Akty korporacyjne

Adwok.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 30 / 2018
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1999), pkt 11.2 i 11.3 Uchwały IX Krajowego Zjazdu Adwokatury Warszawa 23-25 listopada 2007 r. oraz pkt 6 uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia:
§  1.  Przyznać członkom samorządu adwokackiego, pełniącym funkcje w organach adwokatury oraz osobom wykonującym określone czynności zlecone przez organy samorządu, prawo do diet samorządowych.
§  2. 
1.  Ustalić wysokość jednej diety na kwotę 500 zł.
2.  Liczba przyznanych diet zależy od zakresu zadań oraz zaangażowania osoby wykonującej funkcje samorządowe i inne czynności zlecone przez organy samorządu.
§  3. 
1.  Diety samorządowe mogą być przyznane członkom Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury i jego zastępcom, osobom pełniącym funkcje sekretarzy prawniczych Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i V-ce Prezesom Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącemu Wyższej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Centralnego Zespołu Wizytatorów, Z-cy Przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów, Konsultantom i Doradcom Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Redaktorowi Naczelnemu "Palestry", Przewodniczącym Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej i innym adwokatom pełniącym funkcje samorządowe.
2.  Naczelna Rada Adwokacka przyznaje diety samorządowe w wysokości określonej w załączniku.
3.  Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, może przyznać zadaniowe diety samorządowe dla adwokatów innych niż wykazani w załączniku do niniejszej uchwały a wykonujących funkcje samorządowe bądź wykonujących inne czynności zlecone przez organy samorządu z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu dla jednego adwokata może przyznać maksymalnie do 6 diet miesięcznie i do wysokości łącznej nie wyższej niż przeznaczone na ten cel środki wynikające z preliminarza budżetowego NRA na dany rok budżetowy.
4.  Członkom Centralnego Zespołu Wizytatorów przysługują 2 diety samorządowe za każdą zakończoną wizytację. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może przyznać w uzasadnionych przypadkach do 4 diet samorządowych za jedną zakończoną wizytację.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r.