Akty korporacyjne

Adwok.2005.2.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lutego 2005 r.

UCHWAŁA
OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KRAKOWIE
z dnia 25 lutego 2005 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie realizując powinność wynikającą z art. 1 i art. 44 ustawy Prawo o adwokaturze podjęła uchwałę o następującej treści:

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie w pełni popiera stanowisko zajęte przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 22 lutego 2005 r., a także przez Okręgowe Rady Adwokackie w Warszawie i Bydgoszczy, w uchwałach dotyczących tzw. sprawy FOZZ.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie uważa w szczególności za niedopuszczalne i nie odpowiadające prawdziwemu stanowi rzeczy obciążanie adwokatury czy poszczególnych adwokatów odpowiedzialnością za przewlekłość postępowania w tzw. procesie FOZZ, w którym niebezpieczeństwo przedawnienia karalności stawianych zarzutów w rzeczywistości spowodowane zostało działaniami czy zaniechaniami organów prowadzących postępowanie przygotowawcze i sądu, a w żadnym wypadku obrońców.

Utożsamianie stanowiska obrońców oskarżonej co do niemożliwości wypełniania funkcji obrończych z przyczynami przewlekłości tego postępowania jest przejawem informacji niezgodnej z rzeczywistością i stanowi nadużycie prawa do rzetelnego informowania.

Za szczególnie niedopuszczalne i rażące uznać należy wypowiedzi, w tym przewodniczącego składu sądzącego, jakoby wypowiedzenie przez oskarżoną pełnomocnictwa było wynikiem jej zmowy z obrońcami. Wypowiedzi takie, stanowiące wynik spekulacji i subiektywnych opinii nie powinny w żadnym wypadku mieć miejsca. Przypomnieć należy, że swoboda wyboru obrońcy, w tym i wypowiedzenia stosunku obrończego, zagwarantowana jest w art. 42 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a skonkretyzowana w art. 378 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Decyzja oskarżonego o wypowiedzeniu pełnomocnictwa następuje w drodze jednostronnego oświadczenia i adwokat na jej skuteczność nie ma żadnego wpływu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie - w kontekście tzw. sprawy FOZZ - wyraża sprzeciw wobec przedstawianych propozycji zmian ustawodawczych podyktowanych potrzebami konkretnego procesu w zakresie wydłużenia terminów przedawnienia karalności przestępstw. Wyraża również sprzeciw wobec projektu wprowadzenia kar porządkowych dających możliwość stosowania kary aresztu wobec adwokatów, jako w istocie godzących wprost w prawo do obrony i możliwość jej rzeczywistego wykonywania.