KRD.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 16 lutego 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Skład Komisji ds. Badań Społecznych i opinii uzupełnia się o następujące osoby:
* lek. Mateusza Kowalczyka,
* mgra Wojciecha Paukszteło,
* dr Arletę Hrehorowicz,
* mgr Katarzynę Gil,
* mgr Barbarę Mikulską-Rolę.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.