Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.149.91

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/996
z dnia 9 czerwca 2017 r.
ustanawiająca Europejskie Laboratorium Wychwytywania i Składowania Dwutlenku Węgla - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ECCSEL ERIC)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3875)

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 13 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Francja, Włochy, Niderlandy, Norwegia i Zjednoczone Królestwo zwróciły się do Komisji o utworzenie Europejskiego Laboratorium Wychwytywania i Składowania Dwutlenku Węgla - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ECCSEL ERIC). Uzgodniły one, że Norwegia będzie przyjmującym państwem członkowskim ECCSEL ERIC.

(2) Ponieważ w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Nie naruszając jakichkolwiek postanowień umowy o wystąpieniu, niniejsza decyzja wykonawcza ma w związku z powyższym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa wyłącznie do momentu, w którym Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 723/2009 zostało włączone do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 2 .

(4) Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Ustanawia się Europejskie Laboratorium Wychwytywania i Składowania Dwutlenku Węgla - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej pod nazwą "ECCSEL ERIC".
2.  Istotne elementy statutu ECCSEL ERIC określone są w załączniku.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Niderlandów, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Carlos MOEDAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

ZASADNICZE ELEMENTY STATUTU ECCSEL ERIC

Następujące artykuły i ustępy w statusie ECCSEL ERIC stanowią zasadnicze elementy zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 723/2009

1. 

Zadania i działania

(art. 2 statutu ECCSEL ERIC)
1. ECCSEL ERIC ustanawia i obsługuje światowej klasy, rozproszoną infrastrukturę badawczą, która ma stanowić centralny ośrodek odpowiedzialny za skoordynowaną działalność szeregu obiektów działających pod wspólną marką ECCSEL ERIC.
a) ECCSEL ERIC koordynuje korzystanie z obiektów badawczych w ramach rozproszonej infrastruktury oraz plany ich ulepszania i nowych inwestycji. ECCSEL ERIC zapewnia międzynarodowy otwarty dostęp do infrastruktury. Ponadto ECCSEL ERIC wspiera, w zakresie swoich środków i kompetencji, właścicieli obiektów badawczych w ich staraniach o rozszerzenie działalności ich obiektów oraz w ich staraniach o ulepszenie istniejących i stworzenie nowych obiektów.
b) ECCSEL ERIC ułatwia prowadzenie badań eksperymentalnych na wyższym poziomie, dotyczących nowych i ulepszonych technik wychwytywania, transportu i składowania CO2 (CCS), przewidując wprowadzenie ich na rynek odpowiednio w latach 2020-2030 i po 2030 r. Walne zgromadzenie może w przyszłości podjąć decyzję dotyczącą rozszerzenia działań ECCSEL ERIC o utylizację CO2 (wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCUS)) wykraczającą poza intensyfikację wydobycia ropy naftowej.
c) Sam ECCSEL ERIC nie posiada obiektów badawczych i nie korzysta z nich. Walne zgromadzenie może jednak w przyszłości podjąć decyzję o zainwestowaniu przez ECCSEL ERIC we własne obiekty badawcze lub w ich prowadzenie. Członkowie i obserwatorzy, którzy nie chcą uczestniczyć w finansowaniu takich obiektów, mogą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) odstąpić od finansowania ich.
2. ECCSEL ERIC udostępnia międzynarodowemu środowisku naukowemu obiekty konieczne do prowadzenia badań w obszarach priorytetowych. W ten sposób ECCSEL ERIC przyczynia się do postępu w rozwoju technologicznym wykraczającego poza stan wiedzy naukowej i technicznej, przyspieszając tym samym komercjalizację i wdrażanie CCS. W ramach tego przedsięwzięcia ECCSEL ERIC zajmuje się działaniami w sferze badań naukowych w dziedzinie CCS na najwyższym poziomie zgodnymi z priorytetami ECCSEL ERIC i wspiera te działania wśród naukowców. ECCSEL ERIC stworzy wysoce zaawansowany wykaz wyjątkowych obiektów badawczych i zapewni dostęp do tych zasobów europejskiemu środowisku zajmującemu się CCS (w pierwszej kolejności) i środowiskom zajmującym się CCS spoza Europy.
3. Utworzenie i działanie ECCSEL ERIC odbywa się na zasadzie niedochodowej.
4. Bez uszczerbku dla głównej zasady określonej w art. 2 ust. 3 ECCSEL ERIC może prowadzić działalność dochodową w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z głównymi zadaniami ECCSEL ERIC i nie zagraża osiągnięciu ich celów.

2. 

Nazwa, siedziba, lokalizacja i język roboczy

(art. 1 statutu ECCSEL ERIC)
1. Niniejszym ustanawia się rozproszone konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej pod nazwą "Europejskie Laboratorium Wychwytywania i Składowania Dwutlenku Węgla - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej", zwane dalej "ECCSEL ERIC".
2. Siedzibą statutową ECCSEL ERIC jest Trondheim (Norwegia).

3. 

Czas trwania

(art. 21 statutu ECCSEL ERIC)

ECCSEL ERIC ustanawia się na czas nieokreślony.

