącznie te informacje przeznaczone do odczytu maszynowego, które zostały określone na podstawie niniejszego rozporządzenia.
4. Do celów niniejszego rozporządzenia identyfikatory biometryczne umieszczone w dokumencie laissez-passer są stosowane wyłącznie do sprawdzenia:
- autentyczności dokumentu;
- tożsamości posiadacza poprzez porównanie bezpośrednio dostępnych cech.
5. Dane osobowe zostają zabezpieczone, w szczególności przed nieupoważnionym dostępem; zostaje także zagwarantowana ich integralność, autentyczność i poufność.
6. Komisja udziela państwom trzecim dostępu do odcisków palców znajdujących się na nośniku w dokumencie laissez-passer wyłącznie na warunkach określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Artykuł  6

Specyfikacje techniczne i normy bezpieczeństwa

1. W celu zagwarantowania równorzędnego poziomu bezpieczeństwa dokument laissez-passer musi być zgodny z minimalnymi normami bezpieczeństwa przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 2252/2004 oraz w decyzji Komisji C(2005) 409 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne w odniesieniu do norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie; w decyzji Komisji C(2006) 2909 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne w odniesieniu do norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie; w decyzji Komisji C(2008) 8657 z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającej politykę certyfikacji wymaganej w związku ze specyfikacjami technicznymi w odniesieniu do norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie oraz uaktualniającej normatywne dokumenty referencyjne; w decyzji Komisji C(2009) 7476 z dnia 5 października 2009 r. zmieniającej decyzję Komisji (C(2008) 8657 final) ustanawiającą politykę certyfikacji wymaganej w związku ze specyfikacjami technicznymi w odniesieniu do norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie; w decyzji Komisji C(2011) 5499 z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającej decyzję Komisji C(2006) 2909 final ustanawiającą specyfikacje techniczne w odniesieniu do norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie; oraz w decyzji wykonawczej Komisji C(2013) 6181 z dnia 30 września 2013 r. zmieniającej decyzję Komisji C(2006) 2909 final ustanawiającą specyfikacje techniczne w odniesieniu do norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.
2. Aby w stosownym przypadku zapewnić zgodność dokumentu laissez-passer z przyszłymi minimalnymi normami bezpieczeństwa przyjętymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 2252/2004, Komisja ustanawia w drodze aktów wykonawczych dodatkowe specyfikacje techniczne zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w tym w szczególności standardami i zalecanymi praktykami ICAO dla dokumentów laissez-passer, odnośnie do następujących kwestii:
a) dodatkowe zabezpieczenia i wymagania, w tym normy dotyczące wzmocnionej ochrony przed przerabianiem, podrabianiem oraz fałszowaniem;
b) specyfikacje techniczne nośnika identyfikatorów biometrycznych i ich zabezpieczenia, w tym uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu i łatwiejsze zatwierdzanie;
c) wymagania jakości oraz wspólne normy techniczne wizerunku i odcisków palców.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

3. Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, można zdecydować, że specyfikacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, będą tajne i nie zostaną opublikowane. W takim przypadku są one udostępniane wyłącznie jednemu podmiotowi wyznaczonemu przez Komisję zgodnie z art. 2 ust. 3, pod warunkiem że podmiot ten zagwarantuje odpowiedni poziom ochrony.
4. Komisja ustanawia w drodze aktów wykonawczych przepisy dla instytucji na wypadek utraty, kradzieży, wydawania duplikatów oraz zwrotu dokumentu laissez-passer. Te akty wykonawcze mają zastosowanie do wszystkich dokumentów laissez-passer. Przyjmuje się je zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2.
Artykuł  7

Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1683/95. Komitet jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł  8

Uchylenie i przepisy przejściowe

1. Rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1826/69 traci moc ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 24 listopada 2015 r. rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1826/69 jest nadal stosowane.
2. Dokumenty laissez-passer wydane zgodnie z rozporządzeniem (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1826/69 tracą ważność ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.
Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czwartego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady
L. LINKEVIČIUS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  8 Obwoluta zewnętrzna (niebieska barwa UE i dwanaście złotych gwiazd tworzących okrąg)

Na obwolucie zewnętrznej będą widnieć:

a) następujący napis:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROPÄISCHE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * EUROPEAN UNION * UNION EUROPÉENNE * AN tAONTAS EORPACH * EUROPSKA UNIJA * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

b) dwanaście gwiazd

c) logo chipa ICAO

Obwoluta wewnętrzna

Strona 1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROPÄISCHE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * EUROPEAN UNION * UNION EUROPÉENNE * AN tAONTAS EORPACH * EUROPSKA UNIJA * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ * SALVOCONDUCTO * PRŮKAZ * PASSÉRSEDDEL * LAISSEZ-PASSER * REISILUBA * ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * PROPUSNICA * LASCIAPASSARE * CEĻOŠANAS ATĻAUJA * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ- PASSER * LIVRETRÂNSITO * PERMIS DE LIBERĂ TRECERE * PREUKAZ * PREPUSTNICA * KULKULUPA * LAISSEZ-PASSER

Strona 2

(logo przedstawiające chipa)

(zintegrowany wizerunek posiadacza)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Strona 3

1. Вид * Tipo * Typ * Type * Art * Liik * Τύπος * Type * Type * Saghas * Vrsta * Tipo * Tips * Rūšis * Az okmány típusa * Tip * Soort * Typ * Tipo * Tip * Typ * Tip * Tyyppi * Typ

2. Код * Código * Kód * Kode * Code * Kood * Κωδικός * Code * Code * Cód * Kod * Codice * Kods * Kodas * Kód * Kodiċi * Code * Kod * Código * Cod * Kód * Koda * Koodi * Kod

3. Номер на разрешението за преминаване * Número de salvoconducto * Číslo průkazu * Passérseddel nr. * Laissez-passer Nr. * Reisiloa number * Αριθμός άδειας διέλευσης * Laissez-passer number * Numéro du laissez-passer * Uimhir an laissez-passer * Broj propusnice * Numero del lasciapassare * Ceļošanas atļaujas numurs * Laissez-passer numeris * LP-szám * Numru tal-laissez-passer * Nummer van het laissez-passer * Numer laissez-passer * Número do livre-trânsito * Numărul permisului de liberă trecere * Číslo preukazu * Številka prepustnice * Kulkuluvan numero * Laissez-passer-handlingens nummer

4. Фамилно име * Apellidos * Příjmení * Efternavn * Name * Nimi * Επώνυμο * Surname * Nom * Sloinne * Prezime * Cognome * Uzvārds * Pavardė * Családi név * Kunjom * Naam * Nazwisko * Apelido * Nume * Priezvisko * Priimek * Sukunimi * Efternamn

5. Име * Nombre * Jméno * Fornavne * Vornamen * Eesnimed * Ονόματα * Name * Prénom(s) * Túsainm(neacha) * Ime * Nome * Vārds(-i) * Vardas * Utónév * Isem * Voornamen * Imiona * Nomes próprios * Prenume * Meno * Ime * Etunimet * Förnamn

6. Длъжностно лице на/Гражданство * Funcionario de/Nacionalidad * Úředník/Státní občanství * Tjenestemand i/Nationalitet * Beamter der/des/Staatsangehörigkeit * Ametnik/Kodakondsus * Υπάλληλος του/της/Υπηκοότητα * Official of/Nationality * Agent de/Nationalité * Oifigeach de chuid/ Náisiúntacht * Institucija dužnosnika/Državljanstvo * Funzionario del/della/Cittadinanza * ... ierēdnis/ Valstspiederība * Pareigūnas/Pilietybė * Melyik intézmény tisztviselője/Állampolgárság * Uffiċjal ta'/ Ċittadinanza * Ambtenaar van/Nationaliteit * Urzędnik/Obywatelstwo * Funcionário de/Nacionalidade * Funcț ionar al/ Cetăț enia * Úradník inštitúcie/Štátna príslušnosť * Uradnik/Državljanstvo * ... virkamies/ Kansalaisuus * Tjänsteman vid/Nationalitet

7. Дата на раждане * Fecha de nacimiento * Datum narození * Fødselsdato * Geburtsdatum * Sünnikuupäev * Ημερομηνία γέννησης * Date of birth * Date de naissance * Dáta breithe * Datum rođenja * Data di nascita * Dzimšanas datums * Gimimo data * Születési idő * Data tat-twelid * Geboortedatum * Data urodzenia * Data de nascimento * Data naș terii * Dátum narodenia * Datum rojstva * Syntymäaika * Födelsedatum

8. Пол * Sexo * Pohlaví * Køn * Geschlecht * Sugu * Φύλο * Sex * Sexe * Gnéas * Spol * Sesso * Dzimums * Lytis * Nem * Sess * Geslacht * Płeć * Sexo * Sex * Pohlavie * Spol * Sukupuoli * Kön

9. Място на раждане * Lugar de nacimiento * Místo narození * Fødselsregistreringsted * Geburtsort * Sünnikoht * Τόπος γέννησης * Place of birth * Lieu de naissance * Áit bhreithe * Mjesto rođenja * Luogo di nascita * Dzimšanas vieta * Gimimo vieta * Születési hely * Post tat-twelid * Geboorteplaats * Miejsce urodzenia * Naturalidade * Locul naș terii * Miesto narodenia * Kraj rojstva * Syntymäpaikka * Födelseort

10. Дата на издаване * Fecha de expedición * Datum vydání * Udstedelsesdato * Ausstellungsdatum * Väljaandmise kuupäev * Ημερομηνία έκδοσης * Date of issuance * Date de délivrance * Dáta eisiúna * Datum izdavanja * Data di rilascio * Izdošanas datums * Išdavimo data * Kiállítás időpontja * Data tal-ħruġ * Datum van afgifte * Data wydania * Data de emissão * Data eliberării * Dátum vydania * Datum izdaje * Myöntämispäivä * Utfärdandedatum

11. Издаващ орган * Autoridad expedidora * Vydávající orgán * Udstedende myndighed * Ausstellende Behörde* Väljaandnud asutus * Εκδούσα αρχή * Issuing authority * Autorité de délivrance * Údarás eisiúna * Tijelo koje je izdalo propusnicu * Autorità di emissione * Izdevējiestāde * Išdavusi institucija * Kiállító hatóság * Awtorità tal-ħruġ * Instantie van afgifte * Organ wydający * Autoridade emissora * Autoritatea emitentă * Vydávajúci orgán * Organ izdaje * Kulkuluvan myöntänyt viranomainen * Utfärdande myndighet

12. Дата на изтичане на срока на валидност * Fecha de caducidad * Platnost do * Udløbsdato * Gültig bis * Kehtiv kuni * Ημερομηνία λήξης * Date of expiry * Date de validité * As feidhm * Vrijedi do * Data di scadenza * Derīga līdz * Galioja iki * Lejárat időpontja * Data tal-għeluq * Geldig tot * Termin ważności * Data de validade * Data expirării * Dátum platnosti * Velja do * Viimeinen voimassaolopäivä * Sista giltighetsdag

13. Подпис на притежателя * Firma del titular * Podpis držitele * Indehavers underskrift * Unterschrift des Inhabers * Kasutaja allkiri * Υπογραφή του κατόχου * Signature of holder * Signature du titulaire * Síniú an tsealbhóra * Potpis nositelja * Firma del titolare * Turētāja paraksts * Turėtojo parašas * Jogosult aláírása * Firma tad-detentur * Handtekening van de houder * Podpis posiadacza * Assinatura do titular * Semnătura titularului * Podpis držiteľa * Lastnoročni podpis * Haltijan nimikirjoitus * Innehavarens namnteckning

Strona 4

Длъжност * Cargo * Funkce * Stilling * Funktion * Ametikoht * Ιδιότητα * Function * Fonction * Feidhm * Dužnost * Funzione * Amats * Pareigos * Beosztás * Kariga * Functie * Stanowisko * Cargo * Funcț ie * Funkcia * Funkcija * Virka * Befattning

(Na tej stronie będą też umieszczane adnotacje w rodzaju "Członek rodziny" czy "Tymczasowe laissez-passer")

Strony 5 - 37

-

Strony 38 - 42

Настоящото разрешение за преминаване се издава като валиден документ за пътуване в съответствие с член 6, първа алинея от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

От органите на държави, които нe са членки на Европейския съюз се изисква да позволяват на притежателя свободно преминаване.

Настоящото разрешение за преминаване съдържа 48 страници.

El presente salvoconducto se expide como documento de viaje válido en virtud del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

Se solicita a las autoridades de países no miembros de la UE que no impidan el libre paso a su titular.

Este salvoconducto consta de 48 páginas.

Tento průkaz se vydává jako platný cestovní doklad podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

Úřady zemí, které nejsou členy EU, jsou vyzývány, aby držiteli umožnily nerušený průchod a pobyt.

Tento průkaz má 48 stran.

Denne passérseddel er udstedt som gyldig rejselegitimation i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Myndigheder i ikke-EU-lande anmodes herved om at tillade indehaveren at passere frit og uhindret.

Denne passérseddel indeholder 48 sider.

Dieser Laissez-passer wurde gemäß dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union als gültiges Reisedokument ausgestellt.

Die Behörden von Drittländern werden hiermit gebeten, den Inhaber des Laissez-passer frei und ungehindert passieren zu lassen.

Dieser Laissez-passer enthält 48 Seiten.

Käesolev reisiluba antakse välja kui kehtiv reisidokument vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile.

Kolmandate riikide ametiasutustel tuleks lubada dokumendi kasutajal vabalt ilma piiranguteta liikuda.

Reisiluba koosneb 48-st leheküljest.

Η παρούσα άδεια διέλευσης εκδίδεται δυνάμει του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητείται από τις αρχές των χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ να επιτρέπουν στον κάτοχο την ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς φραγμούς.

Η παρούσα άδεια διέλευσης περιέχει 48 σελίδες.

This laissez-passer is issued as a valid travel document pursuant to the Protocol on the privileges and immunities of the European Union.

Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

This laissez-passer contains 48 pages.

Le présent laissez-passer est délivré comme titre valable de circulation en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Les autorités des pays tiers sont priés d'autoriser le détenteur du laissez-passer à circuler sans entraves.

Le laissez-passer contient 48 pages.

Eisítear an laissez-passer seo mar dhoiciméad taistil bailí de bhun an Phrótacail ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh.

Iarrtar leis seo ar údaráis tíortha nach tíortha de chuid AE ligean don sealbhóir gabháil ar aghaidh gan bhac gan chosc.

Tá 48 leathanach sa laissez-passer seo.

Ova propusnica izdana je kao valjana putna isprava na temelju Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Od vlasti zemalja nečlanica EU-a zahtijeva se da nositelju dopuste slobodan prolaz bez smetnji.

Ova propusnica sadrži 48 stranica.

Il presente lasciapassare è rilasciato quale valido documento di viaggio a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Si richiede alle autorità di paesi terzi di consentire il passaggio liberamente e senza ostacoli al titolare.

Il presente lasciapassare è composto di 48 pagine.

