Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.316.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3330/91
z dnia 7 listopada 1991 r.
w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

zniesienie barier fizycznych między Państwami Członkowskimi jest konieczne w celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego; dlatego należy zapewnić zadowalający poziom informacji o handlu towarami między Państwami Członkowskimi za pomocą innych środków niż kontrole, nawet pośrednie, na granicach wewnętrznych;

analiza sytuacji Wspólnoty oraz Państw Członkowskich po 1992 r. wykazuje, że liczba szczególnych wymogów odnośnie do informacji o handlu towarami między Państwami Członkowskimi będzie utrzymana;

wymogi te nie mają charakteru makroekonomicznego, przeciwnie do tych, które odnoszą się na przykład do rachunków narodowych lub bilansów płatniczych i wiele z nich nie może być spełnionych tylko w drodze wysoce zagregowanych danych; takie kwestie, jak polityka handlowa, analiza sektorowa, zasady konkurencji, zarządzanie i wyznaczanie kierunków działań w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój regionalny, przewidywania w zakresie energetyki i organizacja przewozu muszą opierać się na dokumentacji statystycznej zapewniającej najbardziej aktualny, dokładny i szczegółowy obraz rynku wewnętrznego;

precyzyjne informacje o handlu towarami między Państwami Członkowskimi przyczynią się do zmierzenia postępu rynku wewnętrznego, a tym samym przyśpieszą jego urzeczywistnienie i skonsolidowanie na solidnych podstawach; ten rodzaj informacji mógłby okazać się jednym ze sposobów dokonania oceny rozwoju spójności gospodarczej i społecznej;

do końca 1992 r. statystyki odnoszące się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi korzystają z formalności, dokumentacji oraz kontroli, które organy celne, w związku z wymogami tych organów lub wymogami innych służb, ustanawiają w stosunku do wysyłających i odbierających towary w obrocie między Państwami Członkowskimi, ale które znikną wskutek zniesienia granic fizycznych i barier podatkowych;

w rezultacie będzie konieczne gromadzenie danych bezpośrednio od odbiorców i wysyłających, niezbędnych przy opracowywaniu danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, z wykorzystaniem metod i technik, które zapewnią, że dane te są wyczerpujące, wiarygodne i aktualne oraz nie spowodują dla stron zainteresowanych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieproporcjonalnego obciążania w stosunku do skutków, których użytkownicy wspomnianych danych statystycznych mogą się spodziewać;

odpowiednie prawodawstwo musi być stosowane do wszystkich danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, łącznie z tymi danymi statystycznymi, które nie mają być ujednolicone ani uznane za obowiązkowe przez Wspólnotę przed 1993 r.;

statystyki odnoszące się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi są funkcją przepływu towarów, których te dane dotyczą; statystyki mogą zawierać dane dotyczące przewozu, które mogą być gromadzone równocześnie ze szczegółowymi danymi dla każdej z kategorii statystycznej, przez co ogólne obciążenie opracowania danych statystycznych jest pomniejszone;

osoby prywatne będą czerpać oczywiste korzyści z istnienia rynku wewnętrznego; należy zapewnić, że korzyści te nie zostaną pomniejszone poprzez wymogi w odniesieniu do informacji statystycznych; zapewnienie takich informacji bez wątpienia nałożyłoby obowiązek, który osoby prywatne uznałyby co najmniej za niedogodność i nie byłoby możliwe sprawdzanie wykonywania tego obowiązku bez zastosowania nadmiernych środków; w związku z tym rozsądnie jest nie traktować osób prywatnych jako odpowiedzialnych za przekazywanie takich informacji, poza odpowiednimi okresowymi badaniami statystycznymi;

nowy system gromadzenia danych, który zostanie wprowadzony, ma zastosowanie do wszelkich statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi; w pierwszej kolejności musi być określony w ogólnym kontekście obejmującym nowe koncepcje, szczególnie w odniesieniu do zakresu oraz strony odpowiedzialnej za przekazywanie informacji i przesyłanie danych;

obecna koncepcja systemu polega na korzystaniu z odpowiednich sieci administracyjnych, w szczególności tych, które należą do władz naliczających podatek od wartości dodanej (VAT), w celu dostarczania usług statystycznych przy minimalnym stopniu pośredniej kontroli bez zwiększania obciążenia podatników; konieczne jest unikanie sytuacji, w której strony odpowiedzialne za przekazywanie informacji mylą swoje obowiązki statystyczne z podatkowymi;

niezbędne jest, aby wykorzystać istniejące źródła w celu sporządzenia dokumentacji podstawowej w każdym z Państw Członkowskich w odniesieniu do wysyłających i odbierających towary, które są objęte statystykami handlu między Państwami Członkowskimi tak, żeby można było dokonać identyfikacji, w przygotowaniu na 1992 r., głównych stron zainteresowanych oraz rozwijać nowoczesne techniki przesyłania danych przy ich pomocy;

stosowanie rozporządzenia ujawni wiele luk lub słabości nowego systemu gromadzenia danych; ulepszenia i uproszczenia powinny zostać wprowadzone w odpowiednim czasie w celu uniknięcia negatywnego wpływu wad na handel towarami między Państwami Członkowskimi;

spośród statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi muszą być traktowane priorytetowo z uwagi na ich oczywiste znaczenie i zachowanie ciągłości; jednakże należy dokonać istotnych modyfikacji w tych statystykach w celu uwzględnienia nowych warunków rynku wewnętrznego po 1992 r.; konieczne będzie dokonanie przeglądu, między innymi, określenia ich treści, klasyfikacji towarów mającej zastosowanie do statystyk oraz wykazu danych, które należy zgromadzić w celu opracowania danych statystycznych; pożądane jest, aby niezwłocznie przyjąć zasadę, według której będą funkcjonować progi statystyczne, w celu uniknięcia ponoszenia wydatków przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które są nieproporcjonalne do kosztów ogólnych;

