(bez tytułu).

Akty korporacyjne

Adwok.2015.7.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 83/2015
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 21 lipca 2015 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po zapoznaniu się z informacją dotyczącą stanu rozmów z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie realizacji postulatów Adwokatury, mając również na względzie odwołanie przez przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości terminu spotkania grupy roboczej wyznaczonego na dzień 22 lipca 2015 roku, postanawia: wycofać przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej z prac grupy roboczej.

Mimo zakreślonego na dzień 31 lipca 2015 roku terminu zakończenia prac, do chwili podjęcia niniejszej uchwały nie zostały przedstawione przez stronę rządową satysfakcjonujące propozycje, które w sposób całościowy odnosiłyby się do postulatów Adwokatury. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie może zaakceptować propozycji rozwiązań pozornych. Za takie uznać należy przedłożony projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pełnomocników z urzędu, który w rzeczywistości sankcjonowałby, wymagający pilnych zmian, obowiązujący model wynagradzania pełnomocników z urzędu. Odwołanie terminu posiedzenia wyznaczonego na dzień 22 lipca 2015 r. bez propozycji kolejnego terminu spotkania sprawia, iż w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie jest możliwe dotrzymanie terminu zakończenia prac.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża równocześnie gotowość wznowienia rozmów, jednak uzależnia takie wznowienie od przedłożenia przez Ministra Sprawiedliwości konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych realizujących wszystkie postulaty Adwokatury.