Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.146.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/972
z dnia 8 czerwca 2017 r.
aktualizująca i zmieniająca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/154

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB 1 .

(2) W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/154 2  w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (zwanego dalej "wykazem").

(3) Rada uznała, że nie ma już podstaw, by jeden z tych podmiotów nadal figurował w wykazie.

(4) Należy zatem odpowiednio zaktualizować ten wykaz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2017/154 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Podmiot wymieniony poniżej skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2017/154:

II. GRUPY I PODMIOTY

11. "Hofstadgroep".

1 Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/154 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/1136 (Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 21).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.