Komisja powinna być wspomagana przez komitet w celu zapewnienia regularnej współpracy między Państwami Członkowskimi, w szczególności w kwestii rozwiązywania problemów, które wynikną w związku z informacjami na temat handlu towarami między Państwami Członkowskimi po wprowadzeniu licznych innowacji w ramach nowego systemu gromadzenia danych;

odpowiednia legislacja wspólnotowa powinna być uzupełniana systematycznie przepisami przyjmowanymi albo przez Radę, albo przez Komisję;

niektóre przepisy niniejszego rozporządzenia muszą wejść w życie niezwłocznie, aby Wspólnota i jej Państwa Członkowskie mogły się przygotować na praktyczne skutki, które pociągnie za sobą stosowanie tych przepisów od dnia 1 stycznia 1993 r.;

jednym z tych skutków jest konieczność uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 2954/85 z dnia 22 października 1985 r. ustanawiającego niektóre środki w celu ujednolicenia i uproszczenia statystyk handlu między Państwami Członkowskimi(4); rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/75 z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie statystyk handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyk handlu między Państwami Członkowskimi(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1629/88(6), nie będzie już stosowane do statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie opracowują statystyki odnoszące się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, w okresie przejściowym, który rozpocznie się w dniu 1 stycznia 1993 r. i zakończy w dniu wprowadzenia zamiany na jednolity system podatkowy w danym Państwie Członkowskim pochodzenia.

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

Artykuł  2

Do celów niniejszego rozporządzenia i bez uszczerbku dla innych poszczególnych przepisów:

a) "handel towarami między Państwami Członkowskimi" oznacza jakikolwiek przepływ towarów z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego;

b) "towary" oznaczają wszelkie mienie ruchome, łącznie z prądem elektrycznym;

c) "towary wspólnotowe" oznaczają towary:

– całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty, bez dodania towarów z państw trzecich lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty,

– z państw lub terytoriów niestanowiących obszaru celnego Wspólnoty, które dopuszczono do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim,

– uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty albo z towarów określonych w tiret drugim, albo z towarów określonych w tiret pierwszym i drugim;

d) "towary pozawspólnotowe" oznaczają towary inne niż określone w lit. c). Bez uszczerbku dla umów zawartych z państwami trzecimi w celu realizacji ustaleń dotyczących tranzytu wspólnotowego towary, które spełniając warunki ustanowione w lit. c), są ponownie wprowadzane na obszar celny Wspólnoty po wywozie ich stamtąd, tak że uważa się je za towary pozawspólnotowe;

e) "Państwo Członkowskie", w przypadku gdy termin ten jest używany w rozumieniu położenia geograficznego, oznacza jego terytorium statystyczne;

f) "statystyczne terytorium Państwa Członkowskiego" oznacza terytorium zajmowane przez to Państwo Członkowskie w obrębie statystycznego terytorium Wspólnoty, które jest określone w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1736/75;

g) "towary w swobodnym przepływie na rynku wewnętrznym Wspólnoty" oznaczają towary uprawnione do przewożenia, zgodnie z dyrektywą 77/388/EWG(7), z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego bez uprzednich formalności lub formalności związanych z przekraczaniem wewnętrznych granic;

h) "osoba prywatna" oznacza osobę fizyczną, niepodlegającą obowiązkowi rozliczenia podatku VAT w związku z danym przepływem towarów.

Artykuł  3
1. Wszystkie towary przewożone z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego podlegają statystykom odnoszącym się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi.

Poza towarami przewożonymi w obrębie terytorium statystycznego Wspólnoty za towary przewożone z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego uważa się towary przekraczające w trakcie tego przewozu granicę zewnętrzną Wspólnoty, bez względu na to, czy następnie są wprowadzane na terytorium państwa trzeciego.

3. Ustęp 1 stosuje się zarówno w stosunku do towarów wspólnotowych, jak i towarów pozawspólnotowych, bez względu na to czy podlegają one transakcjom handlowym.
Artykuł  4
1. W odniesieniu do towarów określonych w art. 3:

a) statystyki tranzytowe są opracowywane w odniesieniu do tych towarów, które są przewożone, z przeładunkiem lub bez przeładunku, przez Państwo Członkowskie, bez składowania na jego obszarze z powodów niewynikających z ich przewozu;

b) statystyki dotyczące składowania są opracowywane w odniesieniu do towarów określonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1736/75, podobnie jak i tych, które są wprowadzane albo opuszczają pomieszczenia i urządzenia do magazynowania ustalone przez Komisję zgodnie z art. 30 niniejszego rozporządzenia;

c) statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi są opracowywane w odniesieniu do towarów, które nie spełniają warunków określonych w lit. a) i b) lub które przy spełnianiu któregokolwiek z tych warunków są wyraźnie określone niniejszym rozporządzeniem lub przez Komisję w zastosowaniu art. 30;

d) Rada, na wniosek Komisji, ustala towary, które mają podlegać innym statystykom w odniesieniu do handlu towarami między Państwami Członkowskimi.

2. Bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych dotyczących sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu towarów dane dotyczące przepływu towarów podlegających statystykom określonym w ust. 1 włącza się, w razie konieczności, do wykazu danych odnoszących się do każdej z kategorii statystycznych, zgodnie z terminami i warunkami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu lub przez Komisję na mocy art. 30.
Artykuł  5 1

Bez uszczerbku dla art. 15 osoby prywatne są zwolnione z obowiązków związanych z przygotowaniem statystyk, o których mowa w art. 4.

Niniejsze zwolnienie stosuje się także do strony częściowo odpowiedzialnej za przekazywanie informacji, która, podlegając obowiązkowi rozliczenia podatku VAT, kwalifikuje się w Państwie Członkowskim, w którym jest odpowiedzialna za przekazywanie informacji, do jednego z systemów przewidzianych w art. 24 i 25 dyrektywy 77/388/EWG. Niniejszy przepis może być rozciągnięty mutatis mutandis na osoby prawne nie zobowiązane do rozliczania się z podatku VAT oraz strony zobowiązane do rozliczenia, które przeprowadzają wyłącznie transakcje nie uprawniające ich do jakichkolwiek potrąceń podatku VAT, które na podstawie art. 28 ust. 7 wyżej wymienionej dyrektywy nie są zobowiązane do składania deklaracji podatkowej.

ROZDZIAŁ  II

System gromadzenia danych statystycznych

System Intrastat

Artykuł  6

W celu opracowywania statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, ustanawia się system gromadzenia danych statystycznych zwany dalej "systemem Intrastat".

Artykuł  7
1. System Intrastat stosuje się w Państwach Członkowskich w każdym przypadku, gdy są one uważane za państwa partnerskie w handlu towarami między Państwami Członkowskimi na mocy ust. 4.
2. System Intrastat stosuje się do towarów określonych w art. 3:

a) które znajdują się w swobodnym przepływie na rynku wewnętrznym Wspólnoty;

b) które, w związku z tym, że mogą być przemieszczane na rynku wewnętrznym Wspólnoty tylko po wypełnieniu formalności, ustanowionych przez legislację wspólnotową dotyczącą obrotu towarami, są wyraźnie określone albo w niniejszym rozporządzeniu, albo przez Komisję na mocy art. 30.

3. Zbieranie danych dotyczących towarów określonych w art. 3, w odniesieniu do których nie stosuje się systemu Intrastat, zostanie uregulowane przez Komisję na mocy art. 30 w ramach formalności określonych w ust. 2 lit. b).
4. System Intrastat stosuje się do:

a) statystyk dotyczących handlu między Państwami Członkowskimi na mocy art. 17-28;

b) statystyk tranzytowych i dotyczących składowania zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Radę na wniosek Komisji na mocy art. 31.

5. Z zastrzeżeniem decyzji przeciwnej Rady w sprawie wniosku Komisji, w szczególności na podstawie art. 31, przepisy krajowego dotyczące statystyk określonych w ust. 4 niniejszego artykułu w zakresie, w jakim dotyczą one gromadzenia danych, przestają obowiązywać po dniu 31 grudnia 1992 r.
Artykuł  8

Bez uszczerbku dla art. 5 obowiązek dostarczania informacji wymaganych przez system Intrastat ciąży na każdej osobie fizycznej lub prawnej, która zajmuje się handlem towarami między Państwami Członkowskimi.

Spośród osób, na które nakłada się ten obowiązek, stronę odpowiedzialną za przekazywanie informacji dla każdej kategorii statystycznej objętej systemem Intrastat wyznacza się na mocy odpowiedniego przepisu szczególnego.

Artykuł  9
1. Strona odpowiedzialna za przekazywanie informacji wymaganych przez system Intrastat może przenieść to zadanie na stronę trzecią mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, ale takie przeniesienie w żaden sposób nie zmniejsza odpowiedzialności wspomnianej strony.

Strona odpowiedzialna za przekazywanie informacji dostarczy takiej osobie trzeciej wszelkich informacji koniecznych do wypełnienia jej obowiązków jako strony odpowiedzialnej.

2. Strona odpowiedzialna za przekazywanie informacji może być zobowiązana, na wyraźne żądanie służb odpowiedzialnych za opracowywanie statystyk dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi, do powiadomienia ich o tym, że w danym okresie odniesienia:

– wszystkie informacje podlegające okresowej deklaracji określonej w art. 13 ust. 1 zostały przekazane albo przez nią, albo przez stronę trzecią,

– przeniosła zadanie przekazywania informacji wymaganych przez system Intrastat na stronę trzecią, której tożsamość określa.

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania:

a) w przypadkach, gdy stosuje się art. 28 ust. 4;

b) w Państwach Członkowskich, w przypadku gdy deklaracja okresowa określona w art. 13 ust. 1 nie różni się od deklaracji okresowej wymaganej do celów podatkowych i w zakresie, w którym obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do obowiązków deklaracyjnych zapobiegają przeniesieniu, o którym mowa w wyżej wymienionym ust. 1.

4. Komisja ustanawia przepisy wykonawcze dla ust. 1, 2 i 3 zgodnie z art. 30.
Artykuł  10
1. Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne w celu zapewnienia, że te z ich służb, które są odpowiedzialne za opracowywanie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, dysponują rejestrem wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych do dnia 1 stycznia 1993 r.
2. Do celów stosowania ust. 1 ustanawia się wykaz wysyłających towary przy wysyłce oraz odbierających je po dotarciu i, w miarę potrzeby, osób składających deklarację w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2792/86(8), które prowadzą działalność handlową między Państwami Członkowskimi od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 1992 r.
3. Ustęp 2 nie stosuje się w tych Państwach Członkowskich, które podejmują środki niezbędne do zapewnienia, że ich władze podatkowe dysponują rejestrem najpóźniej od dnia 1 stycznia 1993 r.:

a) zawierającym wykaz stron podlegających obowiązkowi rozliczenia podatku VAT, które w terminie 12 miesięcy przed tą datą uczestniczyły w handlu towarami między Państwami Członkowskimi jako wysyłający przy wysyłce i odbiorcy po dotarciu;

b) 2 przewidzianym do umieszczenia w wykazie osób prawnych nie zobowiązanych do rozliczania się z podatku VAT oraz stron zobowiązanych do rozliczenia, które przeprowadzają wyłącznie transakcje nie uprawniające ich do jakichkolwiek potrąceń podatku VAT, które od tej daty nabywają towary w rozumieniu dyrektywy 77/388/EWG, zgodnie z art. 28 ust. 7 tej dyrektywy.

W tych Państwach Członkowskich wyżej wspomniane władze podatkowe, poza numerem identyfikacyjnym określonym w ust. 6, dostarczają służbom statystycznym określonym w ust. 1 informacje zawarte w rejestrze stosowanym do identyfikowania tych wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych, zgodnie z warunkami wymaganymi w celu stosowania niniejszego rozporządzenia.

