Jakie są konsekwencje podatkowe konwersji pożyczki udzielonej przez zagraniczny podmiot na udziały? - OpenLEX

Jakie są konsekwencje podatkowe konwersji pożyczki udzielonej przez zagraniczny podmiot na udziały?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2011 r.

PYTANIE

Polska spółka z o.o. zaciągnęła w 2007 r. pożyczkę w kwocie 500.000 zł od spółki z o.o. z siedzibą w Holandii (niebędącej udziałowcem) oraz pożyczkę w kwocie 37.000 zł od osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania i obywatelstwo holenderskie (będącej udziałowcem). W momencie otrzymywania tych pożyczek kapitał zakładowy spółki wynosił 50.000 zł, z czego 25.000 zł przypadał na osobę fizyczną z Holandii. W 2009 r. spółka dokonała konwersji tych pożyczek na udziały, co spowodowało, że kwoty pożyczek powiększone o należne wierzycielom odsetki zostały przez spółkę zaliczone na poczet kwoty należnej spółce polskiej za utworzone nowe udziały. Po objęciu nowych udziałów spółka holenderska posiada 79,38% udziałów w spółce polskiej, a osoba fizyczna 17,18%.

Czy spółka podpisując notarialnie oświadczenie o przystąpieniu do spółki dwóch nowych udziałowców prawidłowo nie pobrała podatku od wypłaconych odsetek (zaliczonych na kwoty należne od utworzonych nowych udziałów) i od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Czy spółka powinna posiadać certyfikat rezydencji dwóch nowych udziałowców?

Czy spółka powinna złożyć do końca marca informację IFT-2 i IFT-1?

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość spłaconych odsetek?

Jakie inne obowiązki ciążą na spółce z tyt. powyższych zdarzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?