4. 

Likwidacja

(art. 23 statutu ECCSEL ERIC)
1. Walne zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów podjąć decyzję o likwidacji ECCSEL ERIC.
2. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji, ECCSEL ERIC zawiadamia Komisję Europejską o tej decyzji.
3. Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia ECCSEL ERIC rozdziela się pomiędzy członków proporcjonalnie do ich skumulowanej rocznej opłaty na rzecz ECCSEL ERIC określonej w załączniku II do statutu.
4. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, ECCSEL ERIC powiadamia Komisję Europejską o tym fakcie.
5. ECCSEL ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. 

Odpowiedzialność

(art. 13 statutu ECCSEL ERIC)
1. ECCSEL ERIC odpowiada za swoje długi.
2. Członkowie nie ponoszą zbiorowo odpowiedzialności za długi ECCSEL ERIC. Odpowiedzialność członków za długi ECCSEL ERIC ogranicza się do wysokości ich wkładów.
3. ECCSEL ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia obejmującego elementy ryzyka charakterystyczne dla budowy i eksploatacji ECCSEL ERIC.

6. 

Polityka dostępu

(art. 18 statutu ECCSEL ERIC)
1. Znacząca część dostępnego czasu przeznaczonego na badania w odniesieniu do każdego obiektu krajowego uczestniczącego w infrastrukturze ECCSEL zostanie poświęcona międzynarodowemu środowisku naukowemu. Walne zgromadzenie rezerwuje część czasu dostępu dla naukowców pochodzących z państw, które nie są członkami ECCSEL ERIC.
2. ECCSEL ERIC i właściciele obiektów naukowych zawierają indywidualne porozumienia dotyczące wymiaru części dostępnego czasu przeznaczonego na badania, jaki zostanie udostępniony międzynarodowemu środowisku naukowemu i warunków dostępu.
3. Dostęp do obiektów ECCSEL ERIC jest otwarty dla badaczy, naukowców i studentów. Dostępu udziela się w oparciu o konkurs i wzajemną ocenę wniosków w następstwie sprawiedliwej i przejrzystej procedury. Kryteria konkursowe obejmują doskonałość naukową i znaczenie naukowe w odniesieniu do strategii ECCSEL ERIC, zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia.
4. Użytkownicy ponoszą wszystkie koszty dostępu i wszystkie koszty związane z materiałami obejmującymi próbki i sprzęt należący to tych użytkowników. Koszty dostępu opierają się na stawkach mających zastosowanie do każdego obiektu ECCSEL ERIC.
5. ECCSEL ERIC może ustanowić system uwierzytelniania i udzielania zezwoleń zapewniający dopuszczenie do wejścia do obiektu i korzystania z niego jedynie dla osób uprawnionych do dostępu. ECCSEL ERIC może postanowić, że członkowie i obserwatorzy muszą stosować się do założeń takiego systemu, jeżeli ich naukowcy mają uzyskać dostęp.
6. Szczegółowa polityka dostępu obowiązująca użytkowników, zatwierdzona przez walne zgromadzenie, ma być ogólnodostępna.

7. 

Komitet Koordynacyjny ds. Infrastruktury Badawczej, rada naukowa i rada ds. etyki i środowiska

(art. 11 statutu ECCSEL ERIC)

Rada naukowa

a) Walne zgromadzenie powołuje niezależną radę naukową złożoną z nie więcej niż sześciu wybitnych, niezależnych i doświadczonych naukowców pochodzących z różnych państw na świecie. Członkowie rady powoływani są na podstawie propozycji dyrektora, który zasięga opinii rady naukowej i Komitetu Koordynacyjnego ds. Infrastruktury Badawczej. Kadencja członków rady trwa trzy lata. Możliwe jest jednokrotne ponowne powołanie. Delegaci uczestniczący w walnym zgromadzeniu nie mogą być powołani do rady.
b) Co najmniej raz do roku dyrektor konsultuje się z radą naukową w sprawach związanych z jakością naukową usług oferowanych przez ECCSEL ERIC, polityką, procedurami i przyszłymi planami naukowymi organizacji.
c) Rada naukowa za pośrednictwem dyrektora co roku przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie w formie pisemnej dotyczące swojej działalności. Dyrektor przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie wraz ze swoimi uwagami i ewentualnymi zaleceniami.

8. 

