Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.129.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2001 r.

DYREKTYWA RADY 92/22/EWG
z dnia 31 marca 1992 r.
w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

należy przyjąć środki mające na celu stopniowe ustanawianie wewnętrznego rynku w terminie upływającym dnia 31 grudnia 1992 r.; rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

metoda całkowitej harmonizacji będzie odgrywała zasadniczą rolę w pełnym urzeczywistnieniu jednolitego rynku;

metodę tę trzeba będzie zastosować w chwili rewizji całej procedury homologacji EWG, z uwzględnieniem istoty rezolucji Rady z dnia 7 maja 1985 r. dotyczącej nowego podejścia do kwestii technicznej harmonizacji i normalizacji;

wymogi odnoszące się do bezpiecznego oszklenia różnią się od siebie w poszczególnych Państwach Członkowskich; w związku z tym, zachodzi konieczność przyjęcia przez wszystkie Państwa Członkowskie takich samych wymogów, w uzupełnieniu bądź w miejsce istniejących przepisów, w szczególności w celu wprowadzenia procedury homologacji EWG, będącej przedmiotem dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (4), ostatnio zmienionej dyrektywą 87/403/EWG (5);

zasady dotyczące bezpiecznych szyb obejmują nie tylko wymogi konstrukcyjne, lecz także wymogi w zakresie montażu w pojazdach;

za pomocą zharmonizowanej procedury homologacji części w odniesieniu do bezpiecznych szyb, każde Państwo Członkowskie może być w stanie potwierdzić zgodność ze wspólnymi wymaganiami odnoszącymi się do wytwarzania i badania oraz informować pozostałe Państwa Członkowskie o takim potwierdzeniu, przesyłając kopię świadectwa homologacji części dla każdego typu bezpiecznej szyby; załączanie znaku homologacji EWG danej części na wszystkich typach bezpiecznej szyby, wytwarzanych zgodnie z homologowanym typem, eliminuje konieczność przeprowadzania kontroli technicznych danego typu szyby w pozostałych Państwach Członkowskich;

w przypadku szyb przednich, aspekt bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ w większym stopniu niż pozostałe szyby mogą one być narażone na gwałtowne uderzenia, w wyniku kolizji albo przy zewnętrznych uderzeniach, stanowiąc tym samym przyczynę poważnych obrażeń ciała; mając na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich, których zróżnicowanie jest przyczyną barier w obrocie handlowym, rozwiązanie, jakie należy przyjąć musi uwzględniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz potrzebę poprawy tego bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. 1 Państwa Członkowskie udzielają homologacji typu WE wszelkim typom bezpiecznych szyb i materiałom do szyb w pojazdach silnikowych oraz ich przyczepach, spełniającym wymogi konstrukcyjne i testowe, wymienione w załącznikach.
2. Państwa Członkowskie udzielają homologacji typu każdego całego pojazdu, który spełnia wymogi w zakresie montażu, ustanowione w załączniku III.
3. Państwo Członkowskie, które udzieliło homologacji EWG części, zobowiązane jest podjąć niezbędne środki, w celu kontrolowania, na ile jest to konieczne i w razie potrzeby we współpracy z właściwymi władzami pozostałych Państw Członkowskich, zgodności modeli seryjnych z homologowanym typem.
Artykuł  2 2

Wszelkie wnioski o homologacji WE części składa producent lub jego upoważniony przedstawiciel w Państwie Członkowskim. Państwa Członkowskie wydają producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi znak homologacji WE części, zgodnie z modelem w załączniku II A, dla każdego typu bezpiecznej szyby i materiału do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach, poświadczające homologację typu zgodnie z art. 1.

Państwa Członkowskie podejmą środki niezbędne w celu zapobiegania wykorzystaniu znaków mogących prowadzić do mylenia bezpiecznych szyb, którym udzielono już homologacji części na mocy art. 1.

Artykuł  3

Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego przesyłają właściwym władzom pozostałych Państw Członkowskich, w terminie jednego miesiąca, kopię świadectwa homologacji części, sporządzonego dla każdego typu bezpiecznych szyb, a w odniesieniu do ich montażu, dla każdego typu pojazdu, któremu udzielają homologacji całościowej.