Šī ceļošanas atļauja ir izdota kā derīgs celošanas dokuments saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

To valstu iestādēm, kas nav ES valstis, tiek lūgts ļaut turētājam brīvi pārvietoties bez ierobežojuma.

Šajā ceļošanas atļaujā ir 48 lappuses.

Šis laissez-passer išduotas kaip galiojantis kelionės dokumentas remiantis Protokolu dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Ne ES šalių valdžios institucijų prašoma leisti turėtojui laisvai ir netrukdomam judėti.

Šį laissez-passer sudaro 48 puslapiai.

Ezt a laissez-passe-rt az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv értelmében érvényes úti okmányként állították ki.

A nem uniós országok hatóságait ezennel felkérik, hogy tegyék lehetővé a jogosultnak az akadályoztatás nélküli, szabad áthaladást és tartózkodást.

Ez a laissez-passer 48 oldalból áll.

Dan il-laissez-passer jinħareġ bħala dokument tal-ivvjaġġar validu skont il-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

L-awtoritajiet ta' pajjiżi mhux membri tal-UE huma b'dan mitlubin li jħallu liddetentur jgħaddi liberament mingħajr tfixkil.

Dan il-laissez-passer fih 48 paġna.

Dit laissez-passer wordt afgegeven als een geldig reisdocument krachtens het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.

De autoriteiten van niet-EU-landen wordt verzocht de houder vrije en onbelemmerde doorgang te verlenen.

Het laissez-passer bevat 48 bladzijden.

Laissez-passer wystawione jest jako ważny dokument podróży na podstawie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Władze krajów spoza UE są proszone o zezwolenie na swobodne przemieszczanie się jego posiadacza.

Laissez-passer zawiera 48 stron.

O presente livre-trânsito é emitido como documento válido de viagem ao abrigo do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia.

Solicitase às autoridades dos países que não são membros da UE que permitam ao titular a circulação sem entraves.

O presente livre-trânsito contém 48 páginas.

Prezentul permis de liberă trecere este emis ca document de călătorie valabil, în temeiul Protocolului privind privilegiile ș i imunităț ile Uniunii Europene.

Se solicită autorităț ilor din ț ările care nu sunt membre ale UE să permită titularului libera trecere fără piedici.

Prezentul permis de liberă trecere cuprinde 48 de pagini.

Tento preukaz sa vydáva ako platný cestovný doklad na základe Protokolu o privilégiách a imunitách Európskej únie.

Orgány krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie sú týmto požiadané, aby umožnili držiteľovi slobodný prechod a pobyt bez obmedzení.

Tento preukaz obsahuje 48 strán.

Ta prepustnica se izdaja kot veljavna potna listina v skladu s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Organi držav, ki niso članice Evropske unije, so zaprošeni, da imetniku dovolijo prost in neoviran prehod.

Ta prepustnica vsebuje 48 strani.

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan perusteella myönnetty pätevä matkustusasiakirja.

EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia pyydetään sallimaan tämän kulkuluvan haltijan matkustaa ja oleskella vapaasti ja esteittä.

Tämä kulkulupa sisältää 48 sivua.

Denna laissez-passer är utfärdad som en giltig resehandling i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Myndigheter i tredjeländer uppmanas härmed att tillåta innehavaren att passera fritt utan hinder.

Denna laissez-passer innehåller 48 sidor.

Strony 43 - 48

БЕЛЕЖКИ

Настоящото разрешение за преминаване е собственост на Европейския съюз.

Електронен компонент | Настоящото разрешение за преминаване съдържа чувствителни електронни компоненти. За целите на доброто функциониране да не се прегъва, перфорира или излага на екстремни температури или влага.

Промяна | Настоящото разрешение за преминаване не трябва да бъде подлагано на манипулация или предавано на неоторизирано лице. Всяка промяна го прави невалидно за използване.

Кражба или загуба | Всяка кражба, загуба или унищожаване трябва да бъдат докладвани незабавно на местните полицейски органи или на издаващата институция на Европейския съюз.

След изтичане на срока на валидност то трябва да бъде върнато на издаващия орган.

OBSERVACIONES

La Unión Europea se reserva la propiedad de este salvoconducto.

Componente electrónico | Este salvoconducto contiene elementos electrónicos sensibles. Para su óptima conservación, no se debe doblar, perforar ni exponer a temperaturas extremas o humedad excesiva.

Alteración | Este salvoconducto no debe ser manipulado ni cedido a una persona no autorizada. Cualquier alteración invalidará su uso.

Sustracción o extravío | En caso de sustracción, extravío o destrucción deberá informarse inmediatamente a los servicios policiales locales y a la institución de la Unión Europea que lo haya expedido.

Al finalizar el periodo de validez, el salvoconducto se restituirá a la autoridad expedidora.

POZNÁMKY

Tento průkaz je majetkem Evropské unie.

Elektronická část | V tomto průkazu se nachází citlivá elektronika. Pro bezchybné fungování prosím neohýbat, neděrovat, nevystavovat extrémní teplotě ani nadměrné vlhkosti.

Úprava | Průkaz se nesmí upravovat ani poskytovat neoprávněné osobě. Jakákoli úprava činí průkaz neplatným.

