Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2011 r.

PYTANIE

Spółka zawarła umowę pożyczki, której spłata została zabezpieczona w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości. Strony umówiły się, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, pożyczkodawca może według własnego wyboru sprzedać przewłaszczoną nieruchomość zaliczając uzyskaną cenę na poczet zobowiązań pożyczkobiorcy, bądź też nieruchomość przewłaszczoną zatrzymać zaliczając również na poczet zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki. Ponadto w przypadku pokrycia przez pożyczkodawcę zobowiązań w wybrany, opisany powyżej sposób, pożyczkobiorcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec udzielającego pożyczki. Jako, że pożyczkobiorca nie spłacił w terminie pożyczki, pożyczkodawca chce zaspokoić swoje roszczenia poprzez zatrzymanie zabezpieczonej nieruchomości w celu jej dalszej odsprzedaży.

Jakie skutki podatkowe u wierzyciela rodzi zaspokojenie się z przedmiotu przewłaszczenia?

Jak określić wartość przejmowanej nieruchomości w celu wprowadzenia jej do ksiąg wierzyciela?

Czy wartość nieruchomości może zostać określona na poziomie łącznego zobowiązania dłużnika wynikającego z zawartej umowy pożyczki, a przychód do opodatkowania określony dopiero w momencie sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację