Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r.

PYTANIE

Jakie konkretnie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) – dalej o.p. będą miały zastosowanie do podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku, o którym mowa poniżej, tj. po przeprowadzonym postępowaniu kontrolnym z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. potwierdzającym brak segregacji na nieruchomości?

Jeżeli właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, to nie ma zastosowania art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, a nie zbiera selektywnie wytworzonych odpadów, zastosowanie znajdzie art. 9f u.u.c.p.g. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wszczyna postępowanie na zasadzie art. 379 p.o.ś., przywołując przepis art. 9f u.u.c.p.g., a następnie stosuje przepisy o.p., przy czym po zakończeniu postępowania, w wyniku którego ustali, że właściciel nieruchomości zapłacił opłatę niższą, a powinien uiścić opłatę wyższą (bo nie segreguje odpadów), nie wydaje odrębnej decyzji (w związku z uchyleniem art. 6p u.u.c.p.g.), tylko od razu stosuje przepisy o.p., gdyż w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się jej przepisy, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Ponadto, wójt może skorzystać z trybu, o którym mowa w art. 10 ust. 2a u.u.c.p.g., jeżeli w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie zawarto postanowienia o obowiązku segregowania odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?