Artykuł  4 3

Państwa Członkowskie nie mogą zakazać wprowadzania na rynek lub użytkowania bezpiecznych szyb z przyczyn odnoszących się do ich konstrukcji, jeżeli szyba jest opatrzona znakiem homologacji EWG części.

Właściwe władze Państw Członkowskich informują się wzajemnie, stosując procedurę określoną w art. 4 ust. 6 dyrektywy 70/156/EWG, o każdej homologacji części, która została lub nie zostanie przyznana lub której przyznanie zostało cofnięte na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł  5
1. W przypadku gdy Państwo Członkowskie, które udzieliło homologacji EWG części stwierdza, że pewna ilość bezpiecznych szyb, opatrzonych tym samym znakiem homologacji części, jest niezgodna z homologowanym typem, zobowiązane jest ono podjąć niezbędne środki, w celu zapewnienia zgodności modeli seryjnych z homologowanym typem. Właściwe władze danego państwa powiadamiają właściwe władze pozostałych Państw Członkowskich o podjętych środkach, które mogą ewentualnie doprowadzić do wycofania homologacji EWG części. W przypadku otrzymania informacji od władz innego Państwa Członkowskiego o takim braku zgodności, właściwe władze w innym Państwie Członkowskim podejmują podobne środki.
2. Właściwe władze Państw Członkowskich informują się wzajemnie, w terminie jednego miesiąca, o wycofaniu przyznanej homologacji EWG części, wraz z podaniem uzasadnienia takiego środka.
3. Jeżeli Państwo Członkowskie, które przyznało homologację EWG części kwestionuje brak zgodności, o którym zostało powiadomione, zainteresowane Państwa Członkowskie podejmują starania zmierzające do rozstrzygnięcia sporu. Wspólnota otrzymuje wszelkie informacje na bieżąco oraz, w miarę potrzeb, przeprowadza stosowne konsultacje na rzecz porozumienia.
Artykuł  6

Wszelkie decyzje, podjęte na mocy przepisów przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrektywy, dotyczące odmowy lub wycofania homologacji części, zakazania sprzedaży i użytkowania części, muszą zawierać szczegółowe uzasadnienie. Decyzje takie przekazuje się do wiadomości zainteresowanej stronie, wraz z informacją dotyczącą środków zaradczych, jakie ta strona może podjąć na mocy obowiązujących w Państwach Członkowskich przepisów prawnych, oraz informacją na temat terminów ustalonych w odniesieniu do podjęcia takich środków.

Artykuł  7

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić homologacji EWG w odniesieniu do typu całego pojazdu lub krajowej homologacji typu pojazdu, ani też odmówić lub zakazać sprzedaży pojazdu, wprowadzenia go do eksploatacji lub użytkowania, z przyczyn odnoszących się do bezpiecznych szyb, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji EWG części i zostały zamontowane zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III.

Artykuł  8 4

Do celów niniejszej dyrektywy "pojazd" oznacza każdy pojazd silnikowy, przeznaczony do ruchu drogowego, z nadwoziem lub bez, mający co najmniej cztery koła i maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 25 km/h, wraz z jego przyczepami, z wyjątkiem pojazdów szynowych, ciągników rolniczych i leśnych oraz maszyn samobieżnych.

Artykuł  9

Zmiany niezbędne w celu dostosowania wymogów określonych w załącznikach do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł  10
1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują, do dnia 1 lipca 1992 r., przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjmowane przez Państwa Członkowskie muszą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia ustanawiane są przez Państwa Członkowskie.

Państwa Członkowskie zastosują powyższe przepisy z dniem 1 października 1992 r.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmą w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  11

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 1992 r.
W imieniu Rady
Vitor MARTINS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 95 z 12.4.1990, str. 1.

(2) Dz.U. C 284 z 12.11.1990, str. 80 oraz decyzja z 12.2.1992 (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 225 z 10.9.1990, str. 9.