4. Wykaz minimalnych danych, jakie mają być zapisane w rejestrze wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych, poza numerami identyfikacyjnymi określonymi w ust. 6, jest ustanawiany przez Komisję na mocy art. 30.
5. Od dnia 1 stycznia 1993 r. rejestr wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych jest zarządzany i uaktualniany w Państwach Członkowskich przez odpowiednie służby na podstawie deklaracji określonych w art. 13 ust. 1 lub wykazów określonych w art. 11 ust. 1 lub innych źródeł administracyjnych.

W przypadku gdy jest to wymagane, Komisja opracowuje, zgodnie z art. 30, inne zasady dotyczące zarządzania i uaktualniania rejestru wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych, które są stosowane przez odpowiednie służby w Państwach Członkowskich.

6. 3 Poza wyjątkami, które uzasadnia się stronom odpowiedzialnym za przekazywanie informacji statystycznych, odpowiednie służby statystyczne stosują w kontaktach z tymi stronami, w szczególności w celu zastosowania art. 13 ust. 1, numer identyfikacyjny przydzielony tym stronom przez odpowiedzialne władze podatkowe.
Artykuł  11
1. Odpowiedzialne władze podatkowe w każdym z Państw Członkowskich, przynajmniej raz na trzy miesiące, dostarczają służbom w Państwie Członkowskim odpowiedzialnym za opracowywanie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, wykazy tych, którzy podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku VAT i którzy oświadczyli, że w danym okresie dokonywali zakupów w innych Państwach Członkowskich lub dokonywali dostaw do tych Państw Członkowskich.
2. Wykazy określone w ust. 1 zawierają również:

a) strony podlegające obowiązkowi rozliczania podatku VAT, które oświadczyły, że w danym okresie prowadziły działalność polegającą na handlu towarami między Państwami Członkowskimi, która, pomimo iż nie wynika z nabywania ani dostarczania towarów, podlega obowiązkowi okresowych deklaracji podatkowych;

b) 4 osoby prawne nie zobowiązane do rozliczania się z podatku VAT, oraz strony zobowiązane do rozliczenia, które przeprowadzają wyłącznie transakcje nie uprawniające ich do jakichkolwiek potrąceń podatku VAT, które oświadczyły, że w tym samym okresie prowadziły działalność polegającą na handlu towarami między Państwami Członkowskimi, podlegającą okresowej deklaracji podatkowej.

3. Wykazy określają w odniesieniu do każdego z podmiotów gospodarczych wartość obrotu handlowego towarami między Państwami Członkowskimi, którą dany podmiot gospodarczy określił w okresowej deklaracji podatkowej zgodnie z art. 28 ust. 7 dyrektywy 77/388/EWG.
4. Na mocy restrykcyjnych warunków, które Komisja ustala zgodnie z art. 30, właściwe władze podatkowe w każdym z Państw Członkowskich przekazują dodatkowo służbom w Państwie Członkowskim odpowiedzialnym za opracowywanie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, z własnej inicjatywy lub na wniosek, wszelkie informacje mogące podnieść jakość statystyk, które osoby podlegające obowiązkowi rozliczania podatku VAT zwykle przedkładają właściwym władzom podatkowym w celu spełnienia wymagań podatkowych.

Informacje przekazywane im zgodnie z akapitem pierwszym są wykorzystywane przez służby statystyczne w stosunku do osób trzecich, zgodnie z zasadami stosowanymi odnośnie do tych osób przez władze podatkowe.

5. Niezależnie od struktury administracyjnej Państwa Członkowskiego strona odpowiedzialna za przekazywanie informacji statystycznych nie może być zmuszona do uzasadniania innych niż w granicach ustanowionych w ust. 1, 2 i 3 oraz na mocy przepisów przewidzianych w ust. 4 informacji przekazywanych w porównaniu z danymi przekazywanymi właściwym władzom podatkowym.
6. 5 W stosunkach z osobami podlegającymi obowiązkowi rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do okresowych deklaracji, które takie osoby muszą przesyłać w celach podatkowych, właściwe władze podatkowe zwrócą uwagę na obowiązki, do których mogą być zobowiązane jako strony odpowiedzialne za przekazywanie informacji niezbędnej w systemie Intrastat.
7. 6 Do celów stosowania ust. 4 i 6 "strony podlegające obowiązkowi rozliczania podatku VAT" także oznaczają osoby prawne nie zobowiązane do rozliczania się z podatku VAT oraz strony zobowiązane do rozliczenia, które przeprowadzają wyłącznie transakcje nie uprawniające ich do jakichkolwiek potrąceń podatku VAT, które nabywają towary w rozumieniu art. 28 ust. 7 dyrektywy 77/388/EWG.
8. Pomoc administracyjna między krajowymi służbami w różnych Państwach Członkowskich, odpowiedzialnymi za opracowywanie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi zostanie uregulowana, w razie konieczności, przez Komisję zgodnie z art. 30.
Artykuł  12
1. Nośniki informacji statystycznej wymagane przez system Intrastat ustanawia Komisja zgodnie z art. 30 w odniesieniu do każdej kategorii statystycznej odnoszącej się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi.
2. W celu uwzględnienia ich szczególnych uregulowań administracyjnych Państwa Członkowskie mogą ustalić nośniki inne niż określone w ust. 1, pod warunkiem że osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji mogą wybrać nośnik, z którego korzystają.

Państwa Członkowskie, wykonując to prawo wyboru, powiadomią Komisję odpowiednio.

3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się:

a) w przypadkach, gdy stosuje się art. 28 ust. 4;

b) w Państwach Członkowskich, w przypadku gdy deklaracje okresowe określone w art. 13 ust. 1 nie różnią się od okresowych deklaracji wymaganych w celach podatkowych i w zakresie, w którym obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do obowiązku składania deklaracji zabraniają takiego zastosowania.

