Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed zamknięciem bilansu spółka otrzymuje od dostawców faktury wystawione w nowym roku obrotowym za usługi wykonane w roku, za który sporządza się bilans. Takie faktury, w okresie ich otrzymania, są księgowane jako zobowiązania nowego roku (ze względu na VAT) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne. Następnie przeksięgowuje się je pod datą dnia bilansowego (31 grudnia poprzedniego roku) z konta rozliczeń międzyokresowych na konta kosztów roku, w którym usługi zostały wykonane. W bilansie takie pozycje spółka ujmuje jako rozliczenia okresowe bierne, kierując się tym, że kontrahenci nie potwierdzają w saldach swoich faktur jako należności roku, którego dotyczą.

Czy takie faktury powinny być jednak ujmowane jako zobowiązania?

Jak wówczas należałoby zaprezentować VAT do odliczenia z tych faktur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?