Akt korporacyjny

KRD.2018.3.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 12/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 9 marca 2018 r.

W związku z opublikowanym w dniu 22 stycznia 2018 r. projektem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwala się, co następuje:
§  1.  Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w środowisku doktorantów, samorządów doktoranckich oraz doktoranckich porozumień lokalnych i branżowych, wyraża poparcie dla projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r.. W ocenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów zmiany w kształceniu doktorantów i trybie nadawania stopnia naukowego doktora przyczynią się zarówno do zwiększenia jakości prac naukowych, jak i wspomogą rozwój doktorantów. Pozostałe elementy reformy - pod warunkiem większego niż do tej pory finansowania uczelni i naukowców - mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
§  2.  Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w zakresie przepisów dotyczących doktorantów, pozytywnie ocenia w szczególności powszechny system stypendialny, ograniczenie podmiotów doktoryzujących do tych z kategorią naukową A+, A albo B+, zabezpieczenie doktorantów przed pracą dydaktyczną w zbyt dużym wymiarze, czy też szereg uprawnień pracowniczo-socjalnych. W opinii Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów powyższe zmiany zapewnią znaczący wzrost jakości badań prowadzonych przez doktorantów i poziomu rozpraw doktorskich, a także umocowanie doktorantów w strukturze podmiotów prowadzących szkoły doktorskie raczej w roli młodych naukowców, nie zaś starszych studentów. Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów wyraża głębokie zadowolenie z uwzględnienia wielu zmian postulowanych przez środowisko doktoranckie, ale wskazuje, że pełne powodzenie reformy będzie zależeć od jakości uchwalanych regulaminów szkół doktorskich i standardów w tych regulaminach przyjętych.
§  3.  Z przeprowadzonych przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów konsultacji środowiskowych wynika potrzeba doprecyzowania lub nieznacznej modyfikacji niektórych przepisów na etapie prac parlamentarnych. Przedstawiciele gremiów doktoranckich wskazywali m.in. na brak ustawowej gwarancji zróżnicowania (zwiększenia) kwoty stypendium doktoranckiego dla najlepszych doktorantów, który - jeśli nie zostanie wypełniony samodzielnie przez podmioty prowadzące szkoły doktorskie - może działać demotywująco i doprowadzić do spadku jakości dorobków naukowych doktorantów w skali kraju. Ponadto powszechnie podnoszono konieczność większego uwzględnienia specyfiki różnych dziedzin nauki. Niemal wszystkie gremia doktoranckie zwróciły uwagę na brak przedstawiciela doktorantów w radzie uczelni, który sprawia, że trudno jest środowiskom doktoranckim poprzeć utworzenie tego organu w proponowanym kształcie. Wątpliwości budzi też brak przepisu analogicznego do art. 23 ust. 5 projektu, lecz dotyczącego spraw doktoranckich, a także pewne wady legislacyjne, jak np. niefortunnie skonstruowany przepis dotyczący zakazu zatrudniania doktorantów pobierających stypendium. Należy docenić umożliwienie doktorantom ubiegania się o stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Jednak w ocenie środowisk doktoranckich warto też utrzymać stypendium Ministra dla doktorantów wyrównujące szanse w zakresie gromadzenia dorobku i możliwości naukowych.
§  4.  Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów wyraża uznanie dla wzorcowego z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego procesu stanowienia prawa w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, deklaruje gotowość do dalszej merytorycznej współpracy, a także oczekuje wdrożenia podobnych standardów legislacji we wszystkich działach administracji rządowej.