Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.43.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/254
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci qtransportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE 1 , w szczególności jego art. 49 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013 przewiduje się możliwość dostosowania orientacyjnych map transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) rozszerzonej na określone państwa sąsiadujące w oparciu o porozumienia wysokiego szczebla dotyczące sieci infrastruktury transportowej zawierane między Unią i danymi państwami sąsiadującymi.

(2) W dniu 24 listopada 2017 r. Unia i kraje Partnerstwa Wschodniego (Republika Armenii, Azerbejdżan, Białoruś, Republika Mołdawii i Ukraina) podpisały porozumienia wysokiego szczebla dotyczące dostosowania orientacyjnego rozszerzenia map kompleksowej sieci TEN-T oraz identyfikacji połączeń sieci bazowej na mapach sieci kompleksowej. Porozumienie wysokiego szczebla między Unią a Gruzją zostało podpisane w dniu 18 lipca 2018 r. Porozumienia dotyczą linii kolejowych i sieci dróg, jak również portów i portów lotniczych. Dostosowanie orientacyjnych map sieci kompleksowej oraz, w szczególności, określenie orientacyjnej sieci bazowej powinno umożliwić Unii lepsze ukierunkowanie jej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1315/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
1) W sekcji 15 (Republika Armenii, Azerbejdżan, Gruzja) dodaje się następujące mapy (15.3 i 15.4 dotyczące Republiki Armenii):

grafika

2) W sekcji 15 (Republika Armenii, Azerbejdżan, Gruzja) dodaje się następujące mapy (15.5 i 15.6 dotyczące Azerbejdżanu):

grafika

3) W sekcji 15 (Republika Armenii, Azerbejdżan, Gruzja) dodaje się następujące mapy (15.7 i 15.8 dotyczące Gruzji):

grafika

4) W sekcji 16 (Białoruś, Republika Mołdawii, Ukraina) dodaje się następujące mapy (16.3 i 16.4 dotyczące Białorusi):

grafika

5) W sekcji 16 (Białoruś, Republika Mołdawii, Ukraina) dodaje się następujące mapy (16.5 i 16.6 dotyczące Republiki Mołdawii):

grafika

(6) W sekcji 16 (Białoruś, Republika Mołdawii, Ukraina) dodaje się następujące mapy (16.7 i 16.8 dotyczące Ukrainy):

grafika

1 Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.