(4) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

(5) Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 44.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 5

Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE

1. WNIOSKI O HOMOLOGACJĘ WE CZĘŚCI

1.1. Wszelkie wnioski na podstawie art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG dotyczące homologacji typu w odniesieniu do szyb są składane przez producenta bezpiecznych szyb.

1.2. Wzór dokumentu informacyjnego jest przedstawiony w dodatku 1 do niniejszego Załącznika.

1.3. Wydział techniczny odpowiedzialny za przeprowadzenie testów homologacji typu musi otrzymać:

1.3.1. wystarczającą liczbę próbek do testów lub próbek gotowych szyb właściwych modeli, ustaloną w razie konieczności z wydziałem technicznym odpowiedzialnym za przeprowadzenie testów.

2. WNIOSKI O HOMOLOGACJĘ TYPU WE DLA POJAZDÓW

2.1. Wszelkie wnioski na podstawie art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG dotyczące homologacji typu w odniesieniu do pojazdów są składane przez producenta pojazdów.

2.2. Wzór dokumentu informacyjnego jest przedstawiony w dodatku 3 do niniejszego Załącznika.

2.3. Wydział techniczny odpowiedzialny za przeprowadzenie testów homologacji typu musi otrzymać:

2.3.1. pojazd reprezentatywny dla danego typu, przy czym typ pojazdu, w razie konieczności, uzgadnia się w drodze porozumienia z wydziałem technicznym odpowiedzialnym za przeprowadzenie testów.

3. WYDANIE HOMOLOGACJI TYPU WE DLA BEZPIECZNYCH SZYB LUB POJAZDU

3.1. Po spełnieniu odpowiednich wymogów wydaje się homologację typu WE, jak określono w art. 4 ust. 3 oraz odpowiednio w art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG.

3.2. Wzór świadectwa homologacji typu WE oraz jego uzupełnienia zostały przedstawione w:

- dodatku 2 do niniejszego Załącznika w odniesieniu do wniosków określonych w ppkt 1.1,

- dodatku 4 do niniejszego Załącznika w odniesieniu do wniosków określonych w pkt 2.1.

3.3. Numer homologacji typu zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 70/156/EWG przydziela się każdemu typowi bezpiecznych szyb lub pojazdu. To samo Państwo Członkowskie nie może przydzielać takiego samego numeru innemu typowi szyb lub pojazdu.

4. MODYFIKACJE I ZMIANY W HOMOLOGACJACH TYPU

4.1. Jeżeli zostały dokonane modyfikacje homologacji typu zgodnie z niniejszą dyrektywą, stosuje się przepisy art. 5 dyrektywy 70/156/EWG.

5. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

5.1. W celu zapewnienia zgodności produkcji należy przyjąć odpowiednie środki, zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 10 dyrektywy 70/156/EWG.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

DODATEK  1

Dokument informacyjny nr... dotyczący homologacji typu WE w odniesieniu do bezpiecznych szyb

DODATEK  2

Świadectwa homologacji typu WE

DODATEK  3

Dokument informacyjny nr. ...

DODATEK  4

WZÓR

(maksymalny format A4 (210 x 297 mm))

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

grafika

ZAŁĄCZNIK  II 6

ZAKRES I DEFINICJE

1. Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do bezpiecznych szyb i materiałów do szyb przeznaczonych do montażu jako szyby przednie lub inne szyby i przegrody w pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz ich montażu, z wyjątkiem szkieł do urządzeń oświetleniowych i urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz do tablicy rozdzielczej, szyb specjalnych stanowiących ochronę przed agresją, szkła hartowanego i przedniego oszklenia służącego do wyposażenia pojazdów użytkowanych w warunkach ekstremalnych, cechujących się prędkością maksymalną wynoszącą 40 km/h.

2. Definicja

Pozycje, o których mowa, zostały ustanowione w art. 2 rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 43, w jego najnowszej wersji przyjętej przez Wspólnotę Europejską.

ZAŁĄCZNIK  II A

OZNAKOWANIA HOMOLOGACJI WE CZĘŚCI

1. Wszelkie szyby z bezpiecznego szkła, w tym próbki oraz części do testów przedłożone w celu uzyskania homologacji części, noszą znak fabryczny lub towarowy producenta. Oznakowanie jest wyraźnie czytelne, nieusuwalne oraz widoczne.

