Czy odsetki wypłacone na podstawie depozytu nieprawidłowego podlegają opodatkowaniu tak jak odsetki od umowy pożyczki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła z osobami fizycznymi umowy, mające charakter depozytu nieprawidłowego: w zamian za pozostawione do jej dyspozycji na określony w umowie okres środki pieniężne, spółka zobowiązała się do wypłaty osobom fizycznym odsetek. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące, zwrot kapitału nastąpił natomiast po zakończeniu umowy. Zgodnie z zapisami umów, spółka od kwoty wypłacanych odsetek pobierała podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% oraz odprowadzała go do urzędu skarbowego. Kwoty pobranego podatku spółka wykazała w deklaracji PIT-8AR, wykazując je w rubryce: "odsetki od pożyczek" (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f.).

Czy spółka postępowała prawidłowo?

Czy od takich umów powinna pobrać podatek w wysokości 19%, a należne odsetki wypłacić osobom fizycznym już po ich pomniejszeniu o kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% oraz wykazać pobrane kwoty w deklaracji PIT-8AR?

Czy też uzyskane przychody z tytułu otrzymanych odsetek powinny opodatkować osoby fizyczne je otrzymujące?

Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Czy w sytuacji, gdy spółka nie powinna odprowadzać podatku od wypłacanych odsetek, to jest ona uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty jako płatnik?

Czy też o nadpłatę powinny wystąpić osoby otrzymujące odsetki jako podatnicy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access