Artykuł  13
1. 7 Informacje statystyczne wymagane przez system Intrastat mają być zawarte w okresowych deklaracjach, które mają być przesyłane stronie odpowiedzialnej za dostarczanie informacji do właściwych urzędów krajowych, na warunkach, które Komisja ustanowi zgodnie z art. 30.
2. Komisja ustala na podstawie art. 30:

– w przypadku gdy nie jest to przewidziane w niniejszym rozporządzeniu - okres odniesienia stosowany dla każdej z kategorii statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi,

– procedury przekazu informacji, szczególnie w celu udostępnienia stronom odpowiedzialnym za przekazywanie informacji sieci regionalnych biur gromadzenia danych.

3. Deklaracje okresowe określone w ust. 1 lub, w każdym przypadku, informacje, które te deklaracje zawierają, będą przechowywane przez Państwa Członkowskie przez co najmniej dwa lata po zakończeniu roku kalendarzowego okresu odniesienia, do którego te deklaracje się odnoszą.
Artykuł  14

Niewypełnienie obowiązków przez którąkolwiek ze stron odpowiedzialnych za przekazywanie informacji, na podstawie niniejszego rozporządzenia, podlega karom, które ustala Państwo Członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi.

Artykuł  15

Na podstawie art. 30 można organizować okresowe badania statystyczne dotyczące handlu towarami między Państwami Członkowskimi dokonywane przez osoby prywatne oraz dotyczące przepływu towarów lub dotyczące wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych zwolnionych ze sporządzenia sprawozdań korzystających ze środków upraszczających na mocy przepisów szczególnych odnoszących się do różnych statystyk dotyczących handlu towarami.

Artykuł  16

Komisja składa w odpowiednim czasie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat funkcjonowania systemu Intrastat dla każdej kategorii statystycznej odnoszącej się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, objętego systemem Intrastat, w celu ewentualnego dostosowania systemu w końcu okresu przejściowego, o którym mowa w art. 1.

ROZDZIAŁ  III

Statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi

Artykuł  17

Statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi obejmują, z jednej strony, przepływ towarów opuszczających Państwo Członkowskie wysyłki oraz, z drugiej strony, przepływ towarów wprowadzonych na terytorium Państwa Członkowskiego odbioru.

Artykuł  18
1. Państwo Członkowskie wysyłki jest Państwem Członkowskim, w którym towary opuszczające jego terytorium stanowią przedmiot wysyłki.

"Wysyłka" oznacza przesyłkę towarów określonych w ust. 2 do miejsca przeznaczenia w innym Państwie Członkowskim.

2. W danym Państwie Członkowskim następujące towary mogą być przedmiotem wysyłki:

a) towary wspólnotowe, które w tym Państwie Członkowskim:

– nie są w bezpośrednim lub przerwanym tranzycie,

– są w bezpośrednim lub przerwanym tranzycie, ale po wprowadzeniu na obszar celny tego Państwa Członkowskiego jako towary pozawspólnotowe zostały następnie dopuszczone do swobodnego obrotu w tym państwie;

b) towary pozawspólnotowe znajdujące się, utrzymywane lub uzyskiwane w tym Państwie Członkowskim na podstawie ustaleń celnych dotyczących uszlachetniania czynnego i na podstawie ustaleń dotyczących przetwarzania pod kontrolą celną.

Artykuł  19

Państwo Członkowskie odbioru jest Państwem Członkowskim, do którego towary wprowadzane:

a) jako towary wspólnotowe:

– nie są w bezpośrednim lub przerwanym tranzycie w tym Państwie Członkowskim,

– są w bezpośrednim lub przerwanym tranzycie w Państwie Członkowskim, ale opuszczają to państwo po wypełnieniu formalności odnośnie do wywozu z terytorium statystycznego Wspólnoty;

b) jako towary pozawspólnotowe określone w art. 18 ust. 2 lit. b) i które są:

1) dopuszczone do swobodnego obrotu;

2) utrzymywane na mocy ustaleń celnych dotyczących uszlachetniania czynnego lub na mocy ustaleń dotyczących przetwarzania pod kontrolą celną lub ponownie poddane takim ustaleniom.

Artykuł  20

W celu gromadzenia danych wymaganych w statystykach handlu między Państwami Członkowskimi przepisy rozdziału II uzupełnia się, jak następuje:

1) bez uszczerbku dla art. 34 system Intrastat stosuje się do towarów określonych w art. 18 ust. 2 lit. a) i art. 19 lit. a);

2) państwem partnerskim w handlu towarami między Państwami Członkowskimi w rozumieniu art. 7 ust. 1 jest Państwo Członkowskie wysyłki i Państwo Członkowskie odbioru;

3) w systemie Intrastat Państwo Członkowskie wysyłki definiuje się jako państwo, w którym towary wysyłane do innego Państwa Członkowskiego podlegają warunkom określonym w art. 18 ust. 2 lit. a) tiret pierwsze i w zakresie, w jakim stosuje się do nich przepisy art. 28 ust. 7 dyrektywy 77/388/EWG tiret drugie;

4) w systemie Intrastat, Państwo Członkowskie odbioru definiuje się jako państwo, w którym towary wprowadzane z innego Państwa Członkowskiego podlegają warunkom określonym w art. 19 tiret pierwsze i w zakresie w jakim stosuje się do nich przepisy art. 28 ust. 7 dyrektywy 77/388/EWG tiret drugie;

5) 8 strona odpowiedzialna za przekazywanie informacji określonych w art. 8 jest osobą fizyczną lub osobą prawną, która:

a) będąc zarejestrowana do celów podatku od wartości dodanej lub mając siedzibę w Państwie Członkowskim wysyłki:

– zawarła umowę, z wyjątkiem umów przewozu, stanowiącą podstawę wysyłki towarów lub, jeżeli to nie wystarczy,

– wysyła lub zapewnia wysyłkę towarów, lub, jeżeli to nie wystarczy,

– jest w posiadaniu towarów, które stanowią przedmiot wysyłki;

b) będąc zarejestrowana do celów podatku od wartości dodanej lub mając siedzibę w Państwie Członkowskim odbioru:

– zawarła umowę, z wyjątkiem umów przewozu, stanowiącą podstawę dostawy towarów lub, jeżeli to nie wystarczy,

– nabywa w posiadanie lub zapewnia nabycie w posiadanie towarów lub, jeżeli to nie wystarczy,

– jest w posiadaniu towarów, które stanowią przedmiot dostawy;

6) Komisja przyjmuje przepisy przewidziane w art. 7 ust. 3 we właściwym trybie;

7) 9 okres odniesienia, określony w art. 13 ust. 2 tiret pierwsze dotyczy:

– dla towarów, w stosunku do których stosuje się system Intrastat, miesiąca kalendarzowego, w którym podatek VAT od dostaw wewnątrz Wspólnoty lub towarów nabytych staje się należny, przepływy tych towarów są rejestrowane na podstawie niniejszego artykułu; jeśli okres do którego odnosi się deklaracja podatkowa strony odpowiedzialnej za rozliczanie się z podatku VAT nie odpowiada kalendarzowemu miesiącowi, kwartałowi, okresowi półrocznemu lub roku, Państwa Członkowskie mogą dostosować częstotliwość zobowiązań związanych z deklaracjami statystycznymi tej strony do częstotliwości jej zobowiązań związanych z deklaracjami podatkowymi,

– towarów, w stosunku do których nie stosuje się systemu Intrastat w niżej wymienionych okolicznościach:

– miesiąc kalendarzowy, w którym towary są włączone lub poddane procedurze uszlachetniania czynnego (system zawieszenia) lub procedurze przetwarzania pod nadzorem celnym albo są dopuszczone do swobodnego obrotu w wyniku stosowania jednej z tych procedur,

– miesiąc kalendarzowy, w którym towary będące przedmiotem obrotu między częściami terytorium statystycznego Wspólnoty, z których przynajmniej jedna nie jest częścią terytorium Wspólnoty w zastosowaniu dyrektywy Rady 77/388/EWG, są poddane procedurom wysyłkowym lub odbioru.

Artykuł  21

Na nośniku danych statystycznych, które mają zostać przekazane właściwym służbom:

– bez uszczerbku dla art. 34 towary oznacza się w sposób pozwalający na łatwą i dokładną klasyfikację na najmniejsze odpowiednie podpodziały obowiązującej w danym czasie wersji Nomenklatury Scalonej,

– ośmiocyfrowy numer kodu odpowiadającego właściwemu podpodziałowi Nomenklatury Scalonej również podaje się w odniesieniu do każdego rodzaju towarów.

Artykuł  22
1. Na nośniku danych statystycznych Państwa Członkowskie opisuje się przy pomocy kodów alfabetycznych lub numerycznych, które Komisja ustala na podstawie art. 30.
2. Bez uszczerbku dla przepisów przyjętych przez Komisję na podstawie art. 30 strony odpowiedzialne za przekazywanie informacji przestrzegają, do celów ust. 1, instrukcji wydanych przez właściwe służby krajowe, które dotyczą opracowywania statystyk odnoszących się do handlu między Państwami Członkowskimi.
Artykuł  23
1. Dla każdego rodzaju towarów nośnik danych statystycznych, które zostaną przekazane do właściwych służb, musi zapewnić następujące dane:

a) w Państwie Członkowskim odbioru - Państwo Członkowskie przesyłki towarów w rozumieniu art. 24 ust. 1;

b) w Państwie Członkowskim wysyłki - Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia towarów w rozumieniu art. 24 ust. 2;

c) ilość towarów w masie netto i jednostkach dodatkowych;

d) wartość towarów;

e) charakter transakcji;

f) 10 (skreślona);

g) 11 (skreślona).

2. 12 Państwa Członkowskie mogą nakazać zamieszczanie następujących informacji dodatkowych w środku służącym do przekazywania danych statystycznych:

a) w Państwach Członkowskich odbioru, kraj pochodzenia; niemniej jednak ta informacja może być wymagana tylko w granicach prawa wspólnotowego;

b) w Państwie Członkowskim wysyłki, region pochodzenia; w Państwie Członkowskim odbioru, regionu przeznaczenia.

3. 13 W przypadku dostawców informacji statystycznych, u których roczna wartość odbieranych lub wysłanych informacji jest niższa, niż progi określone przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 30, nie przewiduje się nakazu dostarczania danych innych niż dane wymienione w ust. 1 i 2, które mają być dostarczone za pomocą środka służącego do przekazywania danych statystycznych.

Oprócz danych przewidzianych w ust. 1 i 2, Państwa Członkowskie mogą, wyłącznie w odniesieniu do dostawców informacji statystycznych, w przypadku, których roczna wartość wysłanych lub odebranych informacji była wyższa niż wyżej określone progi, nakazać dostarczenie następujących danych dodatkowych za pomocą środka służącego do przekazywania danych statystycznych:

a) warunków dostawy;

b) domniemanego środka transportu;

c) procedury statystycznej.

4. 14 O ile nie zostało to ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, dane określone w ust. 1 i 2 oraz zasady umieszczania danych na nośniku danych ustala Komisja na podstawie art. 30.
5. 15 Komisja zapewni publikację w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wykazu danych wymaganych przez Państwa Członkowskie od dostawców informacji statystycznych, jak również progów określonych w ust. 3.
Artykuł  24
1. W przypadku gdy przed dotarciem do Państwa Członkowskiego odbioru towary zostały wprowadzone na obszar jednego lub kilku państw w tranzycie oraz w tych państwach zatrzymano je i objęto czynnościami prawnymi niezwiązanymi z przewozem, za Państwo Członkowskie przesyłki uważa się ostatnie Państwo Członkowskie, w którym takie zatrzymanie lub czynności prawne miały miejsce. W pozostałych przypadkach Państwo Członkowskie przesyłki jest tym samym państwem, co Państwo Członkowskie wysyłki.
2. "Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia" oznacza ostatnie państwo, o którym wiadomo, w momencie wysyłki, że do niego mają być wysłane towary.
3. Bez względu na przepisy art. 23 ust. 1 lit. a) strona odpowiedzialna za przekazanie informacji w Państwie Członkowskim odbioru może w następującej kolejności:

– jeśli nie zna Państwa Członkowskiego przesyłki, określić Państwo Członkowskie wysyłki,

– jeśli nie zna Państwa Członkowskiego wysyłki, określić Państwo Członkowskie nabycia, w rozumieniu ust. 4.

