KRD.2018.4.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 12A/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 14 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalony zostaje Regulamin prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych.
§  2.  Treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 Uchwały.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW

w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

§  1.  Przepisy ogólne
1.  Regulamin prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków niektórych organów kolegialnych, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady ogłaszania i przeprowadzania przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów naboru na stanowiska lub funkcje:
1) przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) Rzecznika Praw Doktoranta;
4) pełnomocników Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
5) przedstawicieli środowiska doktorantów w innych, stałych i doraźnych gremiach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu KRD.
2.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) KRD - należy przez to rozumieć Krajową Reprezentację Doktorantów;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
3) Statucie KRD - należy przez to rozumieć Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 r.;
4) Zarządzie KRD - należy przez to rozumieć Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
3.  Jeżeli początkiem terminu określonego w Regulaminie w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
4.  Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
§  2.  Ogłoszenie naboru
1.  Ogłoszenie naboru na stanowiska lub funkcje wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu zarządza Zarząd KRD, na wniosek Przewodniczącego KRD, w drodze uchwały.
2.  Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) wskazanie stanowiska lub funkcji, na które prowadzony jest nabór;
2) określenie wymagań związanych z stanowiskiem lub funkcją, na które prowadzony jest nabór;
3) wskazanie wymaganych dokumentów;
4) określenie terminu i formy składania zgłoszeń na stanowisko lub funkcję, na którą prowadzony jest nabór.
3.  Ogłoszenie o naborze na stanowiska lub funkcje publikowane jest na stronie internetowej KRD, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której umowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
4.  Zgłoszenia kandydatów na stanowiska lub funkcje wymienione w § 1 ust. 1 Regulaminu, dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.  O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, decyduje data wpływu zgłoszenia kandydata na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o naborze na stanowisko.
§  3.  Braki w zgłoszeniach
1.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonego zgłoszenia kandydata na stanowisko lub funkcję, Sekretarz Zarządu KRD wzywa do uzupełnienia braków formalnych:
1) kandydata i zgłaszający samorząd doktorantów - w przypadku naboru na stanowisko lub funkcję, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu;
2) kandydata lub zgłaszający samorząd doktorantów - w przypadku naboru na funkcje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu.
2.  Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zawiera:
1) informację o elementach zgłoszenia kandydata na stanowisko, które należy uzupełnić;
2) informację o 7-dniowym terminie na uzupełnienie braków formalnych;
3) informację o formie uzupełniania braków formalnych;
4) pouczenie o skutkach nieuzupełnienia braków formalnych w terminie.
3.  O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, decyduje data wpływu uzupełnienia braków formalnych przez kandydata lub zgłaszający samorząd doktorantów na adres poczty elektronicznej wskazany w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. Uzupełnienia braków formalnych dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.  Brakiem formalnym jest niespełnienie przez kandydata lub zgłaszający samorząd doktorantów wymogów wynikających z ogłoszenia o naborze, o którym mowa w § 2 ust. 2, skutkujące brakiem możliwości poddania zgłoszonej kandydatury pod głosowanie.
5.  Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym w wezwaniu terminie skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia, o czym kandydat lub zgłaszający samorząd doktorantów jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.  Zgłoszenie zawierające braki merytoryczne nie podlega uzupełnieniu po upływie terminu naboru. Zgłoszenie takie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym kandydat lub zgłaszający samorząd doktorantów jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.  Brakiem merytorycznym jest taki brak, który nie wpływa na dopuszczalność poddania pod głosowanie kandydatury, ale dotyczy jedynie oceny przymiotów kandydata i jakości kandydatury.
8.  Zgłoszenie złożone poza ogłoszonym terminem naboru pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym kandydat lub zgłaszający samorząd doktorantów jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§  4.  Tryb procedowania Zarządu KRD
1.  Sekretarz Zarządu KRD przekazuje Przewodniczącemu KRD listę kandydatów oraz dołącza do niej komplet przesłanych zgłoszeń kandydatów na stanowisko niezwłocznie po zakończeniu naboru, lecz nie później niż w ciągu 3 dni.