Odcizení nebo ztráta | Odcizení, ztráta nebo zničení se musí neprodleně oznámit místnímu policejnímu orgánu a vydávajícímu orgánu Evropské unie.

Na konci doby platnosti musí být průkaz vrácen vydávajícímu orgánu.

NOTER

Denne passérseddel forbliver Den Europæiske Unions ejendom.

Elektronisk komponent | Denne passérseddel indeholder følsom elektronik. Af hensyn til anvendeligheden bør det undgås at bøje eller perforere passérsedlen eller udsætte den for ekstreme temperaturer eller fugtighed.

Ændring | Denne passérseddel må ikke forfalskes eller overdrages til uvedkommende. Enhver ændring vil medføre, at den bliver ugyldig.

Tyveri eller tab | Tyveri, tab eller ødelæggelse skal straks indberettes til de lokale politimyndigheder og til den udstedende EU-institution.

Ved udløbet af gyldighedsperioden skal den tilbageleveres til den udstedende myndighed.

BEMERKUNGEN

Dieser Laissez-passer bleibt Eigentum der Europäischen Union.

Elektronisches Element | Dieser Laissez-passer enthält empfindliche elektronische Elemente. Bitte diesen Laissez-passer nicht knicken, perforieren oder extremen Temperaturen bzw. starker Feuchtigkeit aussetzen.

Veränderung | Dieser Laissez-passer darf nicht verändert oder unbefugten Personen übergeben werden. Jede Veränderung dieses Laissez-passer bewirkt seine Ungültigkeit.

Diebstahl oder Verlust | Diebstahl, Verlust oder Zerstörung dieses Laissez-passer sind unverzüglich bei der örtlichen Polizei und bei dem ausstellenden Organ der Europäischen Union anzuzeigen.

Nach Ablauf der Gültigkeit muss der Laissez-passer an die ausstellende Behörde zurückgegeben werden.

MÄRKUSED

Käesolev reisiluba on Euroopa Liidu omandis.

Elektrooniline komponent | Käesolev reisiluba sisaldab tundlikku elektroonikat. Parima toimimise huvides palume dokumenti mitte painutada ega perforeerida ning vältida kokkupuudet äärmuslike temperatuuride ja liigse niiskusega.

Muutmine | Käesolevat reisiluba ei tohi muuta ega anda edasi volitamata isikule. Mistahes muutmine muudab reisiloa kehtetuks.

Vargus või kaotamine | Reisloa vargusest, kaotamisest või hävinemisest tuleb teatada viivitamatult kohalikule politseiasutusele või dokumendi väljastanud Euroopa Liidu institutsioonile.

Kehtivusperioodi lõppedes tuleb dokument tagastada selle väljastanud asutusele.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα άδεια διέλευσης παραμένει στην ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηλεκτρονικό στοιχείο | Η παρούσα άδεια διέλευσης περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα. Προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία τους, η άδεια διέλευσης δεν πρέπει να κάμπτεται, να τρυπάται ή να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή υπερβολική

υγρασία.

Αλλοίωση | Η παρούσα άδεια διέλευσης δεν πρέπει να αλλοιωθεί ή να δοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οποιαδήποτε αλλοίωση θα ακυρώσει την ισχύ της.

Κλοπή ή απώλεια | Τυχόν κλοπή, απώλεια ή καταστροφή πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην τοπική αστυνομική αρχή και στο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εξέδωσε.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος, η άδεια διέλευσης πρέπει να επιστραφεί στην εκδούσα αρχή.

NOTES

This laissez-passer remains the property of the European Union.

Electronic Component | This laissez-passer contains sensitive electronics. For best performance please do not bend, perforate or expose to extreme temperature or excessive moisture.

Alteration | This laissez-passer must not be tampered with or passed to an unauthorised person. Any alteration will render it invalid for use.

Theft or Loss | Any theft, loss or destruction must be immediately reported to local police authority and to the issuing institution of the European Union.

At the end of the period of validity it must be returned to the issuing authority.

NOTES

Le présent laissez-passer demeure la propriété de l'Union européenne.

Composant électronique | Le présent laissez-passer contient des éléments électroniques sensibles. Pour de meilleurs résultats, veuillez ne pas plier, perforer ou exposer à des températures extrêmes ou à une humidité excessive.

Altération | Le présent laissez-passer ne doit pas être trafiqué ou transmis à une personne non autorisée. Toute altération rendra son usage non valable.

Vol ou perte | Tout vol, perte ou destruction doit être immédiatement signalé à l'autorité de police locale et à l'institution de l'Union européenne qui a délivré le laissez-passer.

À l'issue de la période de validité, il doit être restitué à l'autorité de délivrance.

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo.

Comhpháirt leictreonach |Áiritear leictreonaic íogair sa laissez-passer seo. Ar mhaithe leis an bhfeidhmíocht is fearr, ná déantar é a lúbadh, a phollú ná a nochtadh do theocht an-ard nó an-íseal, ná do thaise iomarcach, le do thoil.

Athrú | Ní mór gan baint den laissez-passer seo ná é a thabhairt do dhuine neamh-údaraithe. Aon athrú a dhéantar air, fágfaidh sé nach mbeidh sé bailí lena úsáid.

