Akt korporacyjny

KRD.2018.6.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 14 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalona zostaje Procedura delegowania i ustalania wysokości należności przysługujących w Krajowej Reprezentacji Doktorantów z tytułu podróży służbowych.
§  2.  Treść Procedury stanowi Załącznik nr 1 Uchwały.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Procedura delegowania i ustalania wysokości należności przysługujących w Krajowej Reprezentacji Doktorantów z tytułu podróży służbowych

Rozdział  I

- Zasady ogólne

1.  Członkowie organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) lub inne osoby, które otrzymają zaproszenie od Przewodniczącego KRD lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KRD, mogą podróżować korzystając ze środków publicznego transportu zbiorowego.
2.  Przed odbyciem każdej podróży służbowej należy ten fakt zgłosić do biura KRD drogą mailową na adres: sekretariat@krd.edu.pl celem otrzymania wypełnionego (imieniem i nazwiskiem oraz numerem kolejnym) formularza (wg wzoru z załącznika nr 1) polecenia wyjazdu służbowego. W mailu ze zgłoszeniem należy umieścić imię i nazwisko osoby, informację o celu podróży służbowej, preferowany środek lokomocji, a także w przypadku podróży służbowej samochodem prywatnym - uzasadnienie prośby o użycie prywatnego samochodu osobowego celem podróży służbowej.
3.  Otrzymanie wypełnionego formularza polecenia wyjazdu służbowego od pracownika biura jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na ten wyjazd służbowy.
4.  Nie będą zwracane koszty podróży służbowej:

a) która nie została zgłoszona do biura KRD i nie uzyskała za jego pośrednictwem zgody Przewodniczącego KRD lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KRD (jako podróży nie odbytej na polecenie służbowe);

b) której rozliczenie (wydrukowany i podpisany formularz polecenia wyjazdu służbowego) nie zostało złożone w komplecie (wraz z załącznikami np.: biletami PKP, fakturami za nocleg bądź rozliczeniem kosztów użycia samochodu prywatnego w krajowej podróży służbowej);

c) której rozliczenie zostało złożone po terminie 14. dni kalendarzowych od czasu odbycia danej podróży służbowej.

5.  Podróż służbową prywatnym samochodem osobowym odbywa się w przypadkach szczególnych (np. z powodu nietypowego terminu spotkania lub trudności z dojazdem do miejsca spotkania) lub jeśli koszt podróży służbowej samochodem prywatnym jest niższy niż podróży środkami publicznego transportu zbiorowego (np. w przypadku zabrania ze sobą kilku osób - uczestników delegacji służbowej).
6.  Za pośrednictwem biura KRD zgody na podróże służbowe środkami publicznego transportu zbiorowego wydają Przewodniczący KRD lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD, natomiast w przypadku podróży służbowych prywatnym samochodem osobowym oraz zagranicznych podróży służbowych - Przewodniczący KRD i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD.
7.  W przypadku podróży służbowych prywatnym samochodem osobowym oraz zagranicznych podróży służbowych Przewodniczącego KRD lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KRD muszą oni od siebie nawzajem uzyskać zgodę.
8.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167).

Rozdział  II

- Krajowe podróże służbowe

1.  Celem rozliczenia krajowej podróży służbowej należy wypełnić i podpisać (na samym dole po prawej i lewej stronie) rachunek kosztów podróży służbowej będący częścią formularza polecenia wyjazdu służbowego.
2.  Do rachunku kosztów podróży służbowej dołączamy jako załączniki bilety za przejazd, faktury za nocleg lub inne rachunki za poniesione (uzasadnione) wydatki oraz oświadczenie o zapewnionych posiłkach i program spotkania lub konferencji itp.. jeżeli takowe nie wynikają wprost z organizowanego przez KRD spotkania lub innego wydarzenia.
3.  Jeżeli dołączenie dowodu podróży środkami publicznego transportu zbiorowego nie jest możliwe, wówczas zwracane będą koszty przejazdu w wysokości równej iloczynowi liczby kilometrów w linii prostej pomiędzy miastem zamieszkania osoby delegowanej, a miastem odbywania delegacji i wskaźnika określającego średnią cenę najszybszego połączenia kolejowego II klasy za przejazd jednego kilometra, wyliczonego w oparciu o oficjalne ceny PKP SA na stronie www.pkp.pl. Koszty przejazdu osób posiadających ulgi ustawowe wyliczane będą z ich zastosowaniem. Przejazdy I klasą podlegają rozliczeniu do wysokości kosztów przejazdu II klasą.

Przykład rozliczenia:

Cena biletu PKP II klasy na trasie Łódź-Białystok wg. www.pkp.pl

(z uwzględnieniem zniżki dla doktorantów 51%): 29,89 zł

Średni koszt za km: 29,89 zł/310 km = 0,096 zł/km

Liczba kilometrów w linii prostej Łódź-Białystok wg. http://www.dystans.org : 295 km

Obliczony koszt podróży do zwrotu: 295km * 0,096 zł = 28,32 zł.

4.  Dopuszcza się zwrot kosztu krajowej podróży samolotem, jeśli koszt takiej podróży jest mniejszy od kosztów podróży środkami publicznego transportu zbiorowego, wyliczonego jak w punkcie 3.
5.  W przypadku rozliczenia krajowej podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym należy dołączyć również wypełnione i podpisane rozliczenie kosztów użycia samochodu prywatnego w krajowej podróży służbowe (wg wzoru z załącznika nr 2).

Rozdział  III

- Zagraniczne podróże służbowe

1.  Przed zagraniczną podróżą służbową każdy wyjeżdżający otrzymuje zaliczkę w walucie polskiej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Zaliczka wypłacana jest na wskazane konto bankowe.
2.  Celem rozliczenia zagranicznej podróży służbowej należy wypełnić i podpisać rachunek kosztów podróży służbowej będący częścią formularza polecenia wyjazdu służbowego zagranicznego.
3.  Do rachunku kosztów podróży służbowej dołączamy jako załączniki bilety za przejazd/przelot, faktury za nocleg lub inne rachunki za poniesione (uzasadnione) wydatki oraz oświadczenie o zapewnionych posiłkach i program spotkania lub konferencji itp..
4.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej następuje w walucie polskiej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

Rozdział  IV

- Ustalanie należności przysługujących do zwrotu

1.  Na podstawie przedłożonego rozliczenia wraz z załącznikami pracownik biura przeprowadza kontrolę formalną i rachunkową (czy przedłożono komplet dokumentów oraz poprawnie zliczono kwoty), po czym przekazuje do kontroli merytorycznej (czy wszystkie koszty są uzasadnione) Przewodniczącemu KRD lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej KRD.
2.  Po pozytywnej kontroli formalnej i rachunkowej oraz merytorycznej Przewodniczący KRD zatwierdza do wypłaty stosowną kwotę zwrotu kosztów poniesionych w związku z poleceniem wyjazdu służbowego.
3.  Zwrot kosztów poniesionych w związku z poleceniem wyjazdu służbowego realizowany jest na wskazane konto bankowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rozliczenie kosztów użycia samochodu prywatnego w krajowej podróży służbowej

ZAŁĄCZNIK Nr  3

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ZAGRANICZNEGO NR