2.  Przewodniczący KRD lub upoważniony przez Przewodniczącego KRD członek Zarządu KRD, w terminie 3 dni od daty otrzymania listy kandydatów wraz z kompletem przesłanych zgłoszeń kandydatów na stanowisko, przekazuje Zarządowi KRD kompletną dokumentację wszystkich zgłoszeń oraz zarządza głosowanie Zarządu KRD w przedmiocie obsady stanowisk lub funkcji, których dotyczył nabór.
3.  Zarząd KRD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, które poprzedzają głosowanie Zarządu w przedmiocie obsady stanowisk lub funkcji, których dotyczy nabór. Sekretarz Zarządu KRD sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, dyskusji Członków Zarządu nad kandydaturami oraz przebiegu głosowania. Rozmowy kwalifikacyjne mogą zostać przeprowadzone również w przypadku naboru uzupełniającego.
4.  Przewodniczący KRD samodzielnie lub trzech członków Zarządu może podjąć decyzję o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną obserwatora, będącego zasłużonym członkiem społeczności doktoranckiej, doświadczonym w działalności związanej ze stanowiskiem lub funkcją, których dotyczy nabór. Obserwator uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w dyskusji Zarządu z głosem doradczym.
§  5.  Nabór uzupełniający
1.  Nabór uzupełniający na funkcje, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu, przeprowadza się w przypadkach, o których mowa w art. 46b ust. 1 Ustawy.
2.  Nabór uzupełniający na funkcje wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5 Regulaminu przeprowadza się w przypadku opróżnienia stanowiska lub funkcji w trakcie trwania kadencji z powodu:
1) śmierci;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania.
3.  Do naboru uzupełniającego stosuje się przepisy o naborze na stanowisko lub funkcję, z tym że jeżeli dla tego stanowiska lub funkcji jest określona kadencja - wybór następuje na okres pozostały do końca kadencji.
§  6.  Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1.  Przedstawicielem w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego może być osoba, która:
1) posiada status doktoranta,
2) spełnia wymagania określone w art. 46a ust. 3 pkt 1-3 Ustawy.
2.  Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje uprawniony organ samorządu doktorantów uczelni lub jednostki naukowej.
3.  Zarząd KRD, z zastrzeżeniem poprzednich przepisów, wybiera określoną ustawowo liczbę osób na funkcje przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7.  Członkowie Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1.  Członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego może być osoba, która:
1) posiada status doktoranta,
2) spełnia wymagania określone w art. 46a ust. 3 pkt 1-3 Ustawy.
2.  Zgłoszenia kandydata na funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje uprawniony organ samorządu doktorantów uczelni lub jednostki naukowej.
3.  Zarząd KRD, z zastrzeżeniem poprzednich przepisów, wybiera członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8.  Rzecznik Praw Doktoranta
1.  Rzecznikiem Praw Doktoranta może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.
2.  Zarząd KRD, z zastrzeżeniem poprzednich przepisów, wybiera Rzecznika Praw Doktoranta.
3.  Rzecznik Praw Doktoranta wybierany j est w drodze konkursu.
4.  Zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta dokonuje uprawniony organ samorządu doktorantów uczelni lub jednostki naukowej.
§  9.  Pełnomocnicy Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
1.  Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na pełnomocnika, określa Zarząd KRD.
2.  Zarząd KRD, z zastrzeżeniem poprzednich przepisów, wybiera pełnomocników Zarządu KRD do określonych spraw.
§  10.  Przedstawiciele środowiska doktorantów w innych, stałych i doraźnych gremiach
1.  Przedstawicielem środowiska doktorantów w innych, stałych i doraźnych gremiach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu KRD, może zostać osoba, która posiada status doktoranta.
2.  Zarząd KRD, z zastrzeżeniem poprzednich przepisów, wybiera przedstawicieli środowiska doktorantów w innych, stałych i doraźnych gremiach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu KRD.
§  11.  Przepisy końcowe
1.  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uchylony przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Statutu KRD oraz Regulaminu Zarządu KRD.