2. Oprócz kwestii wymienionych w ppkt 3.3 załącznika I symbole umieszcza się zgodnie z symbolami ustanowionymi w rozporządzeniu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 43, w jego najnowszej wersji przyjętej przez Wspólnotę Europejską.

ZAŁĄCZNIK  II B

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE, BADANIA I WYMOGI TECHNICZNE

Izňemot noteikumus par rűdîtiem priekšçjiem stikliem (uz kuriem neattiecas šî direktîvZ wyjątkiem przepisów mających zastosowanie do szyb przednich ze szkła hartowanego (nieobjętych niniejszą dyrektywą) przepisami regulującymi ogólne i szczegółowe dane techniczne, testy oraz wymogi techniczne są przepisy wymienione w rozporządzeniu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 43, w ich najnowszej wersji przyjętej przez Wspólnotę Europejską.

ZAŁĄCZNIK  III

POJAZDY - WYMOGI W ZAKRESIE MONTAŻU W POJAZDACH PRZEDNICH SZYB ORAZ SZYB INNYCH NIŻ SZYBY PRZEDNIE

1. Przednie szyby i szyby ze szkła inne niż przednie szyby mocuje się w taki sposób, aby pomimo naprężeń, jakim poddawany jest pojazd w normalnych warunkach eksploatacji, szyby te pozostawały w swoim położeniu i zapewniały widoczność oraz bezpieczeństwo użytkowników pojazdu.

2. W przypadku wszystkich pojazdów mechanicznych kategorii M i N, istnieje obowiązek skontrolowania:

2.1. Czy przednia szyba opatrzona jest właściwym znakiem homologacji EWG części, określonym załączniku II pozycja 4.4, po którym zamieszczone są dodatkowe symbole przewidziane w załączniku II pozycja 4.5.1.

2.1.1. Czy przednia szyba posiada homologację w odniesieniu do typu pojazdu, do którego jest montowana.

2.1.2. Czy przednia szyba jest prawidłowo zamontowana względem punktu "R". Sprawdzenia tego dokonuje się w pojeździe lub na podstawie schematów, według wyboru producenta.

2.2. Czy szyby boczne i tylne opatrzone są właściwym znakiem homologacji EWG części, określonym w załączniku II pozycja 4.4. Szyb bocznych i tylnych, zapewniających bezpośrednie pole widzenia kierowcy do przodu, lub pośrednie pole widzenia za pomocą lusterek wewnętrznych i zewnętrznych spełniających wymogi dyrektywy 71/127/EWG, nie znakuje się dodatkowym symbolem przewidzianym w załączniku II pozycja 4.5.2.

2.3. Czy otwierany szyberdach opatrzony jest znakiem homologacji EWG części, określonym w załączniku II pozycja 4.4. Otwierany szyberdach można opatrzyć dodatkowym symbolem, przewidzianym w załączniku II pozycja 4.5.2.

2.4. Istnieje obowiązek sprawdzenia, czy szyby inne niż te wskazane w powyższych pozycjach 2.1-2.2 (na przykład przegrody wewnętrzne), opatrzone są znakiem homologacji EWG części, określonym w załączniku II pozycja 4.4, po którym zamieszczony jest dodatkowy symbol przewidziany w załączniku II pozycja 4.5.2.

3. W przypadku wszystkich pojazdów kategorii 0, istnieje obowiązek skontrolowania, czy szyby opatrzone są znakiem homologacji EWG części, określonym w załączniku II pozycja 4.4, po którym, w stosownych przypadkach, zamieszczony jest dodatkowy symbol przewidziany w załączniku II pozycja 4.5.2.

DODATEK 7

(skreślony)

1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.
2 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.
3 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.
4 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 4 dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.
5 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.
6 Załącznik II:

-zmieniony przez art. 29Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swą bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.

7 Dodatek skreślony przez art. 1 pkt 5 lit. b) dyrektywy Komisji nr 2001/92/WE z dnia 30 października 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.291.24) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 28 listopada 2001 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.