Polityka upowszechniania informacji

(art. 19 statutu ECCSEL ERIC)
1. Ustanawia się wolny dostęp do wyników badań i danych ECCSEL ERIC zgodnie z polityką upowszechniania informacji przyjętą przez walne zgromadzenie. Wyniki badań i dane dotyczące badań udostępnia się zainteresowanym stronom bez ponoszenia innych kosztów niż te związane z upowszechnianiem. Do celów niniejszego postanowienia termin "wyniki badań i dane dotyczące ECCSEL ERIC" oznacza wyniki badań i dane z dziedziny wychwytywania i składowania dwutlenku węgla wygenerowane przez właścicieli obiektów uczestniczących w infrastrukturze ECCSEL ERIC.
2. ECCSEL ERIC w sposób aktywny udostępnia wyniki badań ECCSEL ERIC społeczeństwu, aby mogło pełnić czynną rolę w rozwoju polityki i kontroli emisji dwutlenku węgla.
3. ECCSEL ERIC promuje współpracę w ramach ECCSEL ERIC oraz jej rezultaty, zachęca naukowców do podejmowania nowych i innowacyjnych projektów oraz, w stosownych przypadkach, zachęca naukowców do stosowania wyników ECCSEL ERIC w szkolnictwie wyższym.
4. ECCSEL ERIC ogólnie zachęca użytkowników wyników badań ECCSEL ERIC do udostępniania ich własnych wyników badań oraz prosi użytkowników o zorganizowanie odpowiedniej promocji dotyczącej zapewnionego im dostępu do ECCSEL ERIC.
5. Polityka upowszechniania informacji obejmuje opis różnych grup docelowych oraz wykorzystuje różne kanały w celu dotarcia do odbiorców. We wszystkich publikacjach dotyczących wyników i wiedzy zdobytej przez współpracę z ECCSEL ERIC lub w ramach tej współpracy w należyty sposób uwzględnia się ECCSEL ERIC.

9. 

Polityka praw własności intelektualnej

(art. 20 statutu ECCSEL ERIC)
1. Dla celów niniejszego statutu pojęcie "własność intelektualna" należy rozumieć zgodnie z art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), podpisanej w dniu 14 lipca 1967 r.
2. W odniesieniu do kwestii związanych z własnością intelektualną stosunki między członkami mają być regulowane przepisami krajowymi poszczególnych państw-członków, a także odpowiednimi międzynarodowymi zasadami i przepisami.
3. Własność intelektualna, którą członkowie przekazują ECCSEL ERIC, pozostaje własnością pierwotnego posiadacza własności intelektualnej. Jeżeli taka własność pochodzi z prac finansowanych przez ECCSEL ERIC (wkład bezpośredni lub niepieniężny), własność intelektualna należy do ECCSEL ERIC, o ile nie uzgodniono, że własność należy do członka, który ją stworzył. Ewentualna wartość ekonomiczna dostępu przewyższająca uiszczoną opłatę nie jest uznawana za finansowanie projektu w ramach ECCSEL ERIC.
4. ECCSEL ERIC zapewnia wyrażenie przez użytkowników zgody na warunki udzielania dostępu do wyników i praw własności do wyników oraz istnienie stosownych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania praw i wyników.
5. ECCSEL ERIC posiada procedury badania zarzutów naruszenia bezpieczeństwa i naruszenia poufności w odniesieniu do danych i informacji pochodzących z badań.
6. ECCSEL ERIC dostarcza naukowcom wytycznych pozwalających zapewnić, aby badania przeprowadzane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych za pośrednictwem ECCSEL ERIC były prowadzone w ramach umożliwiających przestrzeganie praw właścicieli.
7. Szczegółowa polityka praw własności intelektualnej zatwierdzona przez walne zgromadzenie zostaje uzgodniona oddzielnie przez strony obsługujące obiekty uczestniczące w działaniach ECCSEL ERIC.

10. 

Zatrudnienie

(art. 17 statutu ECCSEL ERIC)
1. ECCSEL ERIC jako pracodawca stosuje politykę równości szans. Procedury wyboru kandydatów na pracowników ECCSEL ERIC muszą być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i poszanowania równości szans.
2. Umowy o pracę podlegają odpowiednim przepisom ustawowym i wykonawczym państwa, w którym zatrudnia się pracowników lub przepisom państwa, w którym prowadzona jest działalność ECCSEL ERIC. Oferty zatrudnienia w ECCSEL ERIC publikuje się w odpowiedni sposób na skalę międzynarodową.
3. Z zastrzeżeniem wymogów prawodawstwa krajowego każdy członek ułatwia w ramach swojej jurysdykcji przemieszczanie się oraz pobyt obywateli członków zaangażowanych w realizację zadań ECCSEL ERIC oraz członków rodzin tychże obywateli.

11. 

Polityka zamówień publicznych i zwolnienie z podatku

(art. 16 statutu ECCSEL ERIC)
1. ECCSEL ERIC zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy ich siedziba znajduje się w Unii Europejskiej czy poza nią. Polityka zamówień publicznych ECCSEL ERIC jest zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji.
2. Za zamówienia realizowane przez ECCSEL ERIC odpowiada dyrektor. Decyzja o udzieleniu zamówienia publicznego podlega odpowiedniej publikacji i zawiera pełne uzasadnienie. Walne zgromadzenie przyjmuje przepisy wykonawcze określające wszystkie niezbędne szczegóły procedur i kryteriów dotyczących zamówień publicznych.
3. Zamówienia publiczne dokonywane przez członków i obserwatorów w odniesieniu do działalności ECCSEL ERIC realizowane są w sposób należycie uwzględniający potrzeby ECCSEL ERIC, wymogi techniczne i specyfikacje wydane przez właściwe organy.
1 Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.
2 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2015 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2016/755] (Dz.U. L 129 z 19.5.2016, s. 85).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.