Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.196.50

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003, Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2005/535/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 lipca 2005 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003(1),

– uwzględniając zestawienie dochodów i wydatków oraz bilans dotyczący roku budżetowego 2003 (C6-0019/2005),

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2003 oraz odpowiedzi instytucji(2),

– uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, złożone przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(3),

– uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 275 i 276 Traktatu WE,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4), w szczególności jego art. 50, art. 86 ust. 4 oraz art. 145, 146 i 147,

– uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

– uwzględniając art. 71 oraz załącznik V do Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0066/2005),

1. udziela Sekretarzowi Generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2003;

2. zapisuje swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz towarzyszącej jej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także do opublikowania ich treści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Josep BORRELL FONTELLESJulian PRIESTLEY
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2003, str. 1.

(2) Dz.U. C 293 z 30.11.2004, str. 1.

(3) Dz.U. C 294 z 30.11.2004, str. 99.

(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(5) Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.