Akt korporacyjny

KRD.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 16 lutego 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Skład Komisji ds. Public Relations uzupełnia się o osobę mgr inż. Iwony Michałowskiej.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.