Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1981.319.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 19 października 1981 r.
dostosowująca, w następstwie przystąpienia Grecji, dyrektywę 79/869/EWG dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pobrania wody pitnej w Państwach Członkowskich

(81/855/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 7 listopada 1981 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100 i 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

aby uwzględnić przystąpienie Grecji do Wspólnot Europejskich, należy dostosować art. 11 ust. 2 dyrektywy Rady 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w Państwach Członkowskich(2);

zgodnie z art. 198 akapit pierwszy Traktatu, Rada konsultowała się z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym na wniosek Komisji; Komitet nie był w stanie przedłożyć swojej opinii w terminie ustalonym przez Radę; zgodnie z art. 198 ust. 2 Traktatu brak opinii nie stanowi przeszkody dla Rady od podejmowania dalszych działań; uwzględniając celowość szybkiego przyjęcia wymaganych zmian, Rada uznaje za niezbędne skorzystanie z tej możliwości,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W art. 11 ust. 2 dyrektywy 79/869/EWG "41" zastępuje się "45".

Artykuł  2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 października 1981 r.

W imieniu Rady
P. WALKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 144 z 15.6.1981, str. 36.

(2) Dz.U. L 271 z 29.10.1979, str. 44.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.