4. "Państwo Członkowskie nabycia" oznacza Państwo Członkowskie stałego miejsca zamieszkania lub siedziby umawiającej się strony osoby fizycznej lub osoby prawnej, która zawarła umowę, z wyjątkiem umów przewozu, co stanowi podstawę dostawy towarów do Państwa Członkowskiego odbioru.
Artykuł  25
1. Wspólnota i Państwa Członkowskie opracowują statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi na podstawie danych określonych w art. 23 ust. 1.
2. Państwa Członkowskie, które nie opracowują statystyk dotyczących handlu między Państwami Członkowskimi na podstawie danych określonych w art. 23 ust. 2, powstrzymają się od zlecania gromadzenia takich danych.
3. Wspólnota oraz Państwa Członkowskie opracowują statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi, uwzględniając przepisy przyjęte przez Komisję na podstawie art. 30 w sprawie zasad ogólnych i szczególnych zwolnień oraz progów statystycznych.
4. Każdy przepis, który ma skutek wyłączający towary określone w art. 18 i 19 z opracowania statystyk handlu między Państwami Członkowskimi, zawiesza obowiązek przekazywania informacji statystycznych o towarach wyłączonych.
Artykuł  26
1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji ich miesięczne statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi. Statystyki te obejmują dane określone w art. 23 ust. 1.
2. W miarę potrzeby procedura takiego przekazu jest ustanawiana przez Komisję na podstawie art. 30.
3. Dane określone jako poufne przez Państwa Członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w art. 32, są przekazywane przez nie zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności(9).
Artykuł  27

Przepisy dotyczące uproszczenia informacji statystycznej są przyjmowane przez Radę na wniosek Komisji.

Artykuł  28
1. Do celów niniejszego rozdziału progi statystyczne definiuje się jako granice wyrażone jako wartość, na poziomie, których zobowiązania nałożone na strony odpowiedzialne za przekazywanie informacji są zawieszone lub ograniczone.

Progi te stosuje się bez uszczerbku dla przepisów art. 15.

2. Progi statystyczne oznacza się jako progi wyłączenia, asymilacji i uproszczenia.
3. Progi wyłączenia stosuje się względem stron, które są zobowiązane do przekazywania informacji określonej w art. 5 akapit drugi.

Progi wyłączenia stosuje się we wszystkich Państwach Członkowskich, ustalane są one przez każde ze wspomnianych Państw Członkowskich zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi przyjętymi w zastosowaniu dyrektywy 77/388/EWG.

4. Progi asymilacji zwalniają strony zobowiązane do przekazywania informacji z obowiązku dostarczania deklaracji określonych w art. 13 ust. 1; okresowe deklaracje podatkowe, które składają jako strony podlegające obowiązkowi rozliczenia podatku VAT, łącznie ze stronami w rozumieniu art. 11 ust. 7, uważa się za deklaracje statystyczne.

Progi asymilacji stosuje się we wszystkich Państwach Członkowskich, są one ustalane przez każde ze wspomnianych Państw Członkowskich na poziomie wyższym niż progi wyłączenia.

5. 16 Progi uproszczenia zwalniają strony zobowiązane do dostarczania danych ze stosowania wszystkich przepisów art. 23; strony te muszą jedynie zgłosić w deklaracjach opisanych w art. 13 ust. 1 dane dotyczące najwyżej dziesięciu najbardziej odpowiednich podpozycji Nomenklatury Scalonej, które są najważniejsze w kategorii wartości i strony te przegrupują inne produkty w pozostałych podpozycjach zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami, które mają zostać określone przez Komisję na mocy art. 30. Dla każdej z wyżej wymienionych podpozycji, poza numerem kodu, opisanym w art. 21 tiret drugie, należy również określić Państwo Członkowskie wysyłki lub przeznaczenia oraz wartość towarów.
6. Progi asymilacji i uproszczenia wyraża się w wartościach rocznych czynności handlowych wewnątrzwspólnotowych.

Progi te ustala się poprzez obroty wysyłkowe i odbioru.

Progi te stosuje się odrębnie względem wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych na etapie wysyłki oraz względem wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych na etapie odbioru. Bez uszczerbku dla ust. 10 te Państwa Członkowskie, które dokonają wyboru możliwości wymienionej w ust. 9 akapit pierwszy, mogą jednakże ustalać obowiązki osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji zarówno na etapie wysyłki, jak i odbioru, zgodnie z przepływem, dla którego roczna wartość czynności wewnątrzwspólnotowych jest najwyższa.

Progi asymilacji i uproszczenia mogą różnić się w zależności od Państwa Członkowskiego pod względem grupy produktów i okresu.

7. W celu zastosowania progów asymilacji i uproszczenia przez Państwa Członkowskie Komisja ustala na podstawie art. 30 wymogi jakości, które muszą być spełnione przez statystyki opracowywane przez Państwa Członkowskie na mocy art. 25 ust. 1.
8. Progi uproszczenia ustala się w wysokości 100.000 ECU dla wysyłki i 100.000 ECU dla odbioru.

Na podstawie art. 30 Komisja może podnieść poziomy progów uproszczenia, pod warunkiem że są spełnione wymogi jakości określone w ust. 7.

