Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.77.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/455
z dnia 16 marca 2018 r.
ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. chorób ryb i skorupiaków i zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 5 i 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób 2 , w szczególności jej art. 55 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania i obowiązki laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej (UE) ds. żywności i pasz oraz ds. zdrowia zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Laboratoria referencyjne UE ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt zostały wymienione w części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W części II pkt 15 w tym załączniku wymieniono Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) w Weymouth (Zjednoczone Królestwo) jako laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków.

(2) Dyrektywą 2006/88/WE ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt w zakresie wprowadzania do obrotu, przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz niektóre minimalne środki zapobiegania niektórym chorobom tych zwierząt i zwalczania tych chorób. Art. 55 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE przewiduje wyznaczenie laboratoriów referencyjnych UE ds. chorób zwierząt wodnych, których dotyczy ta dyrektywa.

(3) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 737/2008 3  wyznaczono Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) w Weymouth (Zjednoczone Królestwo) na laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Art. 55 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE przewiduje kontrolę funkcji tego laboratorium.

(4) W następstwie notyfikacji dokonanej przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej funkcjonowanie Cefas jako laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków nie może zostać przedłużone na okres po dniu 1 lipca 2018 r.

(5) Z uwagi na synergie pod względem fachowej wiedzy technicznej, zaplecza laboratoryjnego oraz sieci kontaktów z krajowymi laboratoriami referencyjnymi laboratorium referencyjne UE ds. chorób ryb powinno przejąć zadania i funkcje laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków.

(6) Laboratorium Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby (Dania), które zostało wyznaczone na laboratorium referencyjne UE ds. chorób ryb powinno zatem przejąć zadania i funkcje laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków.

(7) Laboratorium DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, które przyjmuje obowiązki laboratorium referencyjnego UE ds. chorób ryb i skorupiaków, powinno zostać wyznaczone na laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Ponadto powinno ono zostać wymienione w części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić część II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(8) Aby zapewnić niezakłóconą ciągłość funkcjonowania laboratoriów referencyjnych UE ds. chorób skorupiaków, należy przewidzieć konkretną datę rozpoczęcia stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby (Dania) przejmuje obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Artykuł  2

W części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Laboratorium referencyjne UE ds. chorób ryb i skorupiaków

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dania";

2) skreśla się pkt 15.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.