Czy można wydać postanowienie o przedłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 10 lat w obecnej sytuacji... - OpenLEX

Czy można wydać postanowienie o przedłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 10 lat w obecnej sytuacji zawieszenia biegu terminów w związku z ogłoszonym stanem epidemii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś. przedłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 10 lat następuje w drodze postanowienia po złożeniu wniosku strony.

Czy zawiadomienie o wszczęciu postępowania kieruje się do stron, które uczestniczyły w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy ustala się nowy krąg stron z aktualnych wypisów z ewidencji gruntów?

Czy konieczne jest zawiadamianie stron zgodnie z art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a., czy można zawiadomić strony jednocześnie wraz ze wszczęciem postępowania?

Czy można wydać takie postanowienie w obecnej sytuacji zawieszenia biegu terminów w związku z ogłoszonym stanem epidemii na podstawie ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19.?

Czy w związku z zawieszeniem biegu terminów 6-letni termin dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również uległ zawieszeniu?

Co w przypadku gdy 6-letni termin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach upływa w trakcie trwania stanu epidemii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?