Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.156.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
dostosowująca decyzję 2003/322/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych niektórymi surowcami kategorii 1 w następstwie przystąpienia Cypru

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1628)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/455/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Litwy, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W odniesieniu do niektórych aktów, które pozostały ważne po 1 maja 2004 r. i wymagają dostosowania w następstwie przystąpienia, nie przewidziano niezbędnych dostosowań w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lub też były przewidziane, ale wymagają dalszych dostosowań. Wszystkie te dostosowania muszą być przyjęte przed przystąpieniem, tak by miały zastosowanie od momentu przystąpienia.

(2) Na mocy art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia, takie dostosowania mają być przyjęte przez Komisję we wszystkich przypadkach, w których Komisja przyjęła akt oryginalny.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi(1) przewiduje możliwość zezwolenia przez Państwa Członkowskie na karmienie zagrożonych lub chronionych gatunków ptaków padlinożernych surowcami kategorii 1 w drodze odstępstwa od ograniczeń mających zastosowanie do użycia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ustanowionych w tym rozporządzeniu.

(4) Decyzja Komisji 2003/322/WE(2) wymienia Państwa Członkowskie upoważnione do skorzystania z tej możliwości, gatunki ptaków padlinożernych, które mogą być karmione surowcami kategorii 1 oraz reguły wykonawcze, według których może odbywać się karmienie.

(5) Cypr przedłożył wniosek o zezwolenie na karmienie niektórych gatunków ptaków padlinożernych surowcami kategorii 1 oraz przedłożył satysfakcjonujące informacje dotyczące występowanie tych gatunków na jego terytorium, jak również w sprawie środków bezpieczeństwa, które mają być stosowane przy karmieniu tych ptaków produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 1.

(6) Dlatego decyzja 2003/322/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(7) Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został powiadomiony o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2003/322/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 1

Reguły wykonawcze w zakresie karmienia ptaków padlinożernych surowcami kategorii 1.

Na mocy art. 23 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr i Portugalia mogą zezwolić na użycie całych tusz martwych zwierząt, które mogą zawierać surowiec szczególnego ryzyka, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) pkt ii) tego rozporządzenia do karmienia zagrożonych lub chronionych gatunków ptaków padlinożernych jak określono w części A Załącznika do niniejszej decyzji.";

2) artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 4

Stosowanie się Państw Członkowskich.

Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr i Portugalia niezwłocznie podejmują środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji i publikują te środki. Niezwłocznie informują o tym Komisję.";

3) artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Włoskiej i Republiki Portugalskiej.";

4) w części A Załącznika dodaje się lit. f) w brzmieniu:

"f) W przypadku Cypru: sęp kasztanowaty (Aegypius monachus) i sęp płowy (Gyps fulvus)."

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 (Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.