Czy rozwiązanie rezerwy w wyniku przedawnionych należności od pracowników spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Działalność firmy opiera się na handlu detalicznym. Ewidencja towarów prowadzona jest w cenach ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji stanów magazynowych ujawnione zostały niedobory towarów handlowych, które po skorygowaniu o odchylenia z tytułu marży i VAT, w całości zostały uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodu. Częściową wartością niedoboru w cenach detalicznych obciążeni zostali materialnie odpowiedzialni pracownicy. Zaksięgowane to zostało "WN należności od pracowników z tytułu niedoborów, MA rezerwa na niedobory".

Utworzona rezerwa dotyczy lat poprzednich i rozwiązywana była w wyniku spłaty niedoborów przez pracowników, powodując powstanie jednocześnie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Konto to zawiera należności, które uległy przedawnieniu. Należałoby je wyksięgować, tym bardziej że zawarte w nim należności są przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Czy rozwiązanie rezerwy w wyniku przedawnionych należności od pracowników spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej (w momencie powstania niedobór w całości, po odjęciu odchyleń z tytułu marży i VAT, ujęty był w kosztach podatkowych)? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości, bo rezerwa na należności od pracowników obejmuje również odchylenia z tytułu VAT i marży?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access