Goid nó cailliúint | Ní mór aon ghoid, aon chailliúint nó aon díothú a thuairisciú d'údarás póilíní áitiúil agus d'eagraíocht eisiúna an Aontais Eorpaigh.

Ní mór é a thabhairt ar ais don údarás eisiúna ag deireadh na tréimhse bailíochta.

NAPOMENE

Ova propusnica ostaje vlasništvo Europske unije.

Elektronička komponenta | Ova propusnica sadrži osjetljivu elektroniku. Za najbolju učinkovitost nemojte savijati, bušiti niti izlagati ekstremnim temperaturama ili prekomjernoj vlazi.

Preinake | Na propusnici se ne smiju raditi preinake i ne smije ju se prenositi na neovlaštenu osobu. Bilo kakvom preinakom ona postaje nevažeća.

Krađa ili gubitak | Svaka krađa, gubitak ili uništenje mora se odmah prijaviti lokalnim policijskim tijelima i instituciji Europske unije koja je izdala propusnicu.

Na kraju razdoblja valjanosti propusnica se mora vratiti tijelu koje ju je izdalo.

NOTE

Il presente lasciapassare rimane di proprietà dell'Unione europea.

Componenti elettronici | Il presente lasciapassare contiene componenti elettronici sensibili. Per un uso ottimale si raccomanda di non piegare, forare o esporre a temperature estreme né ad umidità eccessiva.

Alterazioni | Il presente lasciapassare non deve essere manomesso o ceduto a persona non autorizzata. Qualsiasi alterazione del lasciapassare ne inficerà la validità d'uso.

Furto o smarrimento| Il furto, lo smarrimento o la distruzione devono essere segnalati immediatamente all'autorità di polizia locale e all'istituzione di emissione dell'Unione europea.

Allo scadere del periodo di validità il lasciapassare deve essere restituito all'autorità di emissione.

PIEZĪMES

Šī ceļošanas atļauja ir Eiropas Savienības īpašums.

Elektronisks komponents | Šajā ceļošanas atļaujā ir integrēti jutīgi elektroniski komponenti. Lai nodrošinātu pienācīgu to darbību, lūdzam atļauju nelocīt, neperforēt un nepakļaut pārmērīgām temperatūras izmaiņām vai mitruma ietekmei.

Pārveidošana | Ir aizliegts šajā ceļošanas atļaujā izdarīt labojumus vai nodot to nepiederošai personai. Jebkādi pārveidojumi padara to par izmantošanai nederīgu.

Zādzība vai nozaudēšana | Zādzības, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā nekavējoties par to ir jāinformē vietējā policijas iestāde un attiecīgā Eiropas Savienības izdevējiestāde.

Derīguma termiņa beigās atļauja ir jānodod atpakaļ izdevējiestādei.

PASTABOS

Šis laissez-passer lieka Europos Sąjungos nuosavybė.

Elektroninis komponentas | Šiame laissez-passer yra integruotos jautrios elektronikos. Kad laissez-passer gerai išsilaikytų, jo nelankstyti, nepradurti, nelaikyti labai aukštoje ar žemoje temperatūroje, saugoti nuo didelės drėgmės.

Pakeitimas | Šio laissez-passer niekaip negalima keisti arba perduoti pašaliniam asmeniui. Dėl bet kokio pakeitimo jis taps negaliojančiu.

Vagystė arba pametimas | Apie vagystę, pametimą arba sunaikinimą turi būti nedelsiant pranešta vietos policijos įstaigai ir išduodančiai Europos Sąjungos institucijai.

Pasibaigus galiojimo laikui jis turi būti grąžintas išduodančiai institucijai.

Ez a laissez-passer az Európai Unió tulajdona.

Elektronikai alkatrész | Ez a laissez-passer érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A legjobb teljesítmény érdekében kérjük, ne hajlítsa meg, ne lyukassza át és ne tegye ki túlzott hőhatásnak vagy nedvességnek.

Megváltoztatás | A laissez-passer illetéktelen módosítása, valamint jogosulatlan személy számára történő átadása tilos.

Bármilyen változtatás az okmány érvénytelenségét vonja maga után.

Ellopás vagy elvesztés | A laissez-passer ellopását, elvesztését vagy megrongálódását késedelem nélkül be kell jelenteni a helyi rendőrségnél és az Európai Unió okmányt kiállító intézményénél.

Érvényességi idejének végén vissza kell szolgáltatni a kiállító hatóságnak.

NOTI

Dan il-laissez-passer jibqa' proprjetà tal-Unjoni Ewropea.

Komponent Elettroniku | Dan il-laissez-passer fih elettronika sensittiva. Għall-aħjar prestazzjoni ma għandekx tilwih, ittaqqbu jew tesponih għal temperaturi estremi jew umdità eċċessiva.

Alterazzjoni | Ma għandekx tbagħbas dan il-laissez-passer jew tgħaddih lil persuna mhux awtorizzata. Kwalunkwe alterazzjoni tirrendih bħala mhux validu għall-użu.

