Akty korporacyjne

Kurat.2020.4.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2020 r.

KRK 13/V/2020
KRAJOWA RADA KURATORÓW
z dnia 4 kwietnia 2020 r.

Pan

ŁUKASZ SCHREIBER

PRZEWODNICZĄCY

ZESPOŁU ds. PROGRAMOWANIA PRAC RZĄDU

Szanowny Panie Ministrze,

Krajowa Rada Kuratorów działając w oparciu o przepisy art 45 ust 3 w zw. z art 46 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 167), zwraca się z uprzejmą prośbą o zainicjowanie niezbędnych procedur i formalności, które pozwolą na przedstawienie pozytywnych rekomendacji i wpisanie, w możliwie najkrótszym terminie, do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, którego zgłoszenia, w marcu bieżącego roku, dokonał Minister Sprawiedliwości.

Projekt ten jest efektem odpowiedzialnej współpracy samorządu kuratorskiego z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, a jednocześnie wyrazem dostrzeżenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości potrzeby uwzględnienia postulatów przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów w uchwale nr 4/IV/V/2019 w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2020 środków na wzrostu wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych, podjętej podczas posiedzenia 12 kwietnia 2019 roku. Znalazły one odzwierciedlenie w podpisanym 4 lipca 2019 roku porozumieniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości- Prokuratorem Generalnym i przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury (skonsultowanym przez Pana Ministra Michała Wójcika w rozmowie z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów], które w punkcie 3, w odniesieniu do wynagrodzeń kuratorów zawodowych, od 1 stycznia 2020 roku przewiduje wzrost średnio o 900 złotych brutto na etat. Sposób przeprowadzenia podwyżki, a także poziom wzrostu mnożników kwoty bazowej, określonych aktualnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (tj. Dz.U. z 2020, poz. 145), został uzgodniony z Krajową Radą Kuratorów przez merytoryczne departamenty Ministerstwa Sprawiedliwości, w grudniu ubiegłego roku.

Wejście w życie ustawy z dnia 14 lutego 2020 roku- ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571), w związku z ustaleniem w art. 14 kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 złotych, sprawiło, że w podwyżka wynagrodzeń zostanie zrealizowana w około 30%. Jednakże, bez nowelizacji obecnie obowiązującego, powyżej wspomnianego rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, wobec kuratorów sądowych nie można w pełni zrealizować porozumienia płacowego z 4 lipca 2019 roku.

Należy przy tym wspomnieć, że odmiennie niż w przypadku pozostałych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, których porozumienie to dotyczy, jedynie wynagrodzenia kuratorów sądowych nadal nie wzrosły (zostali oni wyłączeni z wdrożenia podwyżek wynagrodzenia od 1 października 2019 roku). Natomiast w latach 2010- 2015, obok urzędników sądowych, w największym stopniu zostali dotknięci konsekwencjami wdrożenia procedury nadmiernego deficytu i wynikającym z niej zamrożeniem płac, które skutkowało realnym, znacznym spadkiem wartości siły nabywczej ich wynagrodzeń. Tymczasem wykonują oni zawód zaufania publicznego, podejmują merytoryczne działania o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i resocjalizacyjnym, poprzez to aktywnie oddziałują na społeczeństwo i uczestniczą w polityce karnej oraz rodzinnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego też, przy uwzględnieniu powyżej wskazanych okoliczności, Krajowa Rada Kuratorów zwraca się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przychylne i życzliwie przyjęcie przedstawionego na wstępie postulatu.

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Ziobro- Minister Sprawiedliwości.

Pan Michał Wójcik- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pan Artur Strumnik- Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.