Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyjąć zgłoszenie/pozwolenie na budowę sieci dla inwestora - prywatnej jednostki w przypadku, gdy zgodnie z art. 2 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) - dalej u.z.w.o.ś.: - sieć - są to przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność?

Zatem czy w przypadku inwestora prywatnego jest to sieć czy instalacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?