9. Państwa Członkowskie mogą, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 7, ustalić ich progi asymilacji i uproszczenia na poziomach wyższych niż określone w ust. 8. Państwa Członkowskie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie mogą w celu zachowania zgodności z wymogami wymienionymi w ust. 7 odstępować w stopniu niezbędnym od wymogów określonych w ust. 5 akapit drugi. Państwa Członkowskie powiadamiają o tym Komisję.

Komisja może wystąpić z prośbą do Państw Członkowskich o uzasadnienie środków podjętych przez to państwo poprzez dostarczenie go wraz z wszelkimi właściwymi informacjami.

10. Jeśli stosowanie progów asymilacji i uproszczenia przez Państwa Członkowskie wpłynie na jakość statystyk handlowych wewnątrzwspólnotowych, uwzględniając dane dostarczone przez Państwa Członkowskie, lub zwiększy obciążenie stron zobowiązanych do przekazania informacji tak, że cele niniejszego rozporządzenia zostają zagrożone, wówczas Komisja przyjmie na podstawie art. 30 przepisy przywracające warunki potrzebne do zapewnienia wymaganej jakości lub zmniejszenia obciążenia.

ROZDZIAŁ  IV

Komitet ds. Statystyk odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi

Artykuł  29
1. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Statystyk odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi, zwany dalej "Komitetem". W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Państw Członkowskich. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji.
2. Komitet opracuje swój regulamin wewnętrzny.
3. Komitet może zbadać każdą sprawę dotyczącą wykonania niniejszego rozporządzenia, przedstawioną przez przewodniczącego albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.
Artykuł  30 17
1. Komisja jest wspomagana przez Komitet w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, zwany dalej "Komitetem".
2. Przepisy wymagane do wykonania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 3.
3. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE(10) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

ROZDZIAŁ  V

Przepisy końcowe

Artykuł  31

Na wniosek Komisji Rada przyjmuje przepisy niezbędne do umożliwienia Wspólnocie i Państwom Członkowskim opracowania statystyk innych niż statystyki dotyczące handlu między Państwami Członkowskimi, określonymi w art. 4.

Artykuł  32
1. Na wniosek Komisji Rada stanowi o warunkach, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie mogą zgłaszać dane opracowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub rozporządzeniami przewidzianymi w nim jako poufne.
2. Do czasu ustanowienia warunków określonych w ust. 1 stosuje się przepisy Państw Członkowskich.
Artykuł  33

Komisja może według procedury określonej w art. 30 dostosować w razie konieczności przepisy niniejszego rozporządzenia:

– do skutków zmian dyrektywy 77/388/EWG;

– do specjalnych przepływów towarów w rozumieniu rozporządzeń statystycznych Wspólnoty.

Artykuł  34
1. W odniesieniu do towarów podlegających systemowi Intrastat oraz innych towarów Komisja może do celów ułatwienia zadania stronom odpowiedzialnym za przekazywanie informacji ustanawiać, zgodnie z art. 30, uproszczone procedury gromadzenia danych i w szczególności tworzenia warunków dla zwiększenia korzystania z automatycznego przetwarzania danych i elektronicznego przesyłania danych.
2. W celu uwzględnienia ich poszczególnych uregulowań administracyjnych Państwa Członkowskie mogą ustanowić uproszczone procedury inne niż określone w ust. 1, pod warunkiem że osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji mogą wybrać procedurę, z której będą korzystać.

Państwa Członkowskie stosujące tę możliwość powiadamiają Komisję odpowiednio.

Artykuł  35

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

O ile nie jest wymagane przyjęcie przez Radę lub Komisję przepisów wykonujących niniejsze rozporządzenie przed tą datą, art. 1-9, 11, 13 ust. 1 i art. 14-27 stosuje się od daty wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2726/90 z dnia 17 września 1990 r. w sprawie tranzytu wspólnotowego(11).

Od daty określonej w akapicie drugim rozporządzenie (EWG) nr 2954/85 traci moc i rozporządzenie (EWG) nr 1736/75 przestaje obowiązywać w odniesieniu do statystyk dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi, do których było stosowane.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 1991 r.

W imieniu Rady
P. DANKERT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 254 z 9.10.1990, str. 7 oraz

Dz.U. C 47 z 23.2.1991, str. 10.

(2) Dz.U. C 324 z 24.12.1990, str. 268 oraz

Dz.U. C 280 z 28.10.1991.

(3) Dz.U. C 332 z 31.12.1990, str. 1.

(4) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 1.

(5) Dz.U. L 183 z 14.7.1975, str. 3.

(6) Dz.U. L 147 z 14.6.1988, str. 1

(7) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1.

(8) Dz.U. L 263 z 15.9.1986, str. 59.

(9) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

(10) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

(11) Dz.U. L 262 z 26.9.1990, str. 1.

1 Art. 5 zmieniony przez art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r.
2 Art. 10 ust. 3 lit. b) zmieniona przez art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r.
3 Art. 10 ust. 6 zmieniony przez art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.
4 Art. 11 ust. 2 lit. b) zmieniona przez art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r.
5 Art. 11 ust. 6 zmieniony przez art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.
6 Art. 11 ust. 7 zmieniony przez art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r.
7 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
8 Art. 20 pkt 5 zmieniony przez art. 22 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r.
9 Art. 20 pkt 7 zmieniony przez art. 22 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji nr 3046/92 z dnia 22 października 1992 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz.U.UE.L.92.307.27) z dniem 30 października 1992 r.
10 Art. 23 ust. 1 lit. f) skreślona przez art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
11 Art. 23 ust. 1 lit. g) skreślona przez art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
12 Art. 23 ust. 2 zmieniony przez art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
13 Art. 23 ust. 3 zmieniony przez art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
14 Art. 23 ust. 4 według numeracji ustalonej przez art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
15 Art. 23 ust. 5 dodany przez art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1182/1999 z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.144.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
16 Art. 28 ust. 5 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1624/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.187.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
17 Art. 30 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu WE (Dz.U.UE.L.03.284.1) z dniem 20 listopada 2003 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.