Serq jew Telf | Kwalunkwe serq, telf jew distruzzjoni għandhom jiġu immedjatament irrappurtati lill-awtoritajiet talpulizija lokali u lill-istituzzjoni tal-ħruġ tal-Unjoni Ewropea.

Fi tmiem il-perijodu tal-validità dan għandu jiġi rritornat lill-awtorità tal-ħruġ.

OPMERKINGEN

Dit laissez passer blijft eigendom van de Europese Unie.

Elektronisch onderdeel | Dit laissez-passer bevat gevoelige elektronica. Gelieve niet te plooien, te doorboren of aan extreme temperaturen of overmatig vochtige omstandigheden bloot te stellen, teneinde een optimale werking te garanderen.

Wijziging | Dit laissez-passer mag niet worden gewijzigd of aan een onbevoegd persoon worden gegeven. Wijzigingen maken het ongeldig.

Diefstal of Verlies | Diefstal, verlies of vernietiging moeten onmiddellijk worden gemeld aan de lokale politie-instantie en de EU-instelling van afgifte.

Aan het einde van de geldigheidsperiode moet het laissez-passer aan de instantie van afgifte worden geretourneerd.

UWAGI

Laissez-passer jest własnością Unii Europejskiej.

Element elektroniczny | Laissez-passer zawiera czuły element elektroniczny. Aby optymalne działał, nie zginać, nie perforować ani nie narażać na skrajne temperatury czy nadmierną wilgoć.

Niepowołana ingerencja | Nie wolno dokonywać żadnych zmian w laissez-passer ani powierzać go osobie niepowołanej.

Wszelka próba ingerencji powoduje utratę ważności.

Kradzież lub zguba | Kradzież, zgubę lub zniszczenie natychmiast zgłosić lokalnemu organowi policji i wystawiającej instytucji Unii Europejskiej.

Po upływie terminu ważności zwrócić organowi wystawiającemu.

NOTAS

Este livre-trânsito é propriedade da União Europeia.

Componente eletrónico | Este livre-trânsito contém sistemas eletrónicos sensíveis. Para garantir o bom funcionamento, não dobrar, perfurar ou expor a temperaturas extremas ou humidade excessiva.

Modificação | Este livre-trânsito não pode ser modificado ou entregue a uma pessoa não autorizada. Se sofrer qualquer modificação, deixa de ser válido.

Roubo ou extravio | Qualquer roubo, extravio ou destruição deste livre-trânsito deve ser imediatamente comunicado à autoridade policial local e à instituição da União Europeia que o emitiu.

Findo o período de validade, deve ser entregue à autoridade emissora.

Prezentul permis de liberă trecere rămâne proprietatea Uniunii Europene.

Componente electronice | Prezentul permis de liberă trecere conț ine componente electronice sensibile. Pentru a asigura cele mai bune performanț e, a nu se îndoi, perfora sau expune la condiț ii extreme de temperatură sau umezeală.

Modificare | Prezentul permis de liberă trecere nu trebuie să fie falsificat sau încredinț at unei persoane neautorizate. Orice modificare va duce la invalidarea permisului.

Furt sau pierdere | Orice furt, pierdere sau distrugere trebuie imediat raportată autorităț ii locale de poliț ie ș i instituț iei europene emitente.

La finalul duratei de valabilitate, permisul trebuie restituit autorităț ii emitente.

POZNÁMKY

Tento preukaz zostáva vlastníctvom Európskej únie.

Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivý elektronický prvok. V záujme správneho fungovania ho neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti.

Pozmeňovanie | Tento preukaz sa nesmie pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.

Odcudzenie alebo strata | Každý prípad odcudzenia, straty alebo zničenia sa musí bezodkladne nahlásiť miestnemu policajnému orgánu a vydávajúcej inštitúcii Európskej únie.

Po uplynutí platnosti sa musí vrátiť vydávajúcemu orgánu.

OPOMBE

Ta prepustnica ostaja last Evropske unije.

Elektronski elementi | Ta prepustnica vsebuje občutljive elektronske elemente. Njeno optimalno delovanje je zagotovljeno le, če se ne prepogiba, preluknjava ali izpostavlja ekstremnim temperaturam ali čezmerni vlagi.

Sprememba | Te prepustnice ni dovoljeno spreminjati ali je posredovati nepooblaščenim osebam. Kakršna koli sprememba povzroči njeno neveljavnost.

Kraja ali izguba | Vsako krajo, izgubo ali uničenje je treba nemudoma prijaviti lokalnemu policijskemu organu in instituciji Evropske unije, ki je prepustnico izdala.

Po poteku veljavnosti jo je treba vrniti organu izdaje.

HUOMAUTUKSIA

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin omaisuutta.

Elektroninen komponentti | Tämä kulkulupa sisältää herkkiä elektronisia osia. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi sitä ei saa taivuttaa, rei'ittää eikä altistaa suurelle kuumuudelle tai kosteudelle.

Muuttaminen | Tähän kulkulupaan ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa luovuttaa asiattomille henkilöille. Kaikki muutokset tekevät sen käyttökelvottomaksi.

Varastaminen tai katoaminen | Kulkuluvan varastamisesta, katoamisesta tai tuhoutumisesta on ilmoitettava viipymättä paikalliselle poliisiviranomaiselle ja kulkuluvan myöntäneelle Euroopan unionin toimielimelle.

