Akty korporacyjne

KRD.2017.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 24/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 18 września 2017 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Przyjęty zostaje Regulamin Konkursu PRODOK. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów

grafika

1. Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK organizowany jest przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dalej zwany jako KRD.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich.

3. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

4. Terminy zgłoszeń każdorazowo ustala KRD i ogłasza na stronie internetowej www.krd.edu.pl nie później niż do 15 października danego roku. Zarząd KRD może dodatkowo informować o Konkursie także innymi środkami komunikacji.

5. Zgłoszenia należy wysłać w postaci wypełnionego formularza, który zostanie opublikowany na stronie www.krd.edu.pl nie później niż 30 września 2017 r.

6. Zgłoszenie uznane jest za poprawne, jeśli zawiera:

a) Odpowiedzi na wszystkie obowiązkowe pytania,

b) Jest podpisane przez rektora uczelni lub prorektora właściwego ds. doktorantów,

c) Jest podpisane przez przewodniczącego(-cą) /prezesa ogólnouczelnianego organu samorządu doktorantów lub jego (jej) zastępcę,

d) Wpłynęło w terminie na wskazany w ogłoszeniu adres, decyduje data stempla pocztowego,

e) Została wypełniona i zapisana wersja elektroniczna formularza.

7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wyników konkursu.

8. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do wglądu w wyniki oceny przesłanego zgłoszenia.

9. Ocenie podlegają następujące kategorie:

- rekrutacja na studia doktoranckie,

- organizacja studiów doktoranckich,

- lektoraty,

- regulamin studiów doktoranckich,

- stypendia doktoranckie,

- badania naukowe doktorantów,

- wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów,

- obecność przedstawicieli doktorantów w gremiach instytutowych,

- warunki funkcjonowania samorządu doktorantó10.w,

- pomoc prawna dla doktorantów,

- doktoranci z niepełnosprawnością.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych o liczbie doktorantów uczestniczących w studiach stacjonarnych (na dzień 31.12.2016 r.), liczbie doktorantów uczestniczących w studiach niestacjonarnych (na dzień 31.12.2016 r.) oraz odpowiedzi udzielonych w pytaniach 5a, 5b, 5c, 5d, 5e z danymi udostępnionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Systemu POLon. W przypadku rozbieżności dane z systemu POL-on zostaną uznane za właściwe oraz w takiej sytuacji kapituła Konkursowa ma prawo do przyznania ujemnych punktów.

11. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu.

a) Skład Kapituły Konkursowej jest corocznie ustalany przez Zarząd KRD.

b) W skład Kapituły wchodzi od pięciu do siedmiu osób będących specjalistami z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz pięciu doktorantów.

c) Zarząd KRD wybiera Sekretarza Konkursu spoza kapituły konkursowej. Do zadań Sekretarza należy sporządzanie protokołów z zebrań Kapituły oraz obsługa techniczna zebrań.

12. Kapituła Konkursu rozstrzyga konkurs poprzez stworzenie jednej listy rankingowej spośród uczestników konkursu. Kapituła przy rozstrzyganiu Konkursu opiera się na szczegółowych zasadach oceny przyjętych przez Zarząd KRD.

13. Lista ma charakter ostateczny.

14. Kapituła Konkursu może przyznać trzy nagrody, w tym nagrody ex aequo.

15. W kolejnych latach Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla uczelni, które osiągnęły największy postęp w stosunku do wyników z roku poprzedniego.

16. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania danej nagrody, w tym całkowitej rezygnacji z przyznania jakiejkolwiek nagrody, w związku z faktem nie spełnienia przez zgłoszone jednostki minimalnych wymagań godnych nagrodzenia.

17. Członkowie Kapituły afiliowani przy uczelniach uczestniczących w Konkursie są wyłączeni z oceny wniosku danej uczelni. Za afiliację uznaje się pozostawanie studentem lub uczestnikiem studiów III stopnia, wszczęcie przewodu doktorskiego w jednostce danej uczelni, zatrudnienie (w tym również w niepełnym wymiarze godzin).

18. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów.