Jaki obowiązuje termin przedawnienia do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Decyzją z 11 października 2002 r. I Urząd Skarbowy we W. określił wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1998 r. Jednocześnie, decyzją z tego samego dnia, ustalił dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług za ten miesiąc w wysokości 560 zł. Drugą z decyzji zaskarżyłem podnosząc, że nastąpiło przedawnienie do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Decyzją z 19 lutego 2003 r. Izba Skarbowa we W. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego. W uzasadnieniu Izba wskazała, że decyzja ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma charakter akcesoryjny względem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. W konsekwencji Izba uznała, że okres przedawnienia do jej wydania wynosi pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku od towarów i usług, a tym samym doręczenie decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe nastąpiło w terminie. Decyzję tą zaskarżyłem do Naczelnego Sądu Administracyjnego-Ośrodek Zamiejscowy we W. zarzucając naruszenie art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej stanowiącego, że nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, jeżeli od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, upłynęły trzy lata. W wyroku ze stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. oddalił skargę podzielając stanowisko organów podatkowych. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że za 5 letnim terminem przedawnienia możliwości wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe przemawia wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 stycznia 2003 r. przepisu wprost to przewidującego, a mianowicie art. 68 § 3 Ordynacji podatkowej. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczono 16 stycznia 2005 r.

Czy mam szansę na kasację i czy mogę podnieść dodatkowo zarzut, iż należało brać pod uwagę przepisy w stanie do końca 2002 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access