Voimassaolon päätyttyä kulkulupa on palautettava sen myöntäneelle viranomaiselle.

ANMÄRKNINGAR

Denna laissez-passer förblir Europeiska unionens egendom.

Elektronisk komponent | Denna laissez-passer innehåller känslig elektronik. För bästa resultat låt bli att böja eller perforera denna laissez-passer eller att utsätta den för extrema temperaturer eller alltför hög fuktighet.

Ändring | Denna laissez-passer får inte ändras eller överlämnas till obehöriga. Ändringar kommer att medföra att den ogiltigförklaras.

Stöld eller förlust | Om denna laissez-passer har stulits eller förstörts ska detta omedelbart rapporteras till lokal polismyndighet och till den utfärdande institutionen i Europeiska unionen.

När giltighetstiden löpt ut ska denna laissez-passer återlämnas till den utfärdande myndigheten.

NÓTAÍ:

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo.

Comhpháirt leictreonach | Tá leictreonaic íogair sa laissez-passer seo. Le go n-oibreoidh sé ar an dóigh is fearr, moltar gan é a lúbadh, a phollú ná a nochtadh do theocht an-ard nó an-íseal, ná do thaise iomarcach.

Athrú | Ní ceadmhach an laissez-passer seo a athrú ar dhóigh ar bith ná é a thabhairt do dhuine neamhú-daraithe. Má dhéantar aon athrú air, beidh sé neamhbhailí.

Goid nó cailliúint | Má ghoidtear nó má chailltear an laissez-passer seo, nó má dhéantar damáiste dó, ba chóir é sin a thuairisciú láithreach d'údarás áitiúil póilíní agus don institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh a d'eisigh an laissez-passer.

Ní mór é a thabhairt ar ais don údarás eisiúna ag deireadh na tréimhse bailíochta.

ZAŁĄCZNIK  II

Artykuł  1

Definicje

1. W niniejszym rozporządzeniu termin "wnioskodawcy specjalni" oznacza członków rodziny członka instytucji i następujących wnioskodawców, gdy długo przebywają poza Unią, w tym gdy zostali długoterminowo oddelegowani:
a) członków rodzin urzędników i innych pracowników Unii, którzy spełniają warunki określone w art. 23 regulaminu pracowniczego urzędników lub w art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w celu wydania laissez-passer,
b) urzędników i innych pracowników Unii, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 23 regulaminu pracowniczego urzędników lub w art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w celu wydania laissez-passer, oraz członków ich rodzin,
c) oddelegowanych ekspertów krajowych i członków ich rodzin, oraz
d) młodszych ekspertów w delegaturze i członków ich rodzin.
2. W niniejszym rozporządzeniu termin "pierwotny posiadacz" oznacza członków instytucji, urzędników i innych pracowników Unii, oddelegowanych ekspertów krajowych i młodszych ekspertów w delegaturze posiadających laissezpasser na mocy niniejszego rozporządzenia.
3. W niniejszym rozporządzeniu termin "członek rodziny" oznacza odpowiednio małżonka lub zarejestrowanego partnera w rozumieniu art. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników, konkubenta w rozumieniu art. 72 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników, pozostające na utrzymaniu dzieci w rozumieniu art. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników oraz osoby traktowane jako dzieci pozostające na utrzymaniu w rozumieniu art. 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników.
4. Dzieci będące członkami rodziny zdefiniowanymi w art. 1 niniejszego załącznika podlegają zwolnieniu z obowiązku złożenia odcisków palców zgodnie z art. 1 ust. 2a lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2252/2004.
Artykuł  2

Ogólne warunki mające zastosowanie do wnioskodawców określonych w art. 1

1. Laissezpasser można przyznać wnioskodawcom specjalnym określonym w art. 1 tylko w wyjątkowych okolicznościach i wyłącznie wtedy, gdy jest to w interesie Unii.
2. W razie długiego pobytu poza Unią, w tym w razie długoterminowego oddelegowania, laissez-passer przyznaje się wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego toku pracy, gdy jest to uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami oraz niemożnością używania krajowych paszportów lub dokumentów podróży, zwłaszcza gdy jest to konieczne do podróży, właściwego zgłoszenia i pobytu w państwie trzecim.
3. Termin ważności laissez-passer członka rodziny nie przekracza nigdy terminu ważności laissez-passer przyznanego pierwotnemu posiadaczowi.
4. Wniosek o laissez-passer składany na podstawie niniejszego załącznika należy odpowiednio uzasadnić, w pełni uwzględniając warunki określone w ust. 1-3.
5. Wnioskodawcy, o których mowa w art. 1, przechodzą taką samą procedurę identyfikacyjną i procedurę składania wniosku jak pozostali posiadacze unijnego laissez-passer.
1 Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1862/69 z dnia 15 września 1969 r. ustanawiające postać dokumentu laissez passer, który ma być wydawany członkom i pracownikom instytucji (Dz.U. L 235 z 18.9.1969, s. 1).
8 Załącznik I:

-zmieniony przez sprostowanie z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.174.40).

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.222.9).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.