Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.273.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2005 r.

DECYZJA RADY 2005/728/WSiSW
z dnia 12 października 2005 r.
ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 871/2004 z 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem(1), a w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 871/2004 stanowi, że przepisy art. 1 tego rozporządzenia są stosowane od dnia ustalonego przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną konieczne warunki wstępne, oraz że Rada może dla różnych przepisów ustalić różne daty rozpoczęcia ich stosowania. Te warunki wstępne zostały spełnione w odniesieniu do art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004.

(2) Właściwym jest, aby od tego samego dnia stał się skuteczny art. 1 ust. 10 decyzji Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem(2), który ma takie samo brzmienie jak art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004.

(3) Odrębna decyzja Rady przewiduje wejście w życie art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW.

(4) W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen(3), które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G) decyzji 1999/437/WE(4), w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE(5) oraz 2004/849/WE (6) z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Artykuł 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2005 r.
W imieniu Rady
C. CLARKE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29.

(2) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44.

(3) Dokument Rady 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int

(4